Forum MoskeeWijzer DeKoraan Islam Boeken Islam agenda
OntdekIslam: Het Gebed

Het Gebed

E-mailadres Afdrukken PDF

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
© copyright NoerISBN : 90-5514-045-7Delft: Uitgeverij Noer, 2005 Gids voor Gebed


Voorwoord.

Er zijn veel boeken over het islamitisch gebed (salaat) in zowel het Arabisch als het Urdu. Veel van deze boeken zijn goed geschreven en geven een duidelijk en compleet beeld over hoe het gebed (salaat) verricht behoort te worden naar het voorbeeld van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.).
Helaas echter zijn er heel weinig van dit soort boeken in het Nederlands. De boeken die er zijn hebben drie grote nadelen.
Allereerst is de literatuur die beschikbaar is in het Nederlands zo kort, dat de belangrijkste punten niet gedetailleerd genoeg worden beschreven.
Ten tweede wordt in deze boeken meestal geen deugdelijk onderzoek naar de soennah van de Profeet Mohammed s.a.w.  gedaan. Er zijn ook boeken, die materiaal bevatten zonder enige verwijzing naar de originele bronnen.
Ten derde zijn de meeste boeken geschreven vanuit speci­fieke wetsscholen, waardoor sommige mensen aarzelen om ze te volgen.
Vanwege deze gebreken in de Nederlandse literatuur vonden we het nuttig een boek van gemiddelde omvang over het gebed samen te stellen, dat het onderwerp benadert volgens de voorbeelden van de Profeet Mohammed s.a.w. . De Profeet s.a.w.  zelf heeft gezegd:

"Bid zoals jullie mij hebben zien bidden."
(Al-Boekharie)

Zo'n boek hoort alle noodzakelijke details van het gebed te bevatten zonder dat het een dikke pil wordt, zodat de lezer het thuis of op reis even kan naslaan.
Ook waren we van mening dat een compact boek over het gebed in het Nederlands nuttig zou zijn voor nieuwe moslims en voor de moslimjeugd, die in dit land is opgegroeid. Om rekening te houden met de behoeften van al onze broeders en zusters, hebben we het boek in een zo eenvoudig mogelijke taal geschreven. Gedurende ons onderzoek merkten we, dat er in de bestaande gebedsboeken verschillende gebruiken zijn beschreven. In dit soort gevallen refereerden we aan de oorspronkelijke hadiets van de Profeet Mohammed s.a.w., opdat het onderwerp zo duidelijk mogelijk zou worden. Dit hebben we gedaan, omdat er voor een moslim geen beter bewijs is dan de oorspronkelijke ahadieth van Profeet Mohammed.

Het volledige salaat boek, alleen online te lezen bij ontdekislam.nu!

Pagina 1 van 7