PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bijbel

Islam en Christendom hebben veel overeenkomsten, bespreek ze hier.
Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » zo _12-_aug-_2012ah, 12-8-2012ad, 2:06 pm

Ik vervolg:

De Bijbel zegt:

Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, dat ik werkelijk God ben. ( Jesaja 43:9-12)


In vers 9 zegt God, dat alle Naties bijeen zullen komen onder één religie en onder één vlag. Dit gebeurde in 638 na Chr. toen alle Moslims verspreid door het Midden Oosten onder de vlag van de Islam kwamen.

Voor de komst van de Profeet Mohammad (saws) bestonden deze regio's uit velen stammen die elkaar bevochten en die tevens beïnvloedt konden raken van de andere rijken (Perzië, Rome, Griekenland). Toen Mohammad (saws) kwam, vernietigde en verjoeg hij alle buitenlandse leiders (Daniël 2:44, Matheus 21:43)

Vandaag de dag door de gehele wereld, identificeren alle Moslims zich met één Wet, namelijk dat wat God heeft bepaald in de Koran. En het maakt niets uit welke taal men spreekt, zij voelen zich verenigd onder de leer van de Islam. Alle Moslims streven voor éénheid onder de Islam. Alle naties worden dus samengebracht onder de Islam. Diegenen die het woord van God begrepen en ontvingen voor de komst van de Islam, al de Profeten van uit de kinderen van Israël waren niet geïnspireerd en bevolen om het aan de gehele wereld te verkondigen. De Enige Profeet die geclaimd heeft om voor de gehele mensheid te zijn gekomen is de Profeet Mohammad (saws).

God gaf zijn woord (de Koran) aan de kinderen van Ismaël (as) via de Profeet Mohammad (saws) om het over de gehele wereld en het (de Boodschap van de Islam) aan alle naties bekend te maken. In Jesaja 42 wordt er vermeld dat er een Profeet van buiten de kinderen van Israël zal opstaan van uit de Heidenen (van Kedar) richting de rest van de heidenen. Dit moet de Profeet Mohammad (saws) wel zijn, want Jezus(as) is en was niet gezonden richting de heidenen en Paulus ging wel naar de heidenen maar hij is geen Profeet, en hijzelf was ook geen heiden.

Dit vers kan niet gebruikt worden om de kinderen van Israël ermee te beschrijven. De kinderen van Israël hadden een diep geloof en overtuiging dat zij de beste waren en het uitverkoren volk van God, die velen Profeten hebben mogen ontvangen en speciaal voor hen waren gestuurd. De kinderen van Israël hadden nooit de drang om hetgeen wat zij van God ontvingen te verspreiden over de wereld en richting alle naties. Met de komst van de Islam en de Profeet Mohammad (saws) worden alle naties en rassen met elkaar verenigd met één God, en één Boek (de Koran) onder één naam [Islam] (Genesis 15:19-21). Elke natie die de Islam accepteerde werden direct broeders van elkaar. Er is in de Islam geen verschil of onderscheid tussen welke natie, ras, taal, of cultuur dan ook. Ook de kinderen van Israël werden hier niet van buiten gesloten. Ook zij hebben de kans om de laatste Profeet te volgen in zijn leer en dit zal zonder enige dwang moeten gebeuren, onder een Islamitische staat.

Vers 10 zegt, dat deze naties (van de heidenen) zullen komen tot de Islam. Dan zullen zij weer getuigen zijn van God en zijn Profeet (saws) om het (de Islam) weer verder te verspreiden. In het verleden waren de Profeten van God zelf de getuigen voor diegenen die zij weer opvolgden. Sinds de komst van de Profeet Mohammad (saws) die de laatste Profeet van God is, zullen alle Moslims getuigen richting God en zijn Profeet (saws). Gods verkoren dienaar, de Profeet Mohammad (saws) is dezelfde als hij die genoemd wordt in Jesaja 42:1. Via de Profeet Mohammad (saws) zal iedereen de boodschap ontvangen wat betreft God, en dat er geen gelijke is zoals Hem, zodat afgoderij over de gehele wereld zal verdwijnen.

In vers 11 zegt God luid en duidelijk dat er geen redder is dan Hij. Niemand anders, geen Profeet, Engel, Heilige geest, of wat dan ook, dat dicht bij God is een redder kan zijn en/of een deelgenoot van de Macht en Kracht van God. In Deuteronomium 32:39-40 zegt God weer luid en duidelijk wie Hij is en wat Hij kan doen. God zegt dat Hij de Enige Heilige God is (en niet twee of drie). Niets en niemand is gelijk aan God, en alleen God kan leven geven en leven nemen, maar niemand en niets kan God wegnemen. Niemand kan iets doen zonder de wil van God. God zegt uiteindelijk dat Hij de Eeuwiglevende is die niet sterft of voor nog geen seconde, minuut, of drie dagen in een (graf)tombe, afwezig is of van waar dan ook in zijn creatie.

In Jesaja 43:10 is God duidelijk betreft zijn uitgekozen dienaar/Profeet en dat hij voor alle naties zal zijn en niet alleen voor en vanuit de kinderen van Israël, of van en voor welke speciale natie dan ook. Want zoals we weten zijn al de Profeten van Israël alleen gezonden voor de kinderen van Israël. Maar niet deze in de Bijbel voorspelde dienaar/Profeet van God. Hij zal zijn voor de gehele mensheid, zoals de Koran daarvan getuigd:

En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden. ( Koran 21:107)

(wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » za _18-_aug-_2012ah, 18-8-2012ad, 1:45 pm

Ik vervolg:

De Bijbel zegt:

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven, Nebajots rammen staan je ter beschikking; ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen. Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede, in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd. Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten onder gaan; al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. (Jesaja 60:1-12)


In vers 1 refereert God naar Mekkah. De mensen van Mekkah baden God aan vanaf de tijd van Abraham (as) tot de tijd van Omro ibn Luhay, die toen begon met de afgoderij. Omro ibn Luhay reisde naar het noorden van Dumah (zie Bijbelmap), en vond daar de mensen die beelden aan het aanbidden waren. Dumah was de zesde zoon van de Profeet Ismaël (as). Omro bracht sommige afgodsbeelden mee terug naar Mekkah. De duisternis van deze afgoderij bleef in Mekkah bestaan totdat de Profeet Mohammad (saws) in het gebergte Hirah zijn licht van God heeft mogen ontvangen in 610 na Chr.. Nadat de Profeet Mohammad (saws) de Engel Gabriël (as) in de grot Hirah had gezien, noemden de mensen dit gebergte in het vervolg de berg Anur (licht). Zie ook Jesaja 29:12, Deze plaats kan niet Jerusalem zijn, omdat Jerusalem altijd in het bezit was van vrome nakomelingen die de Wet van Mozes in ere hielden door de Enige God te blijven aanbidden.

Vers 2 beschrijft, dat het meeste van de aarde in duisternis zal zijn omdat daar nog geen Profeet naartoe is gestuurd. Jezus (as) kwam alleen speciaal voor de kinderen van Israël. Maar sinds het licht was gegeven aan Mohammad (saws) in Mekkah en de mensen van Mekkah weer de Ene ware God aanbaden, verspreidde de Islam zich over de wereld om het woord van God bekend te maken (Jesaja 42).

Vers 3 beschrijft, hoe de verschillende mensen en naties Moslim zullen worden. Traditioneel gaan Koningen en leiders met hun mensen naar Mekkah om de Hadj (bedevaart) te verrichten en om de eenheid tussen de mensen te herstellen. En nog steeds vindt dit gebeuren elk jaar opnieuw plaats en op zo'n grote schaal alleen in Mekkah.

Vers 5 bedoeld te zeggen, dat alleen de heidenen (Moslims) Mekkah mogen binnentreden voor hun Hadj (Bedevaart). Geen Christen, Jood, of welke persoon van iedere andere religie dan de Islam kan/zal Mekkah binnentreden. Mekkah groeide uit en tot een welvaart zodat er heden ten dage meer dan 2 miljoen Bedevaartgangers zich kunnen vestigen in de Heilige Moskee in Mekkah. De overvloed vanuit de zee refereert naar de rijke olie bronnen die Arabië heeft.

Vers 6 beschrijft de plaats waar Kethurah (de derde vrouw van Abraham [as]) leefde. De mensen die rond deze regio leefden werden Moslim en brachten goederen als aalmoezen wanneer zij hun Hadj (bedevaart) in Mekkah bezochten. De kinderen van Kethurah zijn nooit naar Jerusalem gegaan voor een Bedevaart. Zij bleven zelfs voor de komst van de Profeet Mohammad (saws) traditioneel trouw aan Mekkah als bedevaartplaats, in de voetsporen van hun voorvader Abraham (as). Een Moslim zal volgens de leer van de Islam minimaal 1 keer naar Mekkah moeten gaan om zijn Hadj (bedevaart) te verrichten. Ze maken hun Hadj als vrije mensen en iedereen is gelijk, om samen de Ene ware God te prijzen.

Vers 7 legt uit dat de kinderen van Kedar (Mekkanen) trouwe volgelingen zullen zijn van de Profeet Mohammad (saws). De rammen (leiders en kinderen) van Nabaiot (de eerste zoon van Ismaël [as]) die in Medinah leefden (Genesis 25:13-17) zullen de Profeet Mohammad (saws) dienen en volgen, en daardoor zijn volgelingen worden (Mekkanen-Immigranten-Muhajareen) toen Mohammad (saws) Medinah bereikte en daar een Islamitische staat stichtte. De Profeet Mohammad (saws) vroeg om éénheid (Taahki) in Medinah met de Immigranten. De mensen van Medina deelden hun huizen en bezittingen met de Immigranten uit Mekkah. Deze éénheid zorgde voor een sterk en stabiele fundering van de Islam. Wij hebben dit nog nooit meegemaakt met welke andere Profeet van God dan ook, behalve met Mohammad (saws).

Traditioneel offerden de Arabieren hun dieren tijdens de Bedevaart. Voor de komst van de Islam deden ze dit richting de vele verschillende afgodsbeelden. Toen ze Moslim werden, werden de dieren alleen nog in de naam van de Ene ware God geofferd, en zo zijn ze weer teruggekomen in de voetsporen van hun voorvader Abraham (as) die de Ene ware God aanbad, zodat God Mekkah weer een Heilge stad heeft gemaakt voor alle Moslims op aarde.

Vers 8: In de tijd van Mohammad (saws) maakten de Bedevaartgangers hun reis naar Mekkah op kamelen (vers 6). In de toekomst zullen de bedevaartgangers hun reis naar Mekkah en terug naar huis met vliegtuigen maken.

Vers 9: Zelfs de Barbaren van Tarshish (Spanje en Portugal) wachtten op de Islam. Nadat zij Moslim werden en hun reis naar Mekkah maakten brachten ze welvaart (goud en zilver) met zich mee als aalmoezen en vrijgevigheid. Zij werden Moslims in 711 na Chr.

Vers 10: Eén van de hoofdsteden (in de 12de eeuw) van de Islam was Bagdad. Het Mongoolse rijk en de Tartaren vanuit China en Rusland overmeesterden en vernielden Bagdad. Er zijn nu meer dan 48 miljoen Moslims in China en 60 miljoen Moslims in Rusland. In de 12de eeuw regeerden de Turken, die Moslims waren, de Islamitische naties en ook delen van Oost Europa. De Turken bouwden een muur rond Mekkah (eind 17de eeuw) en zij hadden Mekkah onder hun hoede tot 1919 na Chr.

Vers 11 zegt, dat de poorten van Mekkah nooit gesloten zullen zijn. Moslims over heel de wereld, van koningen tot boeren, komen tot deze plaats om God te aanbidden. Sinds de Profeet Mohammad (saws) Mekkah (in 630 na Chr.) weer een Heilige stad maakte met hulp van de heidenen (niet Joden) om de Ene ware God te aanbidden, is Mekkah tot vandaag aan de dag altijd geopend voor elke Moslim over de gehele wereld.

Vers 12 verteld, dat elke natie die niet de Islam wil accepteren, uiteindelijk verwoest zal worden (Daniel 2:44). Nadat de Profeet Mohammad (saws) Mekkah opende, werden andere koninkrijken die niet Moslim wilden worden vernietigd en overgenomen door de Moslims.

(wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » zo _19-_aug-_2012ah, 19-8-2012ad, 5:05 pm

Ik vervolg:

De Bijbel zegt:

Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord. Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedrieglijke tong, en wat je straf nog verzwaren? Pijlen, gescherpt voor de strijd, en dan gloeiend houtskool van brem! Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis bij de tenten van Kedar. Te lang al woont mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van vrede, zij willen oorlog. ( Psalm 120:1-7)


In vers 1 wordt gezegd, dat in een gebied dat Mesech heet, niemand God's wetten aanhoudt. Niet voor of tijdens het leiderschap van het Romeinse rijk. God zal een Profeet sturen om dit recht te zetten. Deze Profeet zal een afstammeling zijn van Kedar. Deze Profeet en zijn volgelingen leven in tenten in de woestijnen van Arabië, en zij zullen tegen de Romeinen vechten in Mesech (Constantinopel). Mesech is een Hebreeuws woord dat nooit was vertaald, het betekent: "te trekken". Dit betekent dat de kinderen van Kedar van hun tenten naar deze plaats zullen uittrekken om de gebieden uit te nodigen tot de vrede van God (Islam) (vers 6). Profeet Mohammad (saws) had een voorspelling uitgesproken dat de Moslims op een dag de deuren van Constantinopel zouden openen, en daarna komt Rome aan de beurt.

Tijdens de tijd van Mohammad (saws) waren er twee fracties (groeperingen) bij de Romeinen. De ene werd geleid door de Paus die in Rome leefde, en de andere werd geleid door Constantinopel. Zelfs toen er bepaalde gebieden in Arabië gecontroleerd werden door de Romeinen uit Constantinopel, bleef het gebied de Hidjaz (Noord-West van Arabië) gecontroleerd door de kinderen van Ismaël (as). De Moslims (kinderen van Kedar) brachten de eerste voorspelling in vervulling toen Sultan Muhammad Al Fatih, Constantinopel veroverde in 1453 na Chr. En veranderde de naam (Constantinopel) in Istanbul (Islam stad).

(wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » do _30-_aug-_2012ah, 30-8-2012ad, 12:15 pm

Ik vervolg:

De Bijbel zegt:

Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. De luister van dit Huis zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’ ( Haggai 2:6-9)


In vers 6 zegt God, dat Hij de volkeren en hun corrupte afgoderij op aarde voor een korte periode zal laten voor wat het is (Daniel 7). Dan zal God Engelen sturen vanuit de Hemel (die de hemel en aarde doen zullen beven). Deze Engelen zullen de Moslims helpen en assisteren in het verspreiden van de Islam door de gehele wereld, voor de zaak van God. De geschiedenis (en toekomst) zal een andere wending nemen door de leiding van de Islam die de mensen weer terug zal brengen naar de aanbidding van de Ene God. De corrupte gemeenschappen (Romeinen, Perzen) zijn verslagen door de Profeet Mohammad (saws) en zijn volgelingen. Deze corrupte naties waren geforceerd om de Regio binnen 15 jaar na de dood van de Profeet Mohammad (saws) te verlaten. Dit wordt vermeld in Daniel 2:44.

De zee en het land zal in handen zijn van de Moslims. De eerdere koninkrijken, die deze gebieden bezaten en controleerde, hebben nooit voor de zaak van God gestreden en daarom was hen ook geen assistentie gegeven door God. Uit dit vers is het duidelijk dat dit éénmaal zal gebeuren. God beloofde de kinderen van Israël hun koninkrijk, en dit was vervuld door de belofte aan Abraham (as) in Genesis 15, toen David (as) hun Koning en Profeet werd en Palestina heroprichtte voor de zaak van God. David (as) was een rechtvaardige heerser die het woord van God volgde. De Palestijnen werden verdreven door David (as) en zij accepteerden de regering van David (as). Na de dood van Solomon (as) werd het Koninkrijk van David (as) verdeeld in twee gebieden, Judah en Israël. Na 200 jaar werden deze gebieden veroverd door de Babyloniërs. Geen van de Joodse Profeten hebben het gebied rond Judah en Israël doen uitbreiden, zoals vermeld in Daniel 7. Alleen de Profeet Mohammad (saws) en zijn volgelingen hebben dit uiteindelijk kunnen voldoen. En toen dat eenmaal was gebeurd, maakte God duidelijk dat het niet meer zal gebeuren.

Toen de Profeet Jezus (as) verscheen, was de regio waar hij zich in bevond onder de controle van de Romeinen en de regio's eromheen door de Perzen. Maar wanneer Jezus (as) de Messias voor de tweede keer op aarde zal verschijnen zullen de gebieden, opgenoemd in Daniel 7, alreeds overgenomen zijn door Mohammad (saws) en zijn volgelingen, dus het zal niet nog een keer moeten gebeuren.

De Profeet Mohammad (saws) beschreef duidelijk de reden en situatie voor het verschijnen van de tweede verschijning van Jezus (as) de Messias. Hij zal komen vanuit de Hemel vergezeld met twee Engelen op de Moskee Umayyah te Damascus, waar Johannes de Doper (as) begraven is. De Umayyah Moskee was oorspronkelijk een kerk, welke is omgebouwd tot een Moskee toen de Christelijke priesters de Islam accepteerden en Moslims werden. Jezus (as) zal gevraagd worden om het gebed te leiden, maar hij zal zichzelf achter de Imaam van de Moslims bevinden. Het doel van de wederkomst van Jezus (as) is om te laten zien dat alle Profeten van God één en dezelfde lering brachten afkomstig van God. Als Jezus (as) terug zal komen zal hij een volgeling zijn van de Profeet Mohammad (saws). De Profeet Mohammad (saws) is de Profeet van het verbond (het Heilige) zoals is vermeld in Jesaja 42:30, Hababuk 3:3, Johannes 14:30 (De Heerser/Prins van de Wereld), Maleachie 3:1, en zoals Johannes de Doper (as) het zegt in Matheus 3:11.

Vers 7: De Profeet Mohammad (saws) is de enigste Profeet die buiten zijn regio trad en koningen en regeerders uitnodigde tot de Islam. De Profeet Mohammad (saws en zijn volgelingen hebben uiteindelijk de natiën doen schudden zoals het is beschreven in Daniel 7.
In 628 na Chr. regeerde de Profeet Mohammad (saws) alleen Medinah en hij had minder dan 12,000 volgelingen. In dit jaar schreef Mohammad (saws) veel verschillende brieven richting alle koninkrijken en regeerders in de regio. De meeste koningen afkomstig uit Arabië waren Christenen en velen accepteerden de uitnodiging van de Profeet Mohammad (saws) en werden Moslim. Zij wisten en waren op de hoogte dat in hun geschriften de voorspelling stond over een Profeet voor alle naties en hij zou verschijnen uit Arabië vanuit de kinderen van Ismaël (as).

Een voorbeeld hiervan is dat de Profeet Mohammad (saws) metgezellen zoals Abdullah ibn Hudzaifa (ra) met een brief richting Perzië zond . Toen de Koning van Perzië deze brief las werd hij heel boos. Ook zond de Profeet Mohammad (saws) brieven naar de Joodse Koning (Bathan) van Yemen en om hem te vragen of hij Mohammad wilde assisteren richting Perzië. De twee mannen kwamen aan in Medinah om Mohammad (saws) te assisteren. De Profeet Mohammad (saws) bedankte hen maar zei dat hij niet meer naar Perzië wilde, en hij voorspelde dat de leider van Perzië vermoord zou worden door zijn eigen zoon en ook wanneer dat zou gebeuren. De twee mannen keerde terug naar Yemen en informeerde hun leider wat de Profeet Mohammad (saws) had voorspeld. Na een korte tijd later ontving de Koning van Yemen (Batan) een brief van uit Perzië van de zoon van de Leider van Perzië dat hij zijn vader had vermoord en dat hij de troon had bestegen in Perzië. De nieuwe leider van Perzië vroeg of hij (Batan) de Profeet Mohammad (saws) naar hem toe zou kunnen brengen, maar de koning van Yemen was hier op tegen en negeerde zijn verzoek. De koning van Yemen (Batan) en zijn inwoners werden Moslims en volgden de Profeet Mohammad (saws). Zo zijn er nog vele brieven meer verzonden naar o.a.: de Koning van Ethiopië, de Byzantijnse leider (Caesar), Koning van Alexandrië en nog vele meer. Deze brieven werden tevens verzonden om al de leiders en koningen van alle naties uit te nodigen tot de Islam zoals staat geschreven: "Ik zal de natiën doen schudden".

Mohammad (saws) is de enige Profeet geweest die direct communiceerde met alle Koningen en leiders van zijn tijd en die hen uitnodigde tot de Islam. Deze Koningen voelden zich aangesproken en bedreigd door Mohammad (saws) zodat Mohammad (saws) hen deed schudden van vrees (Daniel 7). Zo zou God een nieuw Koninkrijk laten opstaan welke alle andere koninkrijken zou overwinnen (Daniel 2:44, Mattheus 21:43). De naam Mohammad (saws) in het Hebreeuws betekent: "de Geprezene". Mohammad (saws) is daarom in de Bijbel vermeld met de naam in het Hebreeuws in vers 7: חמדה /chemdah dat afkomstig is van חָמַד/chemad, de naam Mohammad/Ahmad (saws) is (verkeerd) vertaald richting de term "begeerte/beroering".

Verder zegt God in vers 7, dat hij Zijn Huis Glorierijk zal maken als nooit voorheen. Dit Huis kan nergens anders naar refereren dan het Heilige Huis in Mekkah, de Ka'abah, daar de Hebreeuwse tekst zegt: בית /bayith, en het Heilig huis in Mekkah wordt toevallig ook "Al-Bayt ul Haram" genoemd. Vers 9 zegt duidelijk dat God daar uiteindelijk שלום /shalom zal brengen en dat is gelijk aan Salaam/Islam. Jerusalem zelf kan het niet zijn omdat Jerusalem betekent: "stad/plaats van Vrede". En daarnaast gaat het om een בית /bayith/bayt/huis waar God vrede zal brengen als nooit daarvoor. En er is maar 1 Huis op de gehele wereld dat door mensen van alle volkeren en rassen in vrede bezocht wordt en dat is het Heilige huis in Makkah, de Ka'abah. Dit is in vervulling gegaan toen Mohammad (saws) met zijn metgezellen Mekkah opnieuw reinigde van alle afgoden en het weer Heilig maakte voor de mensen op de wereld om de Ene ware God te Mogen aanbidden, zodat het Heilige Huis in Mekkah voor alle Moslims op de wereld minimaal 5 keer per dag de (Kiblah) richting is waar ze zichzelf in overgave richting de Ene ware God staan, buigen en neerknielen in gebed. Daarnaast wordt het Heilige Huis in Mekkah door miljoenen bezocht tijdens de Hadj (Bedevaart). Daarom beschrijft vers 8 de bedevaartgangers die naar Mekkah komen als brengers van goud en zilver die ze meenemen als vrijgevigheid en als aalmoezen.

(wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » wo _7-_nov-_2012ah, 7-11-2012ad, 3:36 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

Ziet! Ik zend mijn boodschapper, en hij moet een weg voor mijn aangezicht banen. En plotseling zal tot Zijn tempel komen de [ware] Heer, die gijlieden zoekt, en de boodschapper van het verbond, in wie ​GIJ​ behagen hebt. Ziet! Hij zal stellig komen”, heeft de Heer der legerscharen gezegd. „Doch wie zal de dag van zijn komst verdragen, en wie zal standhouden wanneer hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een louteraar en als het loog van de wassers. En hij moet zitten als een louteraar en reiniger van zilver en moet de zonen van Levi reinigen; en hij moet hen zuiveren als goud en als zilver, en zij zullen voor Jehovah stellig mensen worden die een offergave aanbieden in rechtvaardigheid. En de offergave van Juda en van Jeruzalem zal de Heer werkelijk aangenaam zijn, als in de dagen van weleer en als in de jaren der oudheid. En ik wil tot ulieden naderen voor het oordeel, en ik wil een snelle getuige worden tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen die vals zweren, en tegen degenen die bedrieglijk handelen met het loon van een loonarbeider, met [de] weduwe en met [de] vaderloze jongen, en degenen die de inwonende vreemdeling afwijzen, terwijl zij mij niet hebben gevreesd”, heeft de Heer der legerscharen gezegd. „Want ik ben de Heer; ik ben niet veranderd. En ​GIJ​ zijt zonen van Jakob; ​GIJ​ zijt niet aan ​UW​ eind gekomen. Van de dagen van ​UW​ voorvaders af zijt ​GIJ​ afgeweken van mijn voorschriften en hebt [ze] niet onderhouden. Keert tot mij terug, en ik wil tot ​U​ terugkeren”, heeft de Heer der legerscharen gezegd. En ​GIJ​ hebt gezegd: „Op welke wijze zullen wij terugkeren?”„Zal de aardse mens God beroven? Maar ​GIJ​ berooft mij.”En ​GIJ​ hebt gezegd: „Op welke wijze hebben wij u beroofd?”„In de tienden en in de bijdragen. Met de vloek vervloekt ​GIJ​ [mij], en mij berooft ​GIJ​ — de natie in haar geheel. Brengt al de tienden in de voorraadschuur, opdat er voedsel in mijn huis mag komen; en stelt mij alstublieft daarin op de proef”, heeft de Heer der legerscharen gezegd, „of ik voor ulieden niet de sluizen van de hemel zal openen en werkelijk een zegen over ​U​ zal uitgieten totdat er geen gebrek meer is.”„En ik wil voor ​U​ de verslinder bestraffen, en die zal ​U​ de vrucht van de bodem niet verderven, noch zal de wijnstok op het veld zonder vrucht voor ​U​ blijken te zijn”, heeft de Heer der legerscharen gezegd. „En alle natiën zullen ​U​ gelukkig moeten prijzen, want ​GIJZELF​ zult een land van welbehagen worden”, heeft de Heer der legerscharen gezegd. „UW​ woorden tegen mij zijn wel kras geweest”, heeft de Heer gezegd. En ​GIJ​ hebt gezegd: „Wat hebben wij met elkaar tegen u gesproken?” „GIJ​ hebt gezegd: ’Het heeft geen waarde God te dienen. En welk voordeel is erin gelegen dat wij de plicht jegens hem in acht hebben genomen en dat wij wegens de Heer der legerscharen bedroefd hebben rondgelopen? En op dit ogenblik verklaren wij de overmoedigen gelukkig. Ook zijn de bedrijvers van goddeloosheid opgebouwd. Ook hebben zij God op de proef gesteld en blijven ontkomen. ( Maleachi 3:1-15)


Maleachi (MA-LA'-KI) betekent zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch: Engel (van God). De Engel Gabriël (heilige geest) is de Engel die God zend in vers 1. Gabriël (as) werd alleen gezonden naar Boodschappers/Profeten die een grote Boodschap hadden. Gabriël (as) is één van de hoogste Engelen van onder de Engelen. In dit vers zegt God dat Hij Gabriël zal zenden om zijn weg voor te bereiden. God zegt ook dat zijn Boodschapper plotseling zal verschijnen bij zijn tempel. De enige tempel in die tijd was in Jerusalem. De mensen van Mekkah hadden nooit de Ka'bah als een tempel vernoemd.

Gabriël (as) had als laatste met Jezus (as) contact gehad, totdat hij naar Mohammad (saws) werd gestuurd, daarom wordt het woord/term: "zal" gebruikt om naar een toekomstig gebeuren te verwijzen. De term: "plotseling" wordt gebruikt om de komst van de Profeet naar Jerusalem van ver weg vandaan. Al de Profeten die uit de kinderen van Israël kwamen leefden en baden in Jerusalem. Deze Profeet die zou komen zou ook snel van ver af komen. De term: "Heer" in dit vers is vertaald uit de Hebreeuwse term:"אדון /'adown" wat "Meester" betekend, en niet God. In dit vers de term: 'tempel" wordt gerefereerd naar de tempel van Jerusalem, gebouwd door David(as).

In Psalmen 110:1 van David (as) spreekt God (de Heer Yahwah) over een Meester, "een God/Aloheem beschreven in een menselijke persoon" (omdat in het Oude Testament grote Profeten werden aangeduid als Goden, maar in de figuurlijke zin, niet letterlijk). Zoals Mozes (as), daar zegt de Bijbel het volgende over:

Dientengevolge zei de Heer tot Mozes: Zie ik heb u tot God voor Farao gemaakt....( Ex. 7:1)

En deze "Meester/God/Aloheem" in de menselijke zin zal groter zijn als David (as) was. Deze "Meester/God/Aloheem" is niemand anders dan de Profeet Mohammad (saws) en niet Jezus (as). Jezus (as) zelf zei dat hij de zoon van David was, dan hoe kan Jezus dan de Heer van David (as) zijn( Mar. 12:35-37). In vers 1 de woorden: "die gijlieden zoekt" is de beloofde Boodschapper die zoals Mozes(as) zal zijn ( Deut. 18:18). Er waren geen profeten in Israël zoals Mozes(as) was (Deut. 34:10). Deze Profeet die God beloofde zou uit de broederen (Ismaël) van Israël komen, en dat is de Profeet Mohammad (saws). De Boodschapper der overeenkomst/verbond refereert naar de engel Gabriël (as) die de laatste Wet en Boodschap zou brengen richting de laatste Boodschapper.

De woorden: "in wie ​GIJ​ behagen hebt" refereren naar de volgelingen van de Profeet Mohammad (saws). In zijn tijd waren de volgelingen van de Profeet Mohammad (saws) om zich volledig en totaal in te zetten voor God en zijn Profeet, om de Koran en de leer van Mohammad (saws) over heel de wereld te verspreiden.

Na de dood van Khadijah de vrouw van de Profeet Mohammad (saws) en zijn oom Abu Talib (die de leider was van Mekkah en die Mohammad (saws) in bescherming nam). Liet God aan de Profeet Mohammad (saws) een groot wonder zien. In het jaar 621 Na Chr., 13 maanden voordat de Profeet Mohammad (saws) naar Medinah emigreerde, wekte en nam de Engel Gabriël (as) de Profeet Mohammad (saws) hem op een speciaal dier genaamd "Baraq" om hem helemaal naar Jerusalem mee te nemen, en om de hemelreis genaamd de "Isra en Miradj" te mogen maken. "Baraq" betekent en refereert naar "licht" in het Hebreeuws en Arabisch. In de tempel van Jerusalem aangekomen, leidde de Profeet Mohammad (saws), als Imaam, alle eerdere/vroegere Profeten gezamenlijk in het gebed. Na het gebed mocht de Profeet Mohammad (saws) de Hemelreis door de zeven hemelen maken, waar hij Gabriël(as) in zijn ware vorm mocht aanschouwen. Het gebeurde ook dat De Profeet Mohammad (saws) via de Engel Gabriël de grote overeenkomst/verbond afsloot met God. De Profeet Mohammad (saws) keerde toen terug naar Jerusalem, en met de "Baraq" reisde hij weer terug naar Mekkah. Dit wonder nam plaats in één nacht. De Profeet Abraham(as) mocht ook gebruik maken van het rijdier de "Baraq" om zijn zoon Ismaël (as) te mogen bezoeken in Mekkah. Deze twee grote Profeten zijn de enigen die dit speciaal rijdier "de Baraq" mochten berijden. Ook de Joodse tradities claimen dat de Profeet Abraham (as) zulk gelijk rijdier (de "Baraq") mocht gebruiken.

In de ochtend na dit grote wonder, vertelde de Profeet Mohammad (saws) deze gebeurtenis aan de mensen van Mekkah. Sommige geloofde hem niet en vroegen om bewijs. De Profeet Mohammad (saws) vertelde de mensen, dat toen hij op de weg terug was naar Mekkah een karavaan tegen kwam en dat hij water dronk van deze karavaan, op hetzelfde moment een kameel waren kwijtgeraakt. De Profeet Mohammad (saw) leidde deze karavaan richting de verloren kameel. De Profeet Mohammad (saws)voorspelde dat deze karavaan over 15 dagen bij zonsopgang in Mekkah zou arriveren, ook gaf Mohammad (saws) een perfecte beschrijving in detail van deze karavaan en de beladen kameel. Ook gaf de Profeet Mohammad (saws) aan dat de verloren kameel in de plaats Al-Tanayem weer gevonden was.

De mensen van Mekkah stelden de 15 dagen later in de ochtend aangekomen karavaan vele vragen. En zij (de mensen van de karavaan) getuigden dat iemand water van hen dronk en hen hun verloren kameel weer liet vinden op de juiste voorspelde plaats. Door dit wonder en bewijs accepteerden sommigen van onder de mensen van Mekkah de Islam.

Vers 2 geeft aan dat de Profeet Mohammad s.a.w. in oorlog was. En hij werd op zulk een manier gesteund door God, dat de vijanden niet en nooit en nimmer tegenstand zouden kunnen blijven bieden zoals het staat beschreven in Jesaja 21:16 en Jesaja 42:13. Niemand zal van de Profeet Mohammad (saws) kunnen winnen. Het vuur wordt het heetst van de strijd genoemd, daar de wassers refereert naar het schoonmaken van de vijanden. De vijanden zullen worden gedood of uiteindelijk Moslim worden. En de Moslims die sneuvelen in het heetst van de strijd zullen door God vergeven worden en hun bestemming en beloning zal het Paradijs zijn.

In Vers 3, beschijft God de bestemming van de zonen van Levi. Er waren 3 Joodse stammen: de Bani-Khuraida, de Bani-Nadir, en de Bani-Kenekah, tijdens de komst van de Islam en de Profeet Mohammad (saws). Zoals al eerder gezegd en uitgelegd in Jesaja 21, dat de zonen van Levi leefden rond en in Medinah. Deze stammen van Levi maakten een overeenkomst met de Profeet Mohammad (saws), dat zij zich niet zouden mengen in politieke, sociale en economische aspecten in de maatschappij van de Islam en de Moslims. De overeenkomst benadrukte ook dat als Medinah of de stammen van Levi aangevallen zouden worden zij op elkaar zouden kunnen vertrouwen in militaire steun in bescherming. De Levieten vroegen altijd en steeds maar weer de opinie van de Profeet Mohammad (saws) in de verschillende meningsverschillen die zij hadden met elkaar of met de Moslims. Het is een bekend feit dat Mohammad (saws) hen vrij liet in het beoefenen en straffen volgens hun eigen Boek (de Torah).

Nadat de Profeet Mohammad (saws) de overwinning behaalde over de Mekkanen in de Slag van Badr (in 624 na Chr.) bekeerde de schriftgeleerde en Rabbijn Abdullah Ibn Salaam van de stam van Bani-Kenekah in Medinah zich tot de Islam, hij overleed in 665 na Chr., hij begreep dat de Profeet Mohammad (saws) de grote beloofde Profeet was waar de kinderen van Levi op zaten te wachten, die zij beschreven vonden in hun eigen heilige geschriften (Jesaja 21). Kort daarna accepteerde een andere Joodse schriftgeleerde en Rabbijn zich ook tot de Islam zijn naam was Mekharik en hij volgde de Profeet Mohammad (saws). Deze Rabbijn Mekharik gaf zeven (oogst)velden aan de Profeet Mohammad (saws) om de arme Moslims te helpen. Beide Rabbijnen smeekten hun volkeren om de Islam te accepteren en de Profeet Mohammad (saws) te erkennen als de beloofde Profeet uit hun heilige geschriften.

Maar op datzelfde moment verbraken sommigen van onder de Joodse stam Bani-Kenekah de vredesovereenkomst tussen de Moslims en hen, door in alle geheimzinnigheid een samenzwering te beramen samen met de ongelovige Mekkanen om Mohammad (saws) uit de weg te ruimen door hem te willen vermoorden. De Profeet Mohammad (saws) kwam achter deze samenzwering in 624 na Chr., en de Moslims uit Medinah vochten het uit met de Joodse stam Bani-Kenekah die de vredesovereenkomst zelf hadden verbroken, de Moslim wonnen en kregen uiteindelijk de gehele controle over hen. Sommigen van onder de Bani-Kenekah werden Moslim en sommigen niet. De mensen van Mekkah waren namelijk stiekem een geheime defensieve overeenkomst aangegaan met de Bani-Kenekah, dat zij uit waren op revenge richting Mohammad (saws) en de Moslims door hun verlies om de Slag van Badr. De Mekkanen bevochten opnieuw Mohammad (saws) en de Moslims in de slag van Uhud (Uhud is een berg rond de stad Medinah). Ook hier kregen de Mekkanen geen grip op Mohammad (saws) en de Moslims ondanks de vele levens van onder de Moslims die verloren gingen in deze slag van Uhud. De bekeerde Rabbijn Mekharik die Moslim was geworden was één van onder de velen slachtoffer die hun leven hadden gegeven in deze slag van Uhud voor de Islam.

Nog in drie andere gevallen verbroken de Joodse stammen, die een vredesovereenkomst hadden afgesloten met de Moslims zelf het verbond. Zij wilden zich uiteindelijk alleen aan de overeenkomsten houden als het voor hen goed uitkwam en als het in hun voordeel was. De eerste keer (in 624 na Chr.), ging een Moslima naar een juwelier van uit de Bani-Kenekah, om sieraden te kopen. De juwelier trok haar kleding omhoog zodat haar geslachtsdeel zichtbaar werd en hij hield haar voor de gek. Zij werd heel boos en een Moslimman kwam haar te hulp. De Joodse juwelier vermoordde de Moslimman, en later daagde hij de Moslims uit om met elkaar te vechten. De Profeet Mohammad (saws) belaagde en omsingelde hen voor 15 dagen en nachten. De Joden gaven het uiteindelijk op en kwamen onder de macht van de Profeet Mohammad (saws).

Het tweede geval was in 626 na Chr., met personen van uit de stam van Bani-Nadir. De Profeet Mohammad (saws) ging naar hen toe om een meningsverschil op te lossen, omdat een Moslim (Amr ibn Omayah Althomery) twee personen per vergissing had gedood (van de Bani-Amar) in Medinah. De Profeet Mohammad (saws) ging naar de leiders van de Bani-Nadir om als onderhandelaar en bemiddelaar hierover te functioneren. Mohammad (saws) vroeg voor bemiddeling of zij (de Bani-Amar) een compensatie in de vorm van een betaling zouden accepteren voor de dood van twee mannen van onder hen. Omro ibn Juhash bedacht een plan om Mohammad (saws) te vermoorden. Omro was op de vloer van het dak en plande om een grote steen op Mohammad (saws) te laten vallen. Salaam ibn Mushkim zei tegen Omro het niet te doen, omdat Allah het kenbaar zou maken aan de Profeet Mohammad (saws). want ze wisten dat Mohammad (saws) een groot Profeet was. En het gebeurde dat de Engel Gabriël (as) Mohammad (saws) daarvan op de hoogte bracht dat ze een plot hadden om hem te vermoorden. Snel vertrok Mohammad (saws) terug naar Medinah, en kwam terug met een heel leger en omsingelde de stam Bani-Nadir. Ze vroegen Mohammad (saws) uiteindelijk om te mogen vertrekken naar Syrië en Temah. De broer van Omro ibn Juhash (die de Profeet wilde vermoorden) werd Moslim en bleef achter in Medinah. Yamin ibn Omro en Abu Said ibn Wahab werden ook Moslims en bleven.

Het derde geval gebeurde bij een vrouw (Zaineb bint al Hereth) van Khaibar (van de Bani-Nadir), en de vrouw van Salaam ibn Mushkim. Zij nodigde de Profeet Mohammad (saws) uit samen met zijn vriend (al Bushr ibn Bura ibn Maror) bij haar thuis te komen eten. Zij had het vlees vergiftigd. Toen de Profeet Mohammad (saws) van het vlees wilde eten, hoorde hij een stem uit het vlees komen dat tegen hem zei: "ik ben vergiftigd". Toen de Profeet Mohammad (saws) tegen de vrouw zei dat het vlees vergiftigd was, accepteerde zij de Profeet Mohammad (saws) als een ware Profeet, want alleen een ware Profeet zou dat weten en zij werd Moslim. De Profeet Mohammad (saws) vroeg haar nog, waarom heb je dat gedaan om te proberen mij te vermoorden? Zij antwoordde: als jij een Profeet was dan zou het jou niet deren, maar als jij een gewone Koning was dan wel en dan was jij niet de Profeet die wij verwachtten. De vriend van Mohammad (saws) had helaas wel van het vlees gegeten en overleed daardoor, en Zaineb werd veroordeeld tot de doodstraf voor moord.

Toen de leiders van Bani-Nadir hoorde wat er was gebeurd met de andere stammen, daagden zij de Profeet Mohammad (saws) en de Moslims uit om Khaybar aan te vallen. De mensen van Khaybar hadden een overeenkomst met de ongelovige Arabische stam van Gotfan. En als Gotfan hen zou helpen om Khaybar te verdedigen tegen de Moslims dan zouden ze de helft van de opbrengst van hun oogst met hen delen. Kort daarna nadat de soldaten van Gotfan uitrukten, hoorde ze geluiden van stemmen van uit hun stad, en dachten dat Mohammad (saws) en zijn leger hen aanviel. Snel keerden zij terug richting hun stad en keerden niet meer terug richting Khaybar. Uiteindelijk nam het 15 dagen in beslag voor de Moslims om de stad te veroveren en de stad te beheersen. De leiders van Khaybar maakten een overeenkomst met de Profeet Mohammad (saws) dat zij elk jaar 36% van hun oogst aan de Moslims zouden geven.

Sofia was de dochter van Koning/Leider Huyai ibn Ahtab van de Bani-Nadir. De echtgenoot van Sofia was Kanana ibn Alrabee. Voordat de Profeet Mohammad (saws) Khaybar had veroverd, had Sofia een droom, en in haar droom viel de maan uit de lucht in haar schoot. Zij vertelde de droom tegen haar echtgenoot, en hij gaf de interpretatie ervan dat zij (Sofia) uiteindelijk zou trouwen met de Profeet Mohammad (saws). Haar echtgenoot werd daardoor zo woedend dat hij haar sloeg tot dat er groene plekken op haar gezicht kenbaar was, en scheidde van haar. Sofia huwde inderdaad met de Profeet Mohammad (saws) en later gaf ze toe een gesprek te hebben afgeluisterd tussen haar vader en haar oom Yasser. En tijdens dit gesprek hoorde ze dat haar vader en haar oom toegaven dat Mohammad (saws) de beloofde Profeet was van uit hun eigen heilige geschriften.

Toen de Profeet Mohammad (saws) emigreerde naar Medinah, elke stam van de kinderen van Israël die in Arabië leefden, zond afgevaardigden om te kijken of hij diegene was waar zij op/aan het wachten waren. Velen van onder de afgevaardigden keerden terug en rapporteerden dat Mohammad (saws) de verwachte Profeet was, die beschreven werd in hun eigen heilige geschriften. Sofia's vader en haar oom behoorden tot deze personen die naar Medinah gingen om Mohammad (saws) te bezoeken en om te kijken of hij de beloofde Profeet was. Dit verhaal wordt beschreven in de Bijbel in Maleachie 2:14-17. Maleachie 2:8-3 verwijst ook richting de kinderen van Levi waarom de Profeet Mohammad (saws) naar hun was gestuurd.

Vers 4, spreekt over de kinderen van Israël die Moslim zijn geworden en dat zij weer geaccepteerd zouden worden door God, zoals in hun vroegere dagen. God zal Judah en Jerusalem weer accepteren (via de Islam) zodra de Moslims de controle daarover (die regio) hadden gekregen van de andere machten (Rome, Perzië, enz.) die daar hadden geregeerd. Deze regio zal weer geaccepteerd worden door God zoals "in de vroegere dagen" van de tijd van David (as) ( Maleachie 3:7-14).

De stam van Bani-Khuraida, de grootste stam van de Levieten, leefden in Fadoek en Khaybar en in Wady al Qura. Khaybar was hun grootste en sterkste stad met een stenen muur en deuren. De Koning/Leider van de Bani Khuraida was Khab ibn Asaad. De Koning/Leider Huyai ibn Ahtab van de Bani-Nadir en Kanana ibn Alrabee gingen naar Khab toe, in verband met het verlies van de Joodse-Arabische strijd, de slag van al Ahzab die in 627 na Chr. had plaatsgevonden. Om deze samenzwering te overwinnen ging de Profeet Mohammad (saws) met zijn volgelingen richting de berg Sela, net buiten Medinah (Jesaja 42:11) en gebruikte deze berg als een strategisch punt en als een beschermend front. Khab vertelde tegen zijn mensen dat zij wisten dat Mohammad (saws) de beloofde Profeet was waar ze op aan het wachten waren. Zijn mensen reageerden dat ondanks deze kennis zij niet Mohammad (saws) zullen volgen en aan hem gehoorzaam zouden zijn. Khab suggereerde dat hun vrouwen en kinderen vermoord moesten worden en dat ze tegen Mohammad (saws) zouden moeten vechten. Ondanks dat hij wist vanuit zijn eigen heilige geschriften dat hij nooit in staat zou zijn om te winnen tegen deze grote Profeet (Maleachi 3:14). Ze negeerden het bevel om de vrouwen en kinderen te doden, maar ze waren wel bereid om samen tegen Mohammad (saws) te vechten. Voordat de Profeet Mohammad (saws) op de hoogte was van hun plannen om hem aan te vallen, was de Profeet Mohammad (saws) al met zijn leger voorbereid. De Moslims omsingelden de Levieten. De Profeet Mohammad (saws) vertelde hun nogmaals dat zij wisten dat hij de beloofde Profeet was uit hun eigen heilige geschriften (de Torah). Zij spraken dit niet tegen, maar zij zouden nooit de Profeet Mohammad (saws) aanvaarden, omdat zij graag wilden dat de beloofde Profeet van uit henzelf (Joods) was. De Levieten kozen om te vechten.

Na 21 dagen, op een zaterdag, overwonnen de Moslims de Levieten. De Profeet Mohammad (saws) gaf de Levieten 3 keuzes. Ze zouden zich kunnen toevertrouwen op de beslissing (wat er nu met hen moest gebeuren) van Saad ibn Moath, een Moslim uit Medinah die een wederzijdse overeenkomst had met de Levieten, of zij konden zichzelf berechten met hun eigen Torah, of de Profeet Mohammad (saws) zou een beslissing hierover nemen. Zij kozen uiteindelijk dat Saad ibn Moath hun mocht berechten en hierover de uitspraak mocht doen. Saad besloot dat elke Levitische soldaat omgebracht moest worden. De Profeet Mohammad (saws) zei tegen Saad dat zijn uitspraak en berechting in overeenkomst was met God's bevel vanuit de heilige geschriften (de Torah) van de Levieten (Deut. 20:10-16). Sommigen van de Levieten bekeerden zich naar de Islam. Khab Al Khuraadi die Moslim werd, ontwikkelde zich als een groot Moslimgeleerde. De Profeet Mohammad (saws) overwon hen op een zaterdag. In Jesaja 65:11, verteld God over de kinderen van Levi. God zegt dat zij Hem verlaten hebben en zichzelf daardoor hebben bedrogen zoals vermeld in Maleachie 3:3.

In vers 12, zegt God dat alle naties de Profeet Mohammad (saws) zullen moeten prijzen.

Vers 13, 14 en 15 zegt, dat de Moslims alle bezittingen zullen afpakken van de kinderen van Levi. God noemt de Moslims zijn dienaren die een vreugde in hun hart hebben en dat God de kinderen van Levi vervloekt, en noemt de Moslims gelovigen. In Spreuken 12:1-12. legt God uit wat de beloning zal zijn van diegenen die de wil van God begrijpen en volgen, en ook diegenen die straf zullen verkrijgen als zij God ongehoorzaam zijn.

(wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » zo _11-_nov-_2012ah, 11-11-2012ad, 5:36 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babylon, aanschouwde Daniël zelf een droom en visioenen in zijn hoofd terwijl hij op zijn bed lag. Terstond schreef hij de droom op. Het volledige relaas van zaken vertelde hij daarna. Daniël nam het woord en zei: „Ik aanschouwde dan in mijn visioenen tijdens de nacht, en ziedaar! de vier winden van de hemel zweepten de uitgestrekte zee op. En vier reusachtige beesten stegen op uit de zee, elk verschillend van de andere. Het eerste was gelijk een leeuw, en het had de vleugels van een arend. Ik bleef het aanschouwen totdat zijn vleugels uitgerukt werden, en het werd van de aarde opgeheven en werd net als een mens op twee voeten overeind gezet, en er werd een mensenhart aan gegeven. En ziedaar! een ander beest, een tweede, dat gelijk een beer was. En aan één zijde werd het opgericht, en er waren drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zei ertegen: ’Sta op, eet veel vlees.’ Hierna bleef ik aanschouwen, en ziedaar! een ander [beest], een gelijk een luipaard, maar het had vier vleugels van een vliegend schepsel op zijn rug. En het beest had vier koppen, en er werd werkelijk heerschappij aan gegeven. Hierna bleef ik tijdens de nacht de nachtelijke visioenen aanschouwen, en ziedaar! een vierde beest, vreeswekkend en verschrikkelijk en ongewoon sterk. En het had grote ijzeren tanden. Het verslond en verbrijzelde, en wat er overbleef, vertrad het met zijn poten. En het was verschillend van al de [andere] beesten die eraan voorafgegaan waren, en het had tien hoorns. Ik bleef op de hoorns letten, en zie! een andere hoorn, een kleine, rees daartussen op, en er waren drie van de eerste hoorns die van voor hem werden uitgerukt. En zie! er waren ogen als de ogen van een mens in deze hoorn, en er was een mond die grandioze dingen sprak. Ik bleef aanschouwen tot er tronen werden geplaatst en de Oude van Dagen zich neerzette. Zijn kleding was zo wit als sneeuw, en het haar van zijn hoofd was als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen; de wielen ervan waren een brandend vuur. Er was een stroom van vuur die vloeide en van voor hem uitging. Er waren duizend duizenden die hem bleven dienen, en tienduizend maal tienduizend die vlak voor hem bleven staan. Het Gerecht nam plaats, en er waren boeken die geopend werden. Ik bleef het toen aanschouwen vanwege het geluid van de grandioze woorden die de hoorn sprak; ik bleef het aanschouwen tot het beest gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en het aan het brandende vuur werd overgegeven. Maar wat de overige beesten aangaat, hun heerschappij werd weggenomen, en er werd hun een verlenging van leven gegeven voor een tijd en een tijdperk. Ik bleef het aanschouwen in de nachtelijke visioenen, en ziedaar! met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon te komen; en tot de Oude van Dagen verkreeg hij toegang, en men bracht hem dichtbij, ja vóór Deze. En hem werd heerschappij en waardigheid en [een] koninkrijk gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen allen hém zouden dienen. Zijn heerschappij is een heerschappij van onbepaalde duur, die niet zal voorbijgaan, en zijn koninkrijk, een dat niet te gronde gericht zal worden. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn geest werd hierdoor beklemd binnen in [mij], en het waren de visioenen in mijn hoofd die mij schrik aanjoegen. Ik trad toe op een van degenen die er stonden, opdat ik hem om betrouwbare inlichtingen omtrent dit alles zou kunnen verzoeken.
En hij zei tot mij, terwijl hij voortging mij de úítlegging der zaken bekend te maken: ’Wat deze reusachtige beesten aangaat, omdat het er vier zijn: het zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Maar de heiligen van het Opperwezen zullen het koninkrijk ontvangen, en zij zullen het koninkrijk voor onbepaalde tijd in bezit nemen, ja, voor onbepaalde tijd tot onbepaalde tijden.

’Toen was het dat ik mij wenste te vergewissen omtrent het vierde beest, dat verschillend bleek te zijn van alle andere, buitengewoon vreeswekkend, waarvan de tanden van ijzer waren en waarvan de klauwen van koper waren, dat verslond [en] verbrijzelde, en dat zelfs wat er overbleef, met zijn poten vertrad; en omtrent de tien hoorns die op zijn kop waren, en de andere [hoorn] die oprees en waarvoor er drie vielen, ja, die hoorn die ogen had en een mond die grandioze dingen sprak en waarvan de aanblik groter was dan die van zijn metgezellen. Ik bleef het aanschouwen toen diezelfde hoorn oorlog voerde tegen de heiligen, en hij overweldigde hen, totdat de Oude van Dagen kwam en het oordeel zelf werd geveld ten gunste van de heiligen van het Opperwezen, en de bestemde tijd aanbrak dat de heiligen het kóninkrijk in bezit namen.

Dit zei hij: ’Wat het vierde beest aangaat, er is een vierde koninkrijk dat op de aarde zal komen, dat verschillend zal zijn van alle [andere] koninkrijken; en het zal heel de aarde verslinden en zal haar vertrappen en verbrijzelen. En wat de tien hoorns aangaat, uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan; en nog een ander zal er na hen opstaan, en hijzelf zal verschillend zijn van de eersten, en drie koningen zal hij vernederen. En hij zal zelfs woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen van het Opperwezen zal hij voortdurend bestoken. En hij zal eropuit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd en tijden en een halve tijd. En het Gerecht zelf zette zich vervolgens neer, en zíjn heerschappij nam men ten slotte weg, ten einde [hem] te verdelgen en [hem] totaal te vernietigen. En het koninkrijk en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel werden aan het volk der heiligen van het Opperwezen gegeven. Hun koninkrijk is een koninkrijk van onbepaalde duur, en alle heerschappijen zullen hén dienen en gehoorzamen.’Tot hiertoe is het einde der zaak. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn eigen gedachten bleven mij heel erg verschrikken, zodat zelfs mijn gelaatskleur aan mij veranderde; maar de zaak zelf bewaarde ik in mijn eigen hart.”
(Daniël 1:1-28)


In vers 16 zegt Daniël, dat hij de interpretatie van zijn droom heeft verkregen. In vers 17 beschrijft Daniël 4 grote koninkrijken als dieren die de wereld zullen regeren. De eerste is Perzië zoals beschreven in vers 4. Daniël zegt dat de Perzen het (de regio) voor velen generaties zullen regeren. Maar uiteindelijk zullen de veren/vleugels van het dier worden geplukt, dat zal staan als een man dat een hart wordt gegeven. Dit beschrijft de opkomst van de Islam zijn uitbreiding (Pakistan, Afghanistan, Zuid Irak, Turkistan, Iran, Zuid Rusland, West China) als een Islamitisch rijk. Dit staat ook beschreven in de Sarodische geschriften, die vertellen dat de wijze mensen van Perzië de Islam zullen aanvaarden.

Het tweede koninkrijk is Syrië (vers 5), het derde koninkrijk is Babylonië (vers 6). Het vierde koninkrijk zal het Romeinse rijk zijn, dat sterker en anders zal zijn als de eerste drie koninkrijken zoals beschreven in vers 7. Het beest met de "tien horens" betekenen de tien Atheïstische keizers/leiders van het Roomse rijk.

In vers 8 dacht Daniël, dat de Romeinse macht vernietigd zou zijn na de tien keizers/leiders, maar een elfde keizer/leider rees op. Zijn naam was Constantijn, die velen veranderingen aanbracht aan het gedachtegoed van Jezus (as) en de eerste vroege Joodse/Christelijke volgelingen van Jezus (as). Hier beschrijft Daniël hoe Constantijn de eerste "Christelijke" keizer/leider de heidense Romeinse rijkdom veranderde in een Christelijke rijkdom, en daardoor leek het rijk meer zoals een mens in plaats van een beest (zoals eerder beschreven). De drie kleine horens die hierbij beschreven worden refereren naar drie koningen binnen het Romeinse koninkrijk die niet de visie en overtuiging van Constantijn navolgden. Deze drie koningen/leiders wilden heidenen/atheïsten blijven, en Constantijn liet hen vermoorden.

Vers 8 zal gevolgd moeten worden door vers 11 en 12, en vers 9, 10 en 13 vullen elkaar in. Het lijkt er op dat de verzen door elkaar zijn gehaald. Vers 11 beschrijft hoe het Romeinse rijk beetje bij beetje vernietigd zal worden door oorlog (brandende vlammen) met de Moslims van de tijd van de Profeet Mohammad (saws) tot aan 1453 na Chr. (de val van Istanbul). Vers 12 beschrijft de andere leiders van het gebied tussen het Romeinse rijk en de Islam (ongeveer 300 jaar). De term/woord "tijd" refereert hier naar een bepaalde tijd/periode in de geschiedenis.

In 165 voor Chr. werd een Joodse revolutie geleid door Juda Makabi. Hij wilde de Messias zijn die de Romeinen zou verdrijven uit Jerusalem. Hij leidde een klein (verzets)groepje mensen voor een tijd van drie en een half jaar. Ook andere kleine Joodse verzetsgroepen probeerde de Romeinen te verslaan, maar zij faalden hierin.
In vers 9 ziet Daniel dat 4 afgoden- en atheïstische rijken vernietigd zullen worden , en deze vervangen zal worden door een pure religie, de Islam (een wit kleding zoals de sneeuw) en hun leiders zullen als pure wol zijn (door de Koran) die alleen God zullen aanbidden.

In vers 10 zal de troon van God als vuur vooruit gaan zoals een licht (de Islam) en zal vele volgelingen hebben die boeken (kennis/wetenschap) zullen openen. Deze boeken refereren niet alleen naar de Koran, maar ook naar de geheime voorspellingen, verkeerde interpretaties, en profetieën die vervuld moesten worden vanuit hun eigen Bijbel. Namelijk dat Mohammad (saws) en de Islam voorspelt zijn uit hun eigen heilige (bijbelse) geschriften. De stroom die voor eeuwig vloeit zijn de Moslims die de Islam over de gehele wereld zullen brengen, zoals we tot dat heden ten dage zien.

Vers 13 zegt, dat de religie van vroeger (van de Profeten) zeer humaan was vergeleken met de 4 koninkrijken der beesten. Het koninkrijk van Constantijn wordt daartegen als half beest half mens beschouwd, omdat het onwaarheden en heidense gebruiken heeft gemixt met de leer van Jezus (as). De "zoon der mensen" wordt gezien als de leider (de Profeet Mohammad s.a.w. ) van het vijfde en laatste koninkrijk (Islam) om de gebieden en de aarde te regeren. De eerste 4 koninkrijken werden vergeleken met beesten, omdat zij niet God volgden via zijn Profeten en openbaringen. Daarom zal de vijfde leider (de Profeet Mohammad s.a.w. ) van het vijfde koninkrijk (de Islam) in zijn geheel God's openbaringen accepteren. Hij (de Profeet Mohammad s.a.w. ) wordt beschreven als een compleet man/mens, een zoon van Abraham (as), die de Vader der Profeten is.

In vers 14 beschrijft Daniël dat het vijfde koninkrijk (de Islam) voor eeuwig zal zijn, het zal niet kunnen worden vernietigd en zal blijven tot de einde van de wereld. Dit koninkrijk (de Islam) zal bestaan uit mensen/volkeren/naties van over de gehele wereld die God zullen aanbidden in één taal (Arabisch), de taal van de Koran. Alleen de Moslims over de gehele wereld aanbidden God als de ware Koning van de wereld, daar waar de andere 4 koninkrijken zichzelf aanbaden. Vers 13 laat zien hoe de Leider (de Profeet Mohammad s.a.w. ) wordt geholpen door God via de "wolken des hemels" welke de beschrijving is van de vele Engelen die de Profeet Mohammad (saws) en de Moslims hielpen en steunde in hun missie en veldslagen.

Vers 18 en 22 zijn zeer belangrijke verzen, die beschrijven hoe de Moslims (de heiligen van God) uiteindelijk de Romeinen zullen verdrijven uit de Arabische gebieden (Genesis 15:18-21). De Moslims hebben Perzië overgenomen in 639 na Chr. en beëindigde het Romeinse tijdperk in de Arabische gebieden in 1435 na Chr. toen de Romeinen gedwongen waren Istanbul te verlaten en de Moslims het voor altijd onder hun hoede kregen (Mat. 21:13). Het vierde koninkrijk (half beest, half mens) van de Romeinen waren nooit verdreven door welk ander koninkrijk dan ook, dan behalve door de Moslims, die overwonnen en hen in 1453 na Chr. voor altijd verdreven. Zoals het staat beschreven in Daniël 7.

De verzen 19, 20, 21 en 23 beschrijven de kracht en macht van het Romeinse rijk. Verzen 24 en 25 beschrijven de tien horens (koningen/keizers/leiders) van uit het Romeinse koninkrijk. Constantijn-Flaverius Aurelius (272-337 na Chr.) zou verschillen van de anderen, omdat hij de eerste "Christelijke" keizer/leider was in het Romeinse koninkrijk. Constantijn hield het belangrijke concilie van Nicea in 325 na Chr. waar 1800 priesters aanwezig waren. Constantijn accepteerde dat Jezus (as) God was en vervolgde en vermoordde de priesters Nostorious en Arius omdat zij geloofden dat Jezus (as) gewoon een Profeet was. Constantijn veranderde de Sabbat van Zaterdag naar Zondag. Hij liet de Christenen het nuttigen van varkensvlees toe, noemde de dagen en de namen van maanden van het jaar naar Romeinse afgoden, enz.
Constantijn mixte veel heidense/afgod/atheïstische valse overtuigingen met de Wet van Mozes (as) en Jezus (as).

(word vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » ma _12-_nov-_2012ah, 12-11-2012ad, 4:22 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan. (Daniël 2:44)

In vers 44 beschrijft Daniël de koninkrijken (Babylon, Perzë, Egypte, Rome) die zullen vergaan. God zal daarnaast een koninkrijk op laten staan dat het land en de regio's eromheen zal regeren. Dit nieuwe koninkrijk (de Islam) zal het voor altijd regeren en behouden. Toen de Profeet Mohammad s.a.w. en zijn volgelingen eenmaal het laatste van deze koninkrijken had verslagen in 638 na Chr. en de Romeinse macht had verdreven uit Constantinopel in 1453 na Chr. (Daniël 7), werd de Islamitische staat gevestigd en geen ander koninkrijk zou het ooit nog eens veroveren. Omdat dit koninkrijk (de Islam) voor altijd gevestigd zou worden volgens Daniël. Deze profetie volgens Daniël is uitgekomen en het is onnodig er nog op te wachten dat een ander koninkrijk het nog ooit zal veroveren. Jezus (as) sprak ook over dit koninkrijk in Mat. 21:43.

Daniël beschrijft hier dat het (de profetie) al de koninkrijken van zijn tijd bespreekt en de twee volgende koninkrijken daarna. De eerste drie, Syrië, Babylon en Perzië (de 3 beesten) bestonden alreeds in de tijd van Daniël. De vijfde en het laatste koninkrijk in deze regio was de Islamitische staat (dat beschreven was als een volmaakt man/mens). Daniël realiseerde zich dat de eerste vier koninkrijken niet kwamen om God's woord te verspreiden. Zij kwamen puur voor de wereldse zaken (macht, rijkdom, enz.) Het vijfde koninkrijk (de Islam) zou als enig rijk functioneren om puur de Wet en het Woord (de Koran) van God te verspreiden.

(Word vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » ma _4-_maart-_2013ah, 4-3-2013ad, 5:21 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! Uw koning zelf komt tot u. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin. En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de natiën; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde.(Zacharia 9:9-10)

In vers 9 heeft de term "dochter" twee betekenissen. In de periode van Zacharia was het de gewoonte hiermee te beginnen en dan in poëtische vorm. Zelfs in de tijd van de Profeet Mohammad s.a.w. noemde men volkeren en steden "dochters". Ook werd de term “dochter” gebruikt als een stad door een Koning overmeesterd werd en de mensen de nieuwe leider accepteerden. Vrouwen bevonden zich dan vooraan in de rijen om deze Koning/Leider met blijheid te begroeten.

Zacharia verteld zijn mensen van Jeruzalem en Palestina blij te zijn, omdat na eeuwen te zijn geregeerd door onrechtvaardige Koningen (Romeinen, Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Perziërs) en hun vrouwen tot slaven hadden gemaakt, nu eindelijk een rechtvaardige Koning zou regeren.

Deze "rechtvaardige Koning" is de Profeet Mohammad s.a.w. en zal het vijfde Koninkrijk (de Islam) vestigen die de voorgaande koninkrijken zal vernietigen, zoals vermeld in Daniel 2:44 en Matheus 21:33 en dat deze Koning tot hen zal komen vanuit een ander volk dan de inwoners van Jeruzalem en overwinnen zal en rechtvaardig zal zijn.
De meeste correcte vertaling van de Hebreeuwse term is, “overwinnen” in plaats van “redding”.
Jezus (a.s.) komt uit deze streek (Palestina), maar hij overmeesterde de Romeinen niet. Deze Koning zou van buiten het gebied van Zion komen.
Dit vond plaats toen Omar (r.a.), de tweede Khalief na de Profeet Mohammad s.a.w. (“Koning”, betekent in het Hebreeuws ook bestuurder en regeerder), in 638 na Chr. Jeruzalem binnentrad nadat hij (r.a.) de Romeinen had overwonnen.
De Moslims van de stad Tema, op de weg naar Jeruzalem, schonken Omar (r.a.) een ezel en zijn metgezel een muildier en op deze dieren reden zij na de overwinning Jeruzalem binnen.

Snifurs ( de Christelijke Hoofd-Priester van Jeruzalem) vertelde de Moslims dat hij de sleutels van de poorten van Jeruzalem niet eerder aan hen zou geven, voordat hun leider naar Jeruzalem kwam. Omar (r.a.) was op dat moment in Medina en vertrok onmiddellijk, samen met zijn metgezel, richting Jeruzalem met één ezel.

Toen Omar (r.a.) in Jeruzalem arriveerde, eiste de Christelijke Hoofd-Priester Snifurs dat hij (r.a.) moest beloven dat de Joden en de criminelen uit Jeruzalem zouden worden verwijderd, vastgelegd in een document als overeenkomst. De Christelijke Hoofd-Priester Snifurs die deze verplichting vanuit zijn heilige geschriften kende, wilde de Moslims en zijn leider testen, die volgens voornoemde geschriften op een ezel zou verschijnen. Maar in die tijd reden er veel mensen op ezels en muildieren.
Deze heilige geschriften voorspelden een grote, rechtvaardige en nederige Koning die van grote afstand zou moeten komen.

Dat die Koning op een ezel van grote afstand kwam moest bewijzen dat deze Koning niet uit was op de wereldse weelde van Jeruzalem. Omar (r.a.) kwam, om er volgens de Wet van God, rechtvaardigheid te brengen. Hierover zou Jeruzalem zich verheugen zodat zij Moslims zouden kunnen worden of onder de Islamitische wet zouden kunnen leven en bescherming kunnen krijgen en mogen verwachten van de Moslims. "Verblijd u zeer, o dochter van Sion" omdat de Islamitische leiders rechtvaardig zullen zijn, en anders zullen zijn dan de onrechtvaardige leiders die er vóór Omar (r.a.) waren.

In de overeenkomst zou ook worden vastgelegd dat de Christenen binnen Jeruzalem bescherming zouden genieten. De reden, dat de Christelijke Hoofd-Priester Snifur dit in de overeenkomst vastgelegd wilde hebben, was omdat in 614 na Chr. de Perzen de controle over de gebieden Jeruzalem, Palestina en Damascus hadden gekregen over de Romeinen. De Joden hielpen de Perzen en als wederdienst kochten de Joden de Christenen van de Perzen en brachten velen van hen om het leven. Na 9 jaar wonnen de Romeinen de gebieden terug van de Perzen, en zij vermoorden vele Joden die de Perzen 9 jaar daarvoor hadden geholpen.

Op diezelfde dag, in 624 na Chr., waren de Moslims de overwinnaars over de ongelovigen van Mekkah tijdens de Slag van Badr, zoals was voorspeld in Koran 30:2-6:

De Romeinen zijn verslagen.

In het nabijzijnde land, maar zij zullen na hun nederlaag zeker overwinnen,

Binnen een negental jaren - van Allah is het gebod daarvoor en daarna - en op die Dag zullen de gelovigen zich verheugen.

In de hulp van Allah, Hij helpt wie Hij wil; en Hij is de Almachtige, de Genadige.

(Dit is) Allah's Belofte; Allah breekt zijn Belofte niet, maar de meeste mensen beseffen dit niet;


Deze verzen beschrijven hoe de Romeinen na hun verlies weer overwinaars zullen worden over de Perzen binnen een periode van 3 tot 9 jaar. Deze verzen werden geopenbaard aan de Profeet Mohammad s.a.w. in 614 na Chr., voordat de Profeet Mohammad s.a.w. was geëmigreerd naar Medina in 622 na Chr..
God beloofde de Moslims dat, nadat de Romeinen de Perzen hadden overwonnen, de Moslims hen op hun beurt zouden overwinnen en deze voorspelling werd volbracht toen Omar (r.a.) Jeruzalem binnentrad in 638 na Chr.
De mensen die daar leefden waren verheugd met de komst van de Islam en velen werden Moslim. Dit is waarom de voorspelling van Zacharia de mensen en "dochters van Zion" vertelde dat zij verheugd zullen zijn. De mensen accepteerden en ontvingen in alle blijheid Omar (r.a.) en de Moslims. Zij waren tevreden met hun nieuwe Koning/Leider.

Tijdens de Romeinse bezetting waren er verschillende Joodse groeperingen en opstandelingen die tegen de aanwezigheid van de Romeinen waren en hen uit Jeruzalem probeerden te verjagen. De Romeinen hoorden van de Joden dat een andere Koning hen zal verdrijven uit Jeruzalem. Daarom vroegen de Romeinen aan Jezus (a.s.) of het zijn missie was om een revolutie te beginnen welke tegen hen gericht was. Maar Jezus (a.s.) verklaarde dat het zijn (a.s.) missie was om de Joden terug te leiden naar de weg van God. Jezus (a.s.) heeft daarom ook duidelijk gezegd:

Betaal Caesar terug wat van Caesar is, maar God wat van God is.( Matheus 22:21, Markus 12:17)

Jezus (a.s.) wist dat er nog een andere Profeet na hem zou komen die tot taak zou hebben de Romeinen te verslaan. En dat is de Profeet Mohammad s.a.w. en zijn s.a.w. volgelingen.

Als het de taak van Jezus (a.s.) zou zijn geweest de Romeinen uit het heilige land te verjagen dan zou dat zeker gelukt zijn. Jezus (a.s.) zou God aan zijn (a.s.) zijde hebben om te helpen dit voor elkaar te krijgen. Als Jezus (a.s.) de diverse wonderen kon verrichtten via en met God’s wil, zou God Jezus (a.s.) ook kunnen helpen de Romeinen te verjagen. Maar Jezus (a.s.) had geen interesse in de Romeinen en het was niet zijn (a.s.) missie om hen uit Jeruzalem en de gebieden er omheen, te verdrijven. Jezus (a.s.) wist echter dat dit wel zou gebeuren, daarom heeft hij (a.s.) ook gezegd:

Daarom zeg ik U: Het Koninkrijk God's zal van U worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt( Matheus 21:43)

Een Israëliet met de naam Judah Mekabi, leidde in 165 v. Chr., een revolutie tegen de Romeinen, maar faalde. De Romeinen waren tevreden met het feit dat Jezus (a.s.) niet die Koning was. Daarom waste Pilatus, de Romeinse bestuurder en gouverneur, zijn handen in onschuld en zei dat Jezus (a.s.) geen Koning is die een revolutie zal leiden tegen de Romeinen. De Bijbel zegt:

Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat er veeleer een opschudding ontstond, nam hij water en waste zijn handen en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze (Jezus). Gij moet er zelf maar zorg voor dragen(Matheus 27:24)

In vers 10 worden de Moslims beschreven die de Romeinen in Efhraim, een plaats in het Noorden van Jeruzalem, overwonnen. Het Koninkrijk van de Moslims was nu verspreid vanaf de Atlantische zee tot aan de Arabische wateren en van de Eufraat tot de Nijl. In dit vers wordt er gezegd dat hij (Omar (r.a.)) vrede zal spreken (de Islam) tot de Heidenen. De term Heidenen is beter/correcter vertaald als Natiën dat weer refereert naar de Heidenen, Hebreeuwen, en ongelovigen. Het gebied dat beschreven wordt is het gebied dat is voorspeld in Genesis 15:18-21.

(Wordt vervolgd.)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » di _5-_maart-_2013ah, 5-3-2013ad, 5:03 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

In die dagen kwam Johannes de Doper en predikte in de wildernis van Judea en zei: „Hebt berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.”Deze is het in feite over wie door bemiddeling van de profeet Jesaja met de volgende woorden werd gesproken: „Luistert! In de wildernis roept iemand: ’Bereidt de weg van Jehovah! Maakt zijn paden recht.’”Deze Johannes nu droeg kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen; voorts bestond zijn voedsel uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trokken Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek naar hem uit, en er werden mensen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij openlijk hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën naar de doop zag komen, zei hij tot hen: „Addergebroed, wie heeft U te kennen gegeven dat [GIJ] de komende gramschap kunt ontvlieden? Brengt dan vruchten voort die bij berouw passen, en verstout U niet tot UZELF te zeggen: ’Wij hebben Abraham tot vader.’ Want ik zeg U dat God uit deze stenen kinderen voor Abraham kan verwekken. De bijl ligt reeds aan de wortel der bomen; elke boom dan die geen voortreffelijke vruchten voortbrengt, moet omgehakt en in het vuur geworpen worden. Ik doop U wel met water wegens Uw berouw, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik, [en] ik ben niet waardig hem van zijn sandalen te ontdoen. Die zal U dopen met heilige geest en met vuur. Zijn wanschop is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de voorraadschuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met vuur dat niet uitgedoofd kan worden.” (Matheus 3:1-12)

De Bijbel zegt:

Terwijl nu het volk vol verwachting was en allen in hun hart overlegden omtrent Johannes: „Zou hij misschien de Christus zijn?”, gaf Johannes het antwoord door tot allen te zeggen: „Ik doop U wel met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik, [en] ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal U met heilige geest en vuur dopen. Zijn wanschop is in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te reinigen en de tarwe in zijn voorraadschuur bijeen te brengen, maar het kaf zal hij verbranden met vuur dat niet uitgedoofd kan worden.” (Lukas 3:15-17)

De Bijbel zegt:

En hij predikte en zei: „Na mij komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig mij te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb U met water gedoopt, maar hij zal U met heilige geest dopen.” (Markus 1:7-8)


Zachariah (a.s.) was van de familie van Imran, welke traditioneel vrome leiders en voorgangers van God voortbrachten die de Heilige tempel in Jeruzalem onder hun hoede hadden. Maria (de moeder van Jezus (a.s.)) kwam ook uit deze vrome familie voort. Maria's moeder werd zwanger van Maria, maar voor haar geboorte stierf haar vader. De moeder van Maria stelde haar kind ter beschikking voor de zaak van God en dat het zorg zou dragen voor het gebedshuis van God. Toen Maria werd geboren, zeiden de Joden dat een vrouw in haar eentje geen zorg kon dragen voor de Tempel omdat dat de taak van de man was. Zachariah (a.s.) werd als familielid verantwoordelijk gesteld voor Maria als haar voogd en leraar. Zachariah (a.s.) zorgde als gewoonlijk voor haar onderhoud en voedsel. Op een gegeven moment zag Zachariah (a.s.) dat Maria reeds was voorzien van voedsel. En dit was niet zomaar voedsel maar voedsel dat speciaal bereid was en dat niet afkomstig was uit de regio waar zij zich bevonden. Zachariah (a.s.) besefte dat dit speciale voedsel niet van mensen afkomstig was maar van God. Maria bevestigde dat dit voedsel afkomstig was van God. Zachariah (a.s.) zag de zegen van God.
Hij (a.s.) ging de tempel binnen en bad tot God voor een zoon. Hijzelf en zijn vrouw waren reeds op hoge leeftijd en hadden nog geen zoon als nakomeling. Totdat een Engel van God Zachariah (a.s.) het goede nieuws kwam brengen dat hij (a.s.) een zoon zou krijgen en zijn naam Johannes (a.s.) (Arabisch: Yahya) zou zijn, hetgeen "leven" betekent. Deze naam is niet eerder door God aan een Profeet van God gegeven.

Johannes (a.s.) werd door de mensen zeer gerespecteerd. Hij (a.s.) bestudeerde de Heilige geschriften en had vele volgelingen. De discipelen van Johannes (a.s.) gingen naar de mensen om hen tot inkeer op te roepen en berouw te tonen aan God en om zich gereed te maken voor het binnenkort komende Koninkrijk van God. De Joden stonden onder het bewind van de Romeinen. Het Koninkrijk van God is daarom de Islamitische Staat, welke is opgericht door de Profeet Mohammad s.a.w. die de Romeinen uit Jeruzalem verdreef, zoals was voorspeld in Daniel 2:44. De volgelingen van Johannes (a.s.) gingen naar de Jordaanse rivier met de bedoeling de mensen in te laten zien dat God een nieuwe start met hen wilde maken. Dit zou gebeuren door middel van een rituele doop hetwelk totale berouw aan God met zich meebracht. Johannes (a.s.) zou, als man van God, getuige zijn van hun intentie en oprechtheid.

In vers 7 en 8 vertelt Johannes (a.s.) de Kinderen van Israel dat de leiders van de religieuze groeperingen, met name de Farizeeën en Sadduceeën, als addergebroed zijn. Zij zullen niet komen om door Johannes (a.s.) gedoopt te willen worden als teken van oprecht berouw voor hun zonden en daden (vruchten). Tijdens de periode van de Profeten Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) was de maatschappij en gemeenschap corrupt geworden en totaal afgedwaald van het pad van God.
Vrome personen hadden in die tijd de gewoonte zich geheel terug te trekken in de bergen om dan terug te komen als missionarissen. Dit is ook wat Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) hebben gedaan. Er bestaan vermoedens dat Jezus (a.s.) 18 jaren in de bergen verbleef om de Heilige geschriften te bestuderen. De mensen van Jeruzalem accepteerden Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) als rechtvaardige en waarachtige Profeten. Zij luisterden naar datgene wat deze twee Profeten te vertellen hadden en volgden hen in hun leer. Het waren de corrupte religieuze en politieke instellingen die angst hadden voor deze Profeten en hen vreesden en die hen daarom wilden vermoorden.

Nadat Jezus (a.s.) zowel als Johannes (a.s.) de leeftijd van 12 jaar bereikt hadden, trokken zij zich terug in de bergen om de Heilige geschriften te bestuderen en voor aanbidding van God. De Bijbel zelf maakt hier geen melding van. Waarschijnlijk omdat de anonieme schrijvers van de Evangeliën geen metgezellen en tijdgenoten waren van zowel Jezus (a.s.) als Johannes (a.s.). Het is heel goed mogelijk dat Jezus (a.s.) en Johannes (a.s.) een goede band met elkaar hadden en bevriend waren met de andere gelovige groeperingen/sektes van die tijd en plaats die zich eveneens in de bergen hadden teruggetrokken. Toen Jezus (a.s.) en Johannes (a.s.) naar de stad terugkwamen hadden ze elkaars gezelschap en steun als vriend en familie in hun missie voor God.

In vers 9, maakt Johannes (a.s.) dezelfde mensen er op attent dat zij niet moesten denken, omdat zij kinderen van Abraham (a.s.) waren, dat zij dan gered zouden zijn. God zou kinderen uit Abraham (a.s.) voort laten komen uit Mekka in Arabië die afgodsbeelden aanbaden maar later Moslim zouden worden naar het voorbeeld van Abraham (a.s.) zelf.
Johannes (a.s.) vertelt de kinderen van Israel dat zij niet langer het uitverkoren volk zijn die Gods boodschap dragen welke zij mochten ontvangen via de eerdere Profeten. De term "uitverkoren" betekent niet "de beste", maar degenen die het verdienden de boodschap van God te mogen ontvangen en deze in ere te houden en te verspreiden. Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) waren de laatste Profeten welke waren voortgekomen uit de Kinderen van Israel. Maar deze twee Profeten werden door hun eigen volk verworpen en zo is het Profeetschap doorgegeven via de kinderen van Abraham (a.s.) via Ismail (a.s.) naar Mohammad s.a.w.

Vers 10 beschrijft de periode dat er een Profeet in Mekka zal opstaan totdat zij de Islam zullen accepteren (in 630 na Chr.). Johannes (a.s.) zegt dat de Bijl (Mohammad s.a.w. ) de boom bij de wortel zal vernietigen en elke slechte tak (stam) vernietigd zal worden. Diegenen die tegen de Islam zullen vechten zullen zich dientengevolge afgesneden zien worden.

In vers 11, beschrijft Johannes (a.s.) een Profeet die nog komen moet. Jezus (a.s.) de zoon van Maria en neef van Johannes (a.s.), was al aanwezig. Deze toekomstige Profeet zou veel groter zijn dan Johannes (a.s.) was en zal sandalen dragen die al geriemd zijn. Jezus (a.s.) zelf liep altijd op blote voeten. Johannes (a.s.) zegt dat hijzelf doopt met water, maar deze toekomstige Profeet zal dit doen met de Heilige Geest (de Engel Djibriel, die de Koran bracht) en met vuur (oorlogen en veldslagen die de Profeet Mohammad s.a.w. heeft moeten voeren voor de zaak van God). Jezus(as) heeft nooit een oorlog gevoerd. Johannes (a.s.) stopte niet met dopen zelfs toen Jezus (a.s.) kwam en zijn missie begon. Ook zei Johannes (a.s.) niet dat Jezus (a.s.) die beloofde Profeet was die hij beschreef en Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) kenden elkaar zeer goed. Ze waren tenslotte naaste familie van elkaar en hebben zeer waarschijnlijk in hun kindertijd als leeftijdgenoten en neefjes, met elkaar gespeeld.

Het Koninkrijk der hemelen (in vers 2) is het Koninkrijk van God dat de andere natiën en koninkrijken zal verwoesten, zoals beschreven in Daniel 2:44 en Matheus 21:43. Velen van de Profeten, inclusief Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) spraken over het Koninkrijk van God. Zij beschreven een Koninkrijk en/of Natie op aarde dat gesteund en gezegend zou worden door God en die God in woord en daad trouw zullen zijn. Het enige Koninkrijk welke dat heeft gedaan en nog steeds doet is het Koninkrijk welke de Profeet Mohammad s.a.w. bracht, de werken van God doet en rechtvaardigheid brengt. Alle andere koninkrijken brachten niets dan verderf waaronder de mensen (en Profeten) moesten lijden.

Dit is waarom zij allen wachtende waren op diegene die nog moest komen met het Koninkrijk van God, waardoor de Joden (uit Yemen, Iran, Afghanistan, Ethiopië) en de meeste Arabische Christenen, Moslims zouden worden. Zij accepteerden de Islam via de woorden van Johannes (a.s.) en Jezus (a.s.) die de mensen aan het voorbereiden waren op de beloofde Profeet die het Koninkrijk van God zou brengen. Johannes (a.s.) zelf volgde Jezus (a.s.) niet en ook zijn volgelingen deden dat niet. Toch dopen de Christenen met water, maar niet met de Heilige Geest en met vuur. Jezus (a.s.) zelf heeft nooit iemand gedoopt. Jezus (a.s.) in de Evangeliën zoals wij hem kennen, waste de voeten van zijn discipelen, maar Jezus (a.s.) heeft hen nooit gevraagd zichzelf te laten dopen.

In vers 12, zegt Johannes (a.s.) dat deze toekomstige Profeet een teken zal hebben van een Koning (Fan). Het woord "Fan" is een Engelse uitdrukking voor het Griekse woord/term: πτύον/ptyon wat: wanschop/korenschop betekent. Wat weer inhoudt dat diegene de macht in zijn hand zal hebben (zoals een Koning) om het tarwe (het waardevolle en gezegende) te kunnen scheiden van het kaf (het onreine en slechte).
Jezus (a.s.) bevond zich onder de controle van de Romeinen. Zijn missie was de Kinderen van Israel berouw te laten tonen en hen terug te voeren naar het pad van God. Jezus (a.s.) raadde de Kinderen van Israel aan zich met de Romeinen te verzoenen zodat ze niet door hen geschaad zouden worden. Jezus (a.s.) wilde alleen dat zijn mensen zich op het pad van God bevonden en had verder geen interesse in de Romeinen. Jezus (a.s.) oordeelde verder niemand. Hij (a.s.) zegt:

Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler over ulieden aangesteld?( Lukas 12:14)

Zij die de Profeet Mohammad s.a.w. volgen en de Islam accepteren zullen als tarwe in de voorraadschuur zijn en zij die de Profeet Mohammad s.a.w. niet volgen zullen het kaf zijn dat verbrand zal worden met vuur dat niet uitgedoofd kan worden (de Hel).

De volgelingen van Johannes (a.s.) gingen richting Syrië, Iran en Zuid Irak. Zij bleven altijd dicht bij de rivieren leven om zichzelf te dopen. De volgelingen van Johannes (a.s.) zijn nooit Christenen geworden. Zij werden Moslim toen de Profeet Mohammad s.a.w. verscheen. Zelfs vandaag de dag zijn er nog duizenden volgelingen van Johannes (a.s.) en zij worden Sabiëns genoemd (Sabia is Arabisch en betekent: ‘dopen’) Een Sabiër is dus iemand die toegewijd en oprecht water over zijn hoofd en lichaam giet.
Zelfs voordat zij uiteindelijk Moslim werden, waren ze al bekend met de naam HAMED, MAHMUD (AHMED / MOHAMMAD) omdat Johannes (a.s.) hen wel heeft moeten hebben geïnformeerd over zowel de beschrijving en de naam van deze grote toekomstige Profeet (MOHAMMAD s.a.w.).

(Wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » do _7-_maart-_2013ah, 7-3-2013ad, 11:28 am

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de joden priesters en levieten uit Jeruzalem naar hem toe zonden om hem te vragen: „Wie zijt gij?” En hij beleed en ontkende het niet, maar beleed: „Ik ben de Christus niet.” En zij vroegen hem: „Wat dan? Zijt gij Elia?” En hij zei: „Ik ben het niet.” „Zijt gij De Profeet?” En hij antwoordde: „Neen!” Daarom zeiden zij tot hem: „Wie zijt gij?, opdat wij een antwoord kunnen geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt gij over uzelf?” Hij zei: „Ik ben een stem van iemand die in de wildernis roept: ’Maakt de weg van De Heer recht’, zoals de profeet Jesaja heeft gezegd.” De uitgezondenen nu waren uit de Farizeeën. Zij dan vroegen hem en zeiden tot hem: „Waarom doopt gij dan, als gijzelf niet de Christus of Elia of De Profeet zijt?”( Johannes 1:19-25)


Deze verzen beschrijven het getuigenis van Johannes (a.s.).
Johannes (a.s.) had twee doelen. Het eerste doel was om de Kinderen van Israel duidelijk te maken dat ze van hun slechte gewoontes afstand moesten nemen en het rechte pad van God bewandelen, zoals dat door de Profeet Jesaja werd geleerd.

Het tweede doel van Johannes (a.s.) was om de Kinderen van Israel te vertellen dat er een groot Profeet op komst is die na hem (a.s.) zou komen. De tijd van Profeet Elia (a.s.) was verstreken en Jezus (a.s.) bevond zich in dezelfde periode als Johannes (a.s.).
Johannes (a.s.) droeg geen geriemde sandalen en Jezus (a.s.) liep altijd op blote voeten. Maar de Profeet Mohammad s.a.w. droeg letterlijk geriemde sandalen. (Matheus 3:11, Markus 1:7, Lukas 3:16, Johannes 1:27)

De Joodse Priesters en Levieten benaderden de Profeet Johannes (a.s.) en stelden hem drie belangrijke vragen over de Messias (Christus), Elia en de (komende) Profeet.
De Levieten waren speciaal geïnteresseerd in de derde vraag: "Zijt gij de Profeet?".
De Levieten wisten namelijk vanuit hun geschriften (Malachie 3:1-4) dat deze grote komende Profeet het hen zeer moeilijk zou maken. De Levieten wilden daarom nadrukkelijk weten of Johannes (a.s.) deze beloofde Profeet was. Zo niet, dan wilden ze graag wat meer informatie van Johannes (a.s.) over deze nog komende grote Profeet.
Johannes (a.s.) ontkende de Messias (Christus) te zijn. Ondanks dat Jezus (a.s.) de Messias (Christus) was, heeft Johannes zijn eigen volgelingen en de Levieten nooit bevolen Jezus (a.s.) te moeten volgen.

De grote vraag is nu uiteindelijk: "Wie is die grote verwachte Profeet, naast de Messias (Christus) en Elia!"

Ook Jezus (a.s.) zelf heeft nooit geclaimd die komende beloofde Profeet te zijn. Sterker nog, Jezus (a.s.) zelf beloofde aan zijn volgelingen deze beloofde Profeet die nog moest komen. En uiteindelijk kan dat niemand anders zijn dan de Profeet Mohammad s.a.w.

(Wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » vr _8-_maart-_2013ah, 8-3-2013ad, 12:14 pm

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

Indien GIJ mij liefhebt, zult GIJ mijn geboden onderhouden;16 en ik zal de Vader een verzoek doen en hij zal U een andere helper geven om voor altijd bij U te zijn, 17 de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. GIJ kent hem, want hij blijft bij U en is in U. Ik zal U niet beroofd achterlaten. Ik kom tot U. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer aanschouwen, maar GIJ zult mij aanschouwen, want ik leef en GIJ zult leven. Op die dag zult GIJ weten dat ik in eendracht met mijn Vader ben en GIJ in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met U ben. Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, die is het die mij liefheeft. En wie mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden, en ik zal hem liefhebben en zal mij duidelijk aan hem laten zien.” Judas, niet Iskariot, zei tot hem: „Heer, wat is er gebeurd dat gij u aan ons en niet aan de wereld duidelijk wilt laten zien?” Jezus gaf hem ten antwoord: „Indien iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem gaan wonen. Wie mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is niet van mij, maar behoort de Vader toe, die mij heeft gezonden. Tijdens mijn verblijf bij U heb ik deze dingen tot U gesproken. Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen. Vrede laat ik U, mijn vrede geef ik U. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem U. Laat UW hart niet verontrust worden noch van vrees ineenkrimpen. GIJ hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en ik kom tot U [terug]. Indien GIJ mij liefhad, zoudt GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. Ik heb het U nu daarom gezegd, voordat het geschiedt, opdat GIJ, wanneer het geschiedt, moogt geloven. Ik zal niet veel meer met U spreken, want de heerser van de wereld is op komst. En hij heeft geen vat op mij, maar opdat de wereld moge weten dat ik de Vader liefheb, doe ik zoals de Vader mij geboden heeft. Staat op, laten wij hier vandaan gaan. ( Johannes 14:15-31)


παράκλητος/paraklētos in het Hebreeuws betekend: "de geprezene". Het Evangelie volgens Johannes werd meer dan 300 jaar na Jezus (a.s.) door de Europese Christenen geaccepteerd als het ware Evangelie. De eerste kopie welke gevonden werd, is in Koptische taal geschreven en daarna door Griekse Christenen vertaald naar het Grieks. In werkelijkheid weten we niet in welke taal Johannes dit Evangelie heeft geschreven. Dit Evangelie zou dan anders het enige zijn welke in die tijd in het Grieks werd geschreven.

Onder de Christelijke geleerden zijn er veel van mening dat het Evangelie volgens Johannes pas 100 jaar na de geboorte van Jezus (a.s.) werd geschreven. De eerste kopie werd in Egypte gevonden en was geschreven in de Koptische taal, en daarvan werd in Egypte een kopie in het Grieks gevonden in het jaar 400 na Jezus (a.s.).

In vers 15, lezen we dat Jezus (a.s.) zegt dat de ware gelovigen moeten geloven in de wetten van God.
In vers 16 zegt Jezus (a.s.) dat God een andere Profeet (παράκλητος/paraklētos/helper) naar de mensen zal sturen. Hier zegt Jezus (a.s.) dat deze andere Helper een nieuwe Wet (de Koran en de Soennah) naar de mensen zal brengen welke voor altijd zal gelden.

Het Griekse woord/term: "Parakletos" wordt standaard vertaald als: "Helper / Advocaat / Pleiter / Ondersteuner / Bemiddelaar / Trooster".
Het is afkomstig van de Hebreeuwse woorden Farcat en Lete. Deze Hebreeuwse woorden betekenen: "de Geprezene".
Dit Hebreeuwse woord is hetzelfde als het Arabisch en Grieks taalkundige en zelfstandige naamwoord: "HAMAD" hetwelk betekent: "de Geprezene". Het woord heeft exact dezelfde betekenis in het Grieks als Arabisch (AHMAD) "Hij die Prijst". Dit komt geheel overeen met het Arabische woord "MOHAMMAD" hetgeen betekent: "De Prijzenswaardige".

Het woord "MOHAMMAD" is een combinatie van deze twee woorden. Het woord "AHMAD" werd nooit door Joden, Grieken en Arabieren gebruikt als naam voor een persoon. De Profeet Mohammad s.a.w. is de eerste in de geschiedenis van de mensheid die deze term/woord "AHMED / MOHAMMAD" als naam verkreeg.

In vers 16 weet Jezus (a.s.) dat hij niet de laatste Profeet is. Jezus (a.s.) bid tot God dat deze andere Helper (Profeet) gestuurd zal worden en verteld zijn (a.s.) mensen dat deze komende Profeet de laatste zal zijn en dat deze laatste Helper voor altijd (in zijn leer) bij jullie zal zijn.

In vers 25, spreekt Jezus (a.s.) in de context van de toekomst. Jezus (a.s.) verteld zijn volgelingen en andere mensen van een belangrijk toekomstig Profeet en dat ze hem zullen moeten volgen en geen excuses zullen hebben om niet in deze Profeet te geloven.

In vers 26, noemt Jezus (a.s.) deze toekomstige Profeet (Helper) en noemt hem "de Heilige Geest".
De Griekse term hier is: "πνεῦμα/pneuma" en "PNEUMA" betekent zowel "Geest" als "Ziel".

Als we de verdere details en kenmerken van deze "Heilige Geest" bestuderen dan komen we er achter dat het om een "ZIEL" gaat en niet om een "GEEST". Dus met andere woorden, een "MENS / PERSOON".

Jezus (a.s.) zegt ook dat deze Profeet alle dingen zal leren en hij zal hem (Jezus (a.s.)) eren. De Profeet Mohammad s.a.w. en zijn volgelingen hadden geen voorkennis van de Bijbelse geschriften en toch eert Mohammad s.a.w. en de Koran Jezus (a.s.).
Ook heeft Jezus (a.s.) gezegd dat hij (Profeet Mohammad s.a.w.) hem (Jezus (a.s.)) en zijn leer terug in herinnering zal brengen. Dat is wat Mohammad s.a.w. en de Koran gedaan hebben. In de Koran en in de Soennah staan verhalen over Jezus (a.s.) en zijn volgelingen. Noch de Joden noch een andere natie hebben dat op zo’n duidelijke wijze gedaan zoals de Moslims het doen.

In vers 30, zegt Jezus (a.s.) dat hij niet veel meer uit te leggen heeft betreft de Wet van God, omdat de komende Profeet, "de Prins / Heerser van de Wereld" (MOHAMMAD s.a.w.) hen verder alles zal leren. Jezus (a.s.) zegt hiermee dus duidelijk dat hijzelf niet die laatste Profeet is en kan zijn maar dat die nog moet komen. Deze laatste en grote voorspelde Profeet is en kan niemand anders zijn dan de Profeet Mohammad s.a.w.

(Wordt vervolgd)
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » zo _10-_maart-_2013ah, 10-3-2013ad, 11:07 am

Ik vervolg,

De Bijbel zegt:

Toch zeg ik U de waarheid: Het is in UW belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga, zal de helper geenszins tot U komen; maar als ik wel heenga, zal ik hem tot U zenden. En wanneer die gekomen is, zal hij de wereld het overtuigende bewijs leveren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande oordeel: in de eerste plaats aangaande zonde, omdat zij geen geloof in mij oefenen; vervolgens aangaande rechtvaardigheid, omdat ik naar de Vader ga en GIJ mij niet meer zult zien; dan aangaande oordeel, omdat de heerser van deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik U te zeggen, maar GIJ kunt ze op het ogenblik niet dragen. Wanneer die echter gekomen is, de geest der waarheid, zal hij U in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en U de komende dingen bekendmaken. Die zal mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het U bekendmaken. (Johannes 16:7-14)

De Bijbel zegt:

Wanneer de helper gekomen is, die ik U van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen; en GIJ moet op UW beurt getuigenis afleggen, want GIJ zijt bij mij geweest sinds ik begon. (Johannes 15: 26-27)


Jezus (a.s.) zegt dat hij naar God moet gaan omdat anders de beloofde Helper (Profeet) niet kan komen om uiteindelijk de waarheid en religie van God te vervolmaken. Jezus (a.s.) vertelt zijn volgelingen dus dat deze komende Helper meer weet en sterker zal zijn dan hijzelf. Daarom is het noodzakelijk dat Jezus (a.s.) moet vertrekken om deze beloofde Helper niet in de weg te staan in zijn missie. Met deze voorspelling van Jezus (a.s.) zegt hij (a.s.) indirect, dat hij (a.s.) hem zal sturen.
Uiteindelijk is het God die deze toekomstige Profeet zal sturen en Jezus (a.s.) beschrijft hier het plan van God teneinde zijn religie in zijn geheel te doen vervolmaken.

In vers 8 zegt Jezus (a.s.) dat wanneer deze beloofde Helper ("de Geprezene" / "Ahmed") zal komen, hij alle zonden bekend zal maken en het rechtvaardige zal leren. Profeet Mohammad s.a.w. had de autoriteit van God gekregen om zonden te bestraffen en het rechtvaardige te leren aan de maatschappij / gemeenschap om zo Gods wil op aarde te stichten (de Islam) zoals voorspeld in Deuteronomium 18:18-19.

In vers 9-13 wordt deze Helper duidelijk beschreven als een mens, en geen Heilige Geest in de zin van een onaanraakbaar en onzichtbaar symbool. De Helper zou niet uit zichzelf spreken maar die dingen horen en spreken die hij van God geopenbaard krijgt (de Koran). Jezus (a.s.) zegt dat hij daarbij de komende dingen zal bekendmaken en hij zal Jezus (a.s.) verheerlijken.

De Engel Gabriël deed de Koran op de Profeet Mohammad s.a.w. neerdalen zoals God hem dat opdroeg te doen. In de Koran wordt Jezus (a.s.) verheerlijkt als een groot en waar Profeet die de Messias was. De Islam is de enige niet Christelijke religie die het voor zijn volgelingen als een verplichting stelt om Jezus (a.s.) te eren en om in hem te geloven. Een Moslim is geen Moslim als hij niet in Jezus (a.s.) gelooft, en dat geldt voor alle Profeten van God.

In vers 11 is de Profeet Mohammad s.a.w. alreeds geoordeeld (besloten) door God om de laatste Boodschapper en Profeet te zijn (Jesaja 42:1-12). Mohammad s.a.w. is de uitverkorene en de rechter der volkeren zoals Genesis 49:10 het voorspelt. Jezus (a.s.) zegt dat deze Ziel der Waarheid hen volledig zal leiden betreft: " aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande oordeel" in alle aspecten in het leven en in de religie van God. En dat het niet van hemzelf afkomstig is maar geopenbaard van God via de Engel Gabriël. Ook zal deze voorspelde Profeet al de toekomstige dingen bekendmaken (via de Koran en de Soennah) en iedereen zal naar hem moeten luisteren anders zal God persoonlijk rekenschap bij hen vragen (op de Dag des Oordeels) aan diegene die dat niet gedaan hebben, zoals Deuteronomium 18:19 het zegt.

De verzen en de beschrijving van de laatste Boodschapper uit de Bijbel verwijzen nogmaals duidelijk naar een persoon/mens die onder de mensen zal zijn en hen persoonlijk al de geboden en verplichtingen zal leren betreft de Wet en Woord (de Koran) van God, zoals voorspeld door Jezus (a.s.) zelf. Jezus (a.s.) zegt er ook duidelijk bij dat deze Profeet hem (Jezus (a.s.)) zal erkennen en eren en daarover getuigenis zal geven (via de Koran en de Soennah). Zijn volgelingen zijn daarbij ook verplicht opnieuw een getuigenis af te leggen betreffende deze Profeet van God door hem te erkennen en te accepteren als de laatste beloofde Profeet van God en hem te volgen in zijn leer (de Koran en de Soennah). Dat gebeurd uiteindelijk met de Islamitische Shahada (De Islamitische geloofsgetuigenis) waarmee men de Islam doet binnentreden. De woorden van deze geloofsgetuigenis zijn:

أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه

ASHHEDOE AN LAA ILAHA ILLALLAH, WA ASHHEDOE ENNA MOEHAMMADEN ABDOEHOE WA RASOELOE.

(Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is)


Moge Allah (SWT), via deze topic en bescheiden bijdrage / informatie betreft "MOHAMMAD s.a.w. de laatste Boodschapper in de Bijbel", de ogen, oren en harten openen van de Mensen van het Boek (de Joden en Christenen) wat betreft de Profeet Mohammad s.a.w. en de Islam. En moge mijn Moslimbroeders en zusters in de Islam hiervan eveneens profijt hebben omdat de Koran (nogmaals) uiteindelijk zegt:

Hen, die de boodschapper (Mohammad ), de reine profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade. Veroorlooft hen de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen. (Koran 7:157)

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (Koran 61:6)

AMIEN!


Asalamu Aleikum (Vrede zij met jullie)

Abdul Malik.
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » vr _23-_feb-_2018ah, 23-2-2018ad, 3:36 pm

Assalamu Aleikum,

Ik wilde het volgende er nog extra bij voegen (wat ik heb aangehaald in een andere topic, en ik plaats het hier nogmaals) omdat het uiteindelijk gaat over de Profeet Mohammad :saw: in de Bijbel.

In Hooglied 5:10-16 vinden we een beschrijving die Salomon doet richting zijn geliefde vrouwen van onder de dochters van Jeruzalem. En hij zegt wie nu werkelijk zijn ware geliefde is die hij zeer lief heeft. En hij geeft een hele lof beschrijving van deze geliefde van hem die hij lief heeft met heel zijn hart en ziel. Deze geliefde is daarbij gezien de tekst geen vrouw maar een mannelijk persoon die hij in zijn hart mee draagt en bewonderd en eert.

En in het laatste vers geeft hij een uiteindelijk de uitdrukking wie deze persoon is.

Het vers zegt:

חִכֹּו מַֽמְתַקִּים וְכֻלֹּו מַחֲמַדִּים זֶה דֹודִי וְזֶה רֵעִי בְּנֹות יְרוּשָׁלִָֽם

De term/woord מַחֲמַדִּים in dit vers wordt wonderbaarlijk vertaald als Mahamad-im. Wat van de stamletters מחמד afstamt namelijk MHMD. De naam Mohammad stamt zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch van de stamletters MHMD.

En voor de duidelijkheid en uitleg, de uitdrukking -"im" in מַחֲמַדִּים/Mahamad-im geeft in het Hebreeuws een meervoudsvorm aan, en deze meervoudsvorm kennen we ook in het Arabisch. Dit type meervoudsvorm houd in dat iets vol met eer en respect wordt benoemd.

Dus wat Hooglied 5:10-16 werkelijk zegt is het volgende:

‘Mijn lief is blozend en oogverblindend knap.
Onder tienduizenden valt hij op.
Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud.
Zijn lokken zijn als wuivende palmbladeren,
zo zwart als een raaf.
Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen,
die zich baden in melk,
gezeten bij een overvolle vijver.
Zijn wangen zijn als een tuinbed met kruiden,
als heuvels geurige kruiden.
Zijn lippen zijn lelies, druipend van vloeiende mirre.
Zijn handen zijn als cilinders van goud, met chrysoliet bezet.
Zijn buik is als gepolijst ivoor, versierd met saffieren.
Zijn benen zijn marmeren zuilen, op voetstukken van het zuiverste goud.
Zijn gestalte is als de Libanon, indrukwekkend als de ceders.
Zijn mond is een en al zoetheid,
alles aan hem is MOHAMMAD.
Dit is mijn lief, dit is mijn liefste, dochters van Jeruzalem!’
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

Avatar gebruiker
Abdul Malik
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 3838
Geregistreerd: vr _23-_jan-_2009ah, 23-1-2009ad, 8:15 am

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door Abdul Malik » wo _28-_feb-_2018ah, 28-2-2018ad, 7:10 am

JESAJA 42 VOORSPELD DE PROFEET MOHAMMAD :saw:

In de Bijbel vinden we het boek van Jesaja.
En daar vinden we in Jesaja 42 een voorspelling van een dienaar van God, en de christenen beweren dat deze voorspelling over Jezus(as) gaat. Maar als we het beter en dieper gaan bestuderen dan komt daar een heel andere persoon uit. Namelijk de Profeet Mohammad :saw: .

Jesaja 42:1-4 zegt:

Kijk! Mijn dienaar, die ik mijn steun geef!
Mijn uitverkorene, die ik heb goedgekeurd!
Ik heb mijn geest in hem gelegd.
Hij zal de volken gerechtigheid brengen.
Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen
en op straat zal hij zijn stem niet laten horen.
Een geknakt riet zal hij niet afbreken
en een lamp met een smeulende pit zal hij niet doven.
Hij is betrouwbaar en zal gerechtigheid brengen.
Hij zal niet zwak worden of geknakt worden totdat hij het recht op aarde heeft gevestigd.
De (ei)landen kijken uit naar zijn wet.


Als we naar de originele tekst kijken in het Hebreeuws dan lezen we:

הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ־בֹּו בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגֹּויִם יֹוצִֽיא׃

De termen עֶבֶד (ebed) en בָּחִיר( bachiyr) zijn veelzeggend, omdat het beiden namen zijn van de Profeet Mohammad :saw: . De Profeet Mohammad :saw: heeft meerdere namen die hij met zich mee droeg. En עֶבֶד (ebed) betekend in het Hebreeuws "dienaar" dit is hetzelfde als de Arabische term عبد/Abd wat "dienaar" betekend. En wij weten dat Abd-Allah de naam van de Profeet Mohammad is, wat "dienaar van God" betekend. En als we Jesaja nogmaals bekijken dan begint het met " Mijn dienaar" dus met andere woorden een dienaar van God (wat عبدالله/Abd-Allah in het Arabisch is).

Daarnaast vinden we in de zelfde tekst de term בָּחִיר( bachiyr). En wonderbaarlijk is dit ook een naam van de Profeet Mohammad :saw: . De Profeet Mohammad :saw: draagt ook de naam بشیر/Bashier wat "een Boodschapper met goed nieuws" betekend en inhoud.

Dus in het begin van Jesaja worden twee namen en verwijzingen aangehaald die naar de Profeet Mohammad :saw: doen verwijzen, door en via zijn kenmerken/kwaliteiten in naam op te noemen.

Dat gezegd, nu het volgende:

Men moet er ook meteen aan herinnerd worden dat er op een moment nieuwere buiten Bijbelse manuscripten waren gevonden genaamd de Dode Zeerollen. En in deze Dode Zeerollen zijn delen van Jesaja bewaard gebleven.

Maar nu komt de werkelijke SCHOK!

In dezelfde Doden Zeerollen vind men Jesaja 42. En daar is een kleine verandering in Jesaja 42 vers 1. Er staat een woordt/term die niet in hun Bijbels voorkomt. En deze term is: אתמך wat vertaald wordt als "Etmokh". Maar deze term komt in heel de Bijbel niet voor behalve hier in Jesaja, ook de betekenis ervan is zeer verwarrend en onbekend. Ze maken er dan "תָּמַךְ/tamak" van, wat "vasthouden/grijpen/verkrijgen/ondersteuning" betekend. Onderzoekers van de Dodenzee-rollen zijn er van overtuigd dat er waarschijnlijk met dit woord/term is geknoeid en dat er de grote mogelijkheid bestaat dat het אחמד moet zijn in plaats van אתמך. Maar je ziet duidelijk de overeenkomsten tussen deze twee termen. namelijk:

אתמך / אחמד

De Dodenzee rollen onderzoekers zijn dus van mening dat er hier met twee letters is geknoeid. Namelijk met de ח en met de ד. En dat deze mogelijk zijn aangepast en veranderd. dus de ח in een ת, en de ד in de ך door een klein lusje aan de letters te maken wat de letters totaal doet veranderen, en zo ook het woord/term. Maar wat maakt dat nu werkelijk voor een verschil zal men nu zeggen?

Nou, dat zal ik laten zien:

אתמך = Etmokh
אחמד = AHMAD!

Toeval? of valt nu alles op zijn plek.
Want als het AHMAD is, dat veel meer logischer klinkt en is dan ETMOKH.

Maar wat dan nu?
Wat krijgen we dan uiteindelijk als resultaat?

Hier dan het resultaat van Jesaja 42:1-4:

Kijk! Mijn dienaar AHMAD,
Mijn uitverkorene, die ik heb goedgekeurd!
Ik heb mijn geest in hem gelegd.
Hij zal de volken gerechtigheid brengen.
Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen
en op straat zal hij zijn stem niet laten horen.
Een geknakt riet zal hij niet afbreken
en een lamp met een smeulende pit zal hij niet doven.
Hij is betrouwbaar en zal gerechtigheid brengen.
Hij zal niet zwak worden of geknakt worden totdat hij het recht op aarde heeft gevestigd.
De (ei)landen kijken uit naar zijn wet.


En als we daarnaast het hele Hoofstuk van Jesaja 42 lezen dan komen we tot de conclusie dat ook in de context deze uitverkoren dienaar van God zal verschijnen van uit de woestijn en wildernis en uit de bergen van Arabië, vers 11 zegt uit het nageslacht van Kedar(de Arabieren),vers 8 en vers 17 zeggen dat zij afgodsbeelden aanbaden als hun God. Vers 14 zegt dat God na lang te hebben stil gehouden(tussen de periode van Jezus(as) en Mohammad :saw: ) weer van Zich zal laten horen. Vers 13 zegt dat God via deze uitverkoren dienaar van Hem die hij laat opstaan, hun de oorlog zal verklaren en hij zal over hen zegevieren, want vers 5 zegt dat God zelf met hem is, en hem zal beschermen en rechtvaardigheid geven totdat het verbond(de Wet) van God is gevestigd. Vers 10 zegt dat hij gestuurd wordt met een "vers/nieuw lied/lofprijzing"(dit in de vorm van een gehele nieuwe Openbaring in de Arabisch taal van de Koran) en in het "prijzen van God"(De Hebreeuwse tekst zegt:תְּהִלָּה/tĕhillah/ta'ala Allah/Geprezen zij Allah). Vers 18 zegt dat hij zal het "volmaakte"(De Hebreeuwse tekst zegt: שָׁלַם/shalam/salaam/Islam/vrede) brengen aan de doven en de blinden, en volgens vers 6, zal dat zijn richting alle natiën van de wereld.

Dus in de tekst en in de context van Jesaja 42 vinden we een zeer duidelijke beschrijving en aanduiding en waar deze dienaar van God zal verschijnen. En wonderbaarlijk genoeg vinden we tevens een Hadith die deze algemene beschrijving van Jesaja 42 doet bevestigen, en dat het alreeds bekend was in de tijd van de Profeet Mohammad :saw: dat het naar hem verwijst.

Ataa ibn Yasar die zei: 'Ik ontmoette Abdullaah ibn' Amr ibn al-'Aas en vroeg hem: "Vertel me over de beschrijving van Allah's Boodschapper die wordt genoemd in de Torah" Hij antwoordde: "Ja, Door Allah :swt: wordt hij in de Torah beschreven met een aantal eigenschappen die hem in de Koran worden toegeschreven: "Wij hebben jou gezonden als getuige en een gever van blijde tijdingen en een waarschuwer( Koran 48:8)", en een bewaker van de analfabeten (ongeletterde Arabieren) gestuurd. Jij bent mijn slaaf en mijn boodschapper. Ik heb je "al-Mutawakkil" genoemd (die afhankelijk is van Allah :swt: ) . U bent noch onbeleefd, noch hard, noch een lawaai-maker op de markten, en u doet geen kwaad aan degenen die u kwaad doen, maar u behandelt hen met vergeving en vriendelijkheid. Allah :swt: zal hem (de Profeet) niet laten sterven totdat hij het dwalende volk leid door hen te laten zeggen: "Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allah :swt: ", waarmee de blinde ogen, dove oren en omhulde harten geopend zullen worden." (Sahih al Bukhari)

Ook de Koran zegt en bevestigd dit met het volgende:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper – de ongeletterde Profeet – volgen, die zij bij hen in de Thora en in het Evangelie beschreven vinden. Hij, die hen het goede oplegt en het kwade verbiedt. Hij, die hen ontheft van de last en de ketenen die hen bonden. Zij die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen zeer zeker slagen.( Koran 7:157)

Hij is Degene Die bij de ongeletterde (Arabieren) een Boodschapper (Mohammed) uit hun midden zond, die hun Zijn Verzen voordroeg, en die hen reinigde, (van polytheïsme) en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.(Koran 62:2)

En nu dit allemaal gezegd te hebben, moeten we er ook aan herinnerd worden en beseffen en kunnen we ook niet om het feit heen dat als God in de Bijbel direct en persoonlijk naar een Dienaar van Hem verwijst Hij er automatisch ook een naam bij geeft wie deze Dienaar is.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

-O zaad van Abraham, zijn dienaar (Psalmen 105:6)
-o Jakob, mijn dienaar. (Jesaja 44:1)
-Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer (Rechters 2:8)
-mijn dienaar Jesaja (Jesaja 20:3)
-Zijn dienaar Mozes (Exodus 14:30)
-zijn dienaar David (Psalmen 78:70)

Zelfs Cyrus een Perzische Koning die niet tot de kinderen van Israel behoorde en dus ook geen Profeet was wordt bij naam genoemd als de aangekondigde en gezalfde van God.(Jesaja 45:1)

En op velen plaatsen meer in de Bijbel is dit dus een vast patroon en een gewoonte om de naam van een persoon en/of Dienaar te noemen als deze direct en persoonlijk vermeld word. Voor die reden hoort er in de Bijbelse traditie, normen en waarden er een naam bij vermeld te worden in Jesaja 42 wie die Dienaar is, waar God het direct en persoonlijk over heeft. Maar voor één of andere reden missen we in Jesaja 42 geheel de naam van deze geliefde en belangrijke, bijzondere uitverkoren voorspelde Dienaar van God, wat in zichzelf dus zeer on-Bijbels is.

Ik laat hierbij de feiten betreft Jesaja 42 maar voor zichzelf spreken, wie die Dienaar is waar God het over heeft in zijn tekst en context, en naar wie het verwijst in de Bijbel, in de buiten Bijbelse bronnen, en in de Koran en de Hadith. Dit kan namelijk niemand anders zijn dan de Profeet Mohammad :saw: .
LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULALLAH!

RANDOM_AVATAR
JDoorn
Beginner
Beginner
 
Berichten: 2
Geregistreerd: za _13-_nov-_2021ah, 13-11-2021ad, 7:56 pm

Re: PROFEET MOHAMMAD(saws) de laatste boodschapper in de Bij

door JDoorn » zo _14-_nov-_2021ah, 14-11-2021ad, 5:39 am

Hier heb je een mooie, uitgebreide uitleg https://www.soera.nl/jesaja.html

Vorige

Keer terug naar Islam en Christendom

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten