De vragen van een christen aan een Moslim

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

De vragen van een christen aan een Moslim

door Al-hussein » do _29-_mei-_2014ah, 29-5-2014ad, 10:58 pm

Assalamoe alaikoem wa rahamtoe Allah ,

Onlangs heb ik van een geliefde broeder een mail gekregen met vragen die door een christen, actief in het evangeliseren, aan moslims werden gesteld. De vragen staan in onderstaande quote:

1. Wat is de bijbel oud en nieuw tot de Koran?
2. Wat zegt de Koran over de bijbel en haar authentiekheid? of vervalsing?
3. Is de bijbel, volgens de Koran een openbaring van Allah?
4. Met de moslims die ik spreek hoor ik vaak dat de bijbel in het verleden is vervalst of veranderd maar er zijn nog steeds gedeeltes van waarheid. Tot hoever ben je het eens of oneens hiermee?
5. Is het vanuit de Islam toegestaan om een bijbel in bezit te hebben, en te lezen, sinds de Koran verwijst naar de bijbel?
6. Hoe uniek is de Koran? En wat is de aanname over de kwestie van openbaring in de Arabische taal en het feit dat niet iedereen deze taal kan beheersen?
7. Sommige zeggen dat de vertaling van de Koran niet zoals de Arabische taal is. Kortom nog wat verzwakt. Hoe kijk jij hiernaar?
8. Waarom geloof jij in de Koran? Wat zijn de fundamentele redenen waarom jij gelooft dat dit boek de waarheid is?
9. Geloof jij dat de profeet Mohammed genoemd wordt in de bijbel?
10. Wat is het doel van Islam?


Allereerst moeten er een paar misverstanden uit de wereld worden geholpen, met name, dat Allah swt in de koran spreekt over goddelijke openbaringen aan de profeten, vrede en zegeningen met hun allen, in de vorm van boeken en bladen, o.a. de Thorah, het boek welke goddelijke openbaringen bevat, is nedergedaald op het hart van Mozes s.a.w., zoals ook de Zaboer is nedergedaald op het hart van Dawoed s.a.w., de Indjeel, het boek welke Allah swt aan Issaa (Jezus) s.a.w. gaf en ook de bladen aan Ibrahim s.a.w., de vader der profeten, heeft gegeven.

Wat betreft de bijbel, het woord 'bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλία biblia (boeken), de bijbel is dus een gezamenlijke benaming voor een bundel boeken die door de eeuwen heen zijn geschreven door meerdere schrijvers, tijdens meerdere stadia op meerdere plekken. Het bevat volgens de canonieke bepalingen het zogenoemde oude en nieuwe Testament. Deze delen bevatten, volgens de christenen, de eerste 5 boeken van het oude Testament die toegeschreven zijn aan Mozes, noemt men deze 5 boeken de Thora. Het nieuwe testament bevat naast 23 brieven van de Apostelen, de 4 Evangeliën, toegeschreven aan 3 leerlingen van Jezus en een leerling van Paulus van Tarsus. Geen enkel woord daarin was geclaimd door Jezus zelf.

Na deze introductie kunnen we gerust zeggen dat de Koran helemaal niet over de Bijbel spreekt, maar over 3 boeken, die we nergens in de Bijbel kunnen vinden. Volgens de Canonvorming van de Bijbel, hetzij de huidige hetzij de vele historische canonvormingen van de Bijbel, kunnen we geen van deze boeken terugvinden in de Bijbel, of dat in nu een canonieke Bijbel is of in de Apocriefen: De Thorah, de Zaboer, de Indjeel en de bladen van Ibrahim.

De Koran heeft het dus niet over de Bijbel maar over de verloren gegane geopenbaarde boeken, te weten de Thorah, de Zaboer en de Indjeel.

We gaan dus kort samengevat een antwoord geven op de vragen van deze christen. Voor verdere uiteenzetting of eventueel verdere discussies raad ik hem aan om onze topics hieromtrent op dit forum grondig te lezen.


1. Wat is de bijbel oud en nieuw tot de Koran?


Niets, behalve dat de mensen van Het Geschrift de opdracht van Allah swt kregen om de openbaringen, gegeven aan hun profeten, te onderhouden en te bewaren, tevergeefs. Ze deden dat niet door de verharding van hun zondige harten. In plaats daarvan hebben ze de openbaring veranderd, vervalst, weggelaten en zaken daarin toegevoegd.

Allah swt zegt :

2:79 Wee dan degenen die het Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.

2. Wat zegt de Koran over de bijbel en haar authenticiteit of vervalsing?


De Koran zegt dat de Bijbel niet alleen vervalst is, want de vervalsing getuigt van een goddelijke origine die op de een of de andere wijze was veranderd, vervalst dingen daarin, toegevoegd of weggelaten, maar de Koran zegt dat de Bijbel geheel door de mensen was bedacht en geschreven en daarna toegeschreven aan Allah omwille van geld, macht en status.

Allah swt zegt :

2:79 Wee dan degenen die het Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.

Dit feit wordt steeds bevestigd door de meest geleerde theologen uit christelijke academische kringen. De tekstcritici zijn van mening dat de Bijbel een dynamische bundel boeken is die door de eeuwen heen steeds veranderingen heeft ondergaan. Bovendien mist de bijbel haar oorsprong, de tekst die door de eerste schrijvers in zowel het Hebreeuws, Aramees of in het Grieks was geschreven, zoek is, dus verloren gegaan.

De bijbel zelf getuigt van haar menselijke origine. De stijl waarmee sommige bijbelschrijvers zich uitdrukken, getuigt niet van een onfeilbaar Goddelijk woord, maar van tekortkomingen in menselijke uitdrukkingen.

We lezen bv. in het begin van het Evangelie volgens Lucas:

1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Lucas (mocht hij de schrijver zijn) deed dus zijn best om zijn vriend Theofilus te overtuigen van zijn getuigenis uit de vele die geschreven waren over Jezus. M.a.w., er ging destijds van alles rond over Jezus, dat men op zoek was naar waarachtige getuigenissen over Jezus, zijn boodschap en zijn natuur ...

We lezen ook in de tweede Makkabeeën 15

Hiermee ben ik aan het slot van mijn verhaal gekomen. 38 Als het goed verteld en logisch geordend is, ben ik in mijn opzet geslaagd; als het resultaat zwak en middelmatig is, heb ik in elk geval mijn best gedaan.


3. Is de bijbel, volgens de Koran een openbaring van Allah?


Nee, alleen al vanwege het onderstaande:

Ezechiël 23


19 Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd, toen ze ontrouw was in Egypte, en bedreef nog meer overspel. 20 Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaargeschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten.

Dit zijn niet de woorden van God noch de woorden van een dienaar van God, maar van een losbandig mens.

4. Met de moslims die ik spreek hoor ik vaak dat de bijbel in het verleden is vervalst of veranderd maar er zijn nog steeds gedeeltes van waarheid. Tot hoever ben je het eens of oneens hiermee?


De Hindoe en boeddhistische geschriften kunnen ook een deel van waarheid bevatten. In deze wereld is er geen pure waarheid en zijn er geen pure leugens, anders is er geen beproeving meer. Dat zal alleen in het Hiernamaals gebeuren waar alles gescheiden zal zijn.

De Bijbel bevat ook woorden die op de kernboodschap van alle profeten duiden, namelijk de eenheid van Allah swt en dat Hij alleen aanbeden mag worden. Maar deze waarheid vinden we duidelijk alleen in de Koran. Wat dat betreft zijn we niet afhankelijk van de Bijbel. Integendeel. De Bijbel is afhankelijk van de Koran. Als laatste Goddelijke bewaarde openbaring is de koran een bewaker over de Bijbel. De Koran corrigeert de fouten in de Bijbel en zet de missconcepties daarin weer recht.

ِ
Allah swt zegt :


En Wij hebben het boek met de waarheid naar jou neer gezonden ter bevestiging van wat er voordien van het boek al was en om erover te waken. Oordeel dan tussen hen volgens wat Allah heeft neer gezonden en volg hun neigingen niet in afwijking van wat van de waarheid tot jou gekomen is. Voor een ieder van jullie hebben Wij een norm en een weg bepaald. En als Allah het gewild had, zou Hij jullie tot één gemeenschap gemaakt hebben, maar Hij heeft jullie in wat jullie gegeven is op de proef willen stellen. Wedijvert dus in goede daden. Tot Allah is jullie terugkeer, gezamenlijk. Hij zal jullie dan dat meedelen waarover jullie het oneens waren.

5. Is het toegestaan vanuit de Islam om een bijbel te hebben, en te lezen sinds de Koran verwijst naar de bijbel?


Dat de Koran naar de Bijbel verwijst is iets wat uit de duimen van de Evangelisten komt! Nogmaals, de Koran verwijst niet naar de Bijbel maar verwijst naar de geopenbaarde verloren niet bestaande boeken, de Torah, de Zaboer en de Indjeel. Deze boeken vinden we niet terug in de Bijbel naast de vele andere boeken!

De Koran kan nooit verwijzen naar o.a Hooglied en Ezechiël 23 als een Goddelijke openbaring!

Maar het hebben van een Bijbel voor een Moslim is toegestaan, het moet zelfs voor diegenen die bezig is met het vergelijken van religies en interreligieuze controverses. Het is niet gewenst voor een moslim die nog zwak staat in het beheersen van de grondbeginselen van zijn religie, dus eigen geloof eerst.

6. Hoe uniek is de Koran? En wat is de aanname over de kwestie van openbaring in de Arabische taal en het feit dat niet iedereen deze taal kan beheersen?


De openbaring in de Arabische taal is geen aanname maar een miraculeus feit! De uitdaging is voor de Arabieren zelf dat ze met iets vergelijkbaars komen, terwijl ze de helden waren van hun eigen taal.

Allah zegt :

17:88 Zeg (O Mohammed): "Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Kuran te maken; dan zouden zij niet in staat zijn om het gelijke te maken, zelfs al zouden zij elkaar helpen."


H A R Gibb in zijn boek : Islam – A Historical Survey, 1980, Oxford University Press, bladz. 28. zegt het volgende :

…the Meccans still demanded of him a miracle, and with remarkable boldness and self confidence Mohammad appealed as a supreme confirmation of his mission to the Koran itself. Like all Arabs they were the connoisseurs of language and rhetoric. Well, then if the Koran were his own composition other men could rival it. Let them produce ten verses like it. If they could not (and it is obvious that they could not), then let them accept the Koran as an outstanding evident miracle.

De Makkanen vroegen Mohamad telkens om een wonder. Met een opmerkelijke moed en zelfvertrouwen verwees hij naar de Koran zelf als de sublieme en suprême bevestiging van zijn missie. Net als alle Arabieren waren ze de kenners van taal en retoriek. Nu, dan als de Koran een eigen compositie was van Mohammad dan hadden andere mannen met hem kunnen wedijveren. Laat ze tien verzen gelijk als de verzen van de Koran produceren. Als ze dat niet konden (en het is duidelijk dat ze niet konden), laat ze dan accepteren dat de Koran als een uitstekend evident wonder is.

En voor niet-Arabieren zegt Allah swt :

21:7....... Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.

7. Sommige zeggen dat de vertalingen van de Koran niet zoals de Arabische taal is. Kortom, nog wat verzwakt. Hoe kijk jij hiernaar?


Klopt, omdat een vertaling geen Koran is maar een interpretatie van de betekenis van de Koran.
Een vertaling is een menselijke inspanning en daarmee heb je het recht om te zeggen dat het fout is hier en daar. De Koran is in zijn originele taal het Arabisch daarentegen onfeilbaar. 41: 42. Geen valsheid kan het beroeren, van voren noch van achteren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene.

8. Waarom geloof jij in de Koran? Wat zijn de fundamentele redenen waarom jij gelooft dat dit boek de waarheid is?


Voor één reden: geen enkel mens van voeger en heden kan iets vergelijkbaars produceren.


9. Geloof jij dat de profeet Mohammed genoemd wordt in de bijbel?


Nee, zeker niet in de beroemde passage in Hooglied! Je kunt parfum niet zoeken in het achterste van een aap! Mohammad s.a.w. en diens goddelijke profeetschap zijn niet afhankelijk van de Bijbel. Hij s.a.w. is een Profeet zonder de getuigenis van de Bijbel en de bewijzen hiervoor zijn ontelbaar !
Mohammad s.a.w. is met name genoemd in de Goddelijke voorgaande geopenbaarde boeken van Allah swt, de Torah, de Indjeel en de Zaboer. En wij hadden reeds gezegd dat die boeken niet in de menselijke gemaakte Bijbel te vinden zijn.


10. Wat is het doel van Islam?51:56. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.
57. Ik wens van hen geen onderhoud noch wens Ik dat zij Mij zullen voeden.
58. Voorzeker, Allah is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.3:64 Zeg: "O Mensen van het Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen". Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben".

Avatar gebruiker
Zedek
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 55
Geregistreerd: zo _23-_sep-_2012ah, 23-9-2012ad, 4:50 pm

Re: De vragen van een christen aan een Moslim

door Zedek » vr _30-_mei-_2014ah, 30-5-2014ad, 12:27 pm

Beste al-Hussein,

ik schrijf je dit met de beste bedoelingen maar naar mijn mening zorgt je post eerder voor meer verwarring/misverstand dan dat het zaken verduidelijkt...

Eerst stel je namelijk tot 2x toe dat de Koran niet over de bijbel spreekt om vervolgens onder punt 2 te stellen dat de Koran zegt dat de Bijbel vervalst is. Vervolgens stel je onder punt 5 nogmaals dat de Koran NIET naar de Bijbel verwijst, dat dat iets is dat de evangelisten uit hun duim zuigen...

Ongeacht welke religie/geloofsrichting men ook aanhangt kunnen niet beide beweringen juist zijn: de Koran spreekt wel over de Bijbel OF de Koran spreekt niet over de Bijbel, maar niet allebei: dat is onmogelijk, men (eenieder!) kan dat constateren, zelfs zonder de Koran erop na te slaan... De ene stelling sluit de andere namelijk uit, dat is onontkoombaar!

Iets vergelijkbaars zie ik gebeuren onder punt 4: je stelt dat er in deze wereld geen 'pure waarheid' is om vervolgens te verwijzen naar de waarheid die gevonden kan worden in de Koran... Ongeacht de herkomst van het boek, de Koran, kunnen we constateren dat de Koran 'in deze wereld' is en dat de Koran stelt: "En Wij hebben het Boek met de waarheid naar jou neer gezonden, ..." (kopie van jouw citaat). Aangezien de Koran volgens Moslims het letterlijke woord van God is, moeten we aannemen dat er in deze wereld -in ieder geval vanuit islamitisch perspectief!- wel degelijk een (absolute!) waarheid is!

Dat er geen 'pure leugens' zouden bestaan zou correct zijn als je 'puur' verstaat als 'rein', 'smetteloos'; in die zin zou 'pure leugens' nl. een contradictio in terminis zijn. Als men 'puur' echter verstaat als 'absoluut' of 'volstrekt' moet men constateren dat dgl. leugens wel degelijk (kunnen) bestaan: ik ga dat nu en hier niet doen maar 'for the sake of argument' zou ik dergelijke leugens aan de lopende band kunnen produceren... Men hoeft alleen maar een stellige bewering af te wachten van iemand, deze stelling volledig om te draaien en daarna blijven volharden dat 'hij heeft gezegd dat... ect.'...

Nogmaals, ik schrijf dit niet om je aan te vallen noch om je af te vallen maar om je iets duidelijk te maken: als een Moslim spreekt over Injil dan heeft hij het over een direct aan Isa/Jezus geopenbaarde Boodschap. Als een Christen (en wellicht ook een seculiere westerling die niet bekend is met Islam maar wel met het Christendom) het heeft over het Evangelie dan heeft hij/men het over de boodschap van Jezus, zoals deze verondersteld werd te zijn door/na Paulus. Voor Christenen is Paulus een apostel, voor mij (en ik neem aan ook voor jou?!?) is hij een leugenaar...

Injil is niet gelijk aan het Evangelie
Injil is niet gelijk aan het Nieuwe Testament
het Evangelie is (zelfs) niet gelijk aan het Nieuwe Testament
de Evangelien (tezamen of elk afzonderlijk) zijn niet gelijk aan het Evangelie, niet aan het NT, noch aan de Injil
De Christelijke 'Goede Boodschap van Jezus volgens Paulus en navolgers' is niet gelijk aan de Islamitische 'Goede Boodschap van Isa (a.s.)'
En, bovenal:
DE Bijbel bestaat feitelijk niet, er zijn vele versies van een verzameling boeken die allen aangeduid worden door hun respectievelijke aanhangers als DE Bijbel...

Zolang je niet eerst duidelijkheid creeert m.b.t. de wederzijds te hanteren definities aangaande de (Christelijke) boeken is het onmogelijk om de door vraagsteller ingebrachte vragen helder, eenduidig en correct te beantwoorden omdat je feitelijk over iets anders zou schrijven dan waarover vrager zou lezen. De wijze waarop de vragen gesteld zijn maken dit eens te meer noodzakelijk (zoals ik hierboven heb trachten te verduidelijken)....

Met mijn excuses voor het gebruik van grote letters - ik had liever 'vet' gebruikt maar ik kan nog steeds niet zo goed met deze tablet overweg...

MVG,
Zedek

Avatar gebruiker
Al-hussein
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 5290
Geregistreerd: vr _11-_jun-_2010ah, 11-6-2010ad, 9:58 pm

Re: De vragen van een christen aan een Moslim

door Al-hussein » vr _30-_mei-_2014ah, 30-5-2014ad, 1:21 pm

Zedek schreef:Beste al-Hussein,


Eerst stel je namelijk tot 2x toe dat de Koran niet over de bijbel spreekt om vervolgens onder punt 2 te stellen dat de Koran zegt dat de Bijbel vervalst is. Vervolgens stel je onder punt 5 nogmaals dat de Koran NIET naar de Bijbel verwijst, dat dat iets is dat de evangelisten uit hun duim zuigen...

Ongeacht welke religie/geloofsrichting men ook aanhangt kunnen niet beide beweringen juist zijn: de Koran spreekt wel over de Bijbel OF de Koran spreekt niet over de Bijbel, maar niet allebei: dat is onmogelijk, men (eenieder!) kan dat constateren, zelfs zonder de Koran erop na te slaan... De ene stelling sluit de andere namelijk uit, dat is onontkoombaar!


Beste Zedek ,

De christen zegt in zijn 3 vraag :

3. Is de bijbel, volgens de Koran een openbaring van Allah?


Het antwoord was dus NEE.

om vervolgens in zijn 5 vraag de volgende te beweren :

5. Is het toegestaan vanuit de Islam om een bijbel te hebben, een te lezen sinds de Koran verwijst naar de bijbel?


hier bedoelt hij ( uit ervaring met deze mensen ) dat de verwijzing gaar naar de bijbel goddelijke bron in de koran

het antwoord is dus nee de Koran verwijst niet naar de Bijbel .
dus voor de duidelijkheid :

De Koran verwijst niet naar de Bijbel als een openbaring van God
De Koran verwijst wel naar de bijbel als een vervalst menselijke gemaakte boek .

Als Allah swt zegt :

2:79 Wee dan degenen die het Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichtten.

Hadden ze de Bijbel niet geschreven met hun eigen handen en daarna toegeschreven aan God ?? het antwoord is ja !

en als Allah swt zegt :

5:44 Voorwaar, Wij hebben de Torah neergezonden met daarin leiding en licht.

3:3 Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Torah en de Indjeel neer, 3:4 Hiervoor, als Leiding voor de mensen,


Verwijst Allah swt dan naar Ezechiel Hooglied de onnozelheden in het Oude Testament ??
Verwijst Allah swt dan naar de getuigenissen van Mattheus Markus Lucas en Johannes ? en de vervalsingen van Paulus en zijn leerlingen in de 23 brieven van het Nieuwe Testament ?? is er daar licht en leiding voor de mensheid of misleiding en ongeloof die tot de hel zal leiden ??

Nee dus ..

Hetgeen ik eerder zei klopt wel , misschien was niet niet nauwkeurig met de verwoording maar het klopt wel wat ik zei


Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten