Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda

Ramadan

E-mailadres Afdrukken PDF

“0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen
die voor u waren was voorgeschreven,
opdat gij vroom zult zijn.”

(Koran 2:183)

Ramadan

De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor'aan aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van...”. Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten; drinken; seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het onder gaan van de zon.

WAT IS RAMADAN?

Ramadan is de negende maand van de lslamitische kalender en tevens de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het naast: de getuigenis; het gebed; de Hajj (bedevaart) en de Zakat (armenbelasting), één van de zuilen van de islam is. Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh), wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden vericht Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade van Allah, het midden van de Ramadan is de vergeving van Allah en het einde van de Ramadan is de redding van de Hel. De mensen doen in deze maand meer gebeden tot Allah zodat ze in geloofsovertuiging toenemen. De Ramadan is een maand van: tolerantie; liefdadigheid; ver broedering en bezinning.

Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. De behoeftigen voeden en kleden gebeurt frequenter in deze maand. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van God te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.

HET BEGIN EN HET EINDE VAN DE RAMADAN

Het bepalen van de vastenmaand gebeurt d.m.v. het zien van de maansikkel.

Veel moslims gaan tijdens de Ramadan naar Saudie Arabia - Mecca voor de Umrah (vrijwillige bedevaart). Zie hieronder een foto van de Kabah in moskee Al Haram.

DE SPIRITUELE (GEESTELIJKE) VOORDELEN VAN HET VASTEN

Het vasten leert de mens zichzelf te bedwingen en kan ons eigenschappen aanleren zoals discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder leert het ons respect ten aanzien van de medemens en God. Elke dag dat men vast, kan men zodoende als een overwinning beleven. Het leert ons de baas te zijn over onze begeerten en lusten. Het maakt ons bovenal gehoorzaam aan God.

SOCIALE VOORDELEN VAN HET VASTEN

Het vasten geeft de mensheid een groot gevoel van saamhorigheid. ledereen heeft een vast dagritme ingesteld in deze maand en alle moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die in welk opzicht dan ook minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat wij mensen aan elkaar denken en rekening houden met elkaar, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar ontwikkelen en elkaar als gelijke zien. Wat een voorwaarde is voor een betere wereld.

FYSIEKE VOORDELEN VAN HET VASTEN

Het is medisch bewezen dat het vasten het Iichaam zuivert, het ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt om het overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieen genezen. Dit zijn slechts enkele fysieke voordelen van het vasten.

WIE BEHOREN TE VASTEN?

Het vasten is verplicht voor degene die:

• Moslim is;

• Geestelijk en lichamelijk gezond is;

• Niet op reis is;

• Volwassen is (volgens de islamitische wetten); bij een meisje is dat na de eerste menstruatie en bij een jongen na de eerste zaadlozing; rein is na de menstruatie en nadat de kraam bloeding is gestopt.

Voor vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven geldt een uitzondering. Wanneer zij vrezen dat het vasten hun gezondheid of die van het kind (de kinderen) kan schaden, zijn zij vrijgesteld van het vasten. Ze moeten dan wel hun vasten inhalen.

DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN AANBIDDING TIJDENS DE RAMADAN

Het Tarawih gebed is één van de belangrijkste vormen van aanbidding tijdens deze vastenmaand. Tarawih betekent letterlijk uitrusten. Dit gebed wordt tussen het nachtgebed en bet ochtendgebed verricht. De profeet Mohammed (vznth) zei:

“Wie opstaat om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden, met geloof en rekenend op de Goddelijke beloning, hem zal door Allah zijn fouten vergeven worden'.

En hier gaat het juist om, dat wij onze toevlucht bij Allah (de Verhevene) zoeken, alleen Hem om vergeving vragen en alleen Hem aanbidden”.

DE ITIKAF

“ltikaf” betekent letterlijk; het verblijven. Hiermee wordt het vrijwillig verblijven in de moskee met een bepaald doel en voor een bepaalde tijd bedoeld. De “Itiqaf” vindt meestal plaats in de laatste tien dagen van de Ramadan. Men staat vrij de tijdsduur van de “ltiqaf” bepalen. Gedurende dit verblijf is men uitsluitend bezig met het zoeken van toenadering tot de Schepper. Men past daarbij verschillende vormen van aanbidding van God toe, zoals het gebed, het reciteren van de Heilige Qoraan en de zikr (het gedenken van Allah door het uitspreken van Zijn naam en het prijzen van Zijn eigenschappen).

Een dergelijke afzondering van wereldse zaken stelt ons in staat om geconcentreerd en met reine gedachten uitsluitend bezig te zijn met onze Schepper. Hierdoor kunnen we Hem onze oprechtheid in het geloof tonen en Zijn Vrede, Zijn aanwezigheid en Zijn Barmhartigheid in alle bewustheid ervaren.

“LAYLAT AL QADR”: DE WAARDEVOLLE NACHT

Het woord Qadr heeft meerdere betekenissen zoals:

• Het vaststeiien van een bepaalde maat;

• Geweldig, waardevol

Het woord “Lailah' betekent letterlijk Nacht. In hoofdstuk AI-Qadr van de Heilige Quran zegt Allah hier over het volgende:

Waarlijk, wij hebben hem neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat laat julie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de Geest (de engel Gabriel) dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtendschemerihg

(Quran Hoofdstuk 97)

De maand Rammadan is van grotere waarde dan de andere maanden en Laylat-al Qadr (Waardevolle Nacht) is waardevoller dan duizend maanden samen. Niet iedereen heeft het geluk om duizend maanden te leven, maar Allah geeft de mens ieder jaar weer de kans deze Nacht waardevol met aanbidding van Allah, door te brengen.

HET LEZEN VAN DE HEILIGE KORAN

Allah heeft de eerste verzen van de Koran in de Rammadan geopenbaard aan de profeet Mohammed (vzmh). Door veel moslims wordt de Heilige Qor'aan in de maand Ramadan uitgelezen.

SITUATIES EN HANDELINGEN DIE HET VASTEN ONGELDIG MAKEN

• Het bewust eten, drinken of roken tussen de ochtendschemering en zonsondergang. (Als dit gebeurt omdat men vergeten is dat men vastte, moet men doorgaan met vasten, Het vasten is in dit geval nog geldig);

• Het opzettelijk braken;

• Bij een bevalling of wanneer de menstruatie zich voordoet tussen de ochtendschemering en zonsondergang;

• Tijdelijk verlies van bewustzijn;

• Het hebben van geslachtsgemeenschap tussen zonsopgang en zonsondergang.

Door onbewust te eten tijdens het vasten verbreekt men het vasten niet. Een overlevering vertelt, dat de profeet zei:

“Indien één van jullie vergeet (dat hij aan het vasten is); en hij eet of hij drinkt: dan completeert hij zijn vasten,

want Allah heeft hem gevoed en te drinken gegeven.”

(Hadieth, verzameld door Boecharie en Moslim)

HET PARADIJS

De profeet heeft gezegd:

Een van de poorten van het Paradijs wordt de Poort van Riaan genoemd, de Poort der verfrissingen. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan. Er zal gezegd worden : Waar zijn degenen die vasten ? Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden”.

(Overgeleverd door Abu Sonni en Abu Naim).