Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

Diverse artikelen betreffende de Islam
no avatar
Waji
 

Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Waji » ma _21-_jul-_2008ah, 21-7-2008ad, 1:59 pm

Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

dinsdag 04 december 2007

De fard voor wat betreft de vestiging van de Islamitische Staat Al Khilafah blijkt duidelijk uit de Qor'aan en de Soenna, en uit hetgeen deze naar verwijzen zoals de Idjma oes Sahaba.

Voor wat betreft de Qor'aan, Islam heeft het tot plicht gemaakt dat over de moslims met Islam geregeerd wordt. Al de zaken in hun leven moeten opgelost worden volgens de regels die Allah (swt) heeft geopenbaard. Enkel een autoriteit die enkel en alleen regeert met Islam, met andere woorden Al Khilafah, komt deze plicht na.

"Oordeel daarom tussen hen met hetgeen Allah heeft geopenbaard, en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen."
(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 48)

"En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 49)

"Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas echt wanneer zij jou tot rechter maken over wat bij hen omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig aanvaarden." (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, An Nissaa 4, vers 65)

"Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie alleen Hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." (Zie de vertalingen van de betekenissen van de Koran, Joesoef 12, vers 40)

En de Heer der Werelden heeft in de meest sterke van bewoordingen diegenen veroordeeld die niet regeren met hetgeen Allah (swt) heeft geopenbaard:

"En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijn ongelovigen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 44)

"En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijn onderdrukkers." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 45)

"En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, dezen zijn overtreders." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 47)

De definiërende eigenschap van de Islamitische Staat Al Khilafah is dat zij met enkel en alleen de Wet van Allah (swt) regeert, oftewel dat zij met enkel en alleen de geboden en verboden van Allah (swt) de belangen van de moslims behartigt. Omdat het regeren met Islam een fard is, omdat het oplossen van de problemen volgens Islam een fard is, is dus ook het bestaan van Al Khilafah een fard.

Voor wat betreft de Soenna, Islam heeft het tot een plicht gemaakt dat er in ieder tijdperk een bay'a (eed van trouw en gehoorzaamheid) aan een Khalifah gegeven wordt. De Boodschapper van Allah (saw) heeft het belang van de bay'a duidelijk gemaakt door de afwezigheid van de bay'a te vergelijken met ongeloof (koefr):

Wie sterft zonder de bay'a rond zijn nek, sterft de dood van Djahiliyya. (Imam Moeslim)

Djahiliyya is de tijd van onwetendheid voor Islam, toen de mensen dus niet de Rechte Leiding van Allah (swt) volgden. Sinds Islam bestaat is de verwijzing naar Djahiliyya een synoniem voor ongeloof. De vergelijking met ongeloof is een van de manieren waarop een plicht (fard) wordt aangeven. De plicht tot het geven van bay'a geeft eigenlijk een plicht aan voor wat betreft het bestaan van Al Khilafah: omdat het geven van de bay'a aan de Khalifah een plicht is, en omdat het bestaan van een Khalifah vereist dat Al Khilafah bestaat, en omdat een van de voornaamste principes in 'Oesoel oel Fiqh stelt "hetgeen vereist is om een plicht na te komen is in zichzelf verplicht", is Al Khilafah dus verplicht.

Sommige mensen menen dat deze hadieth sahieh niet zozeer aangeeft wat zij moeten doen, maar dat deze enkel als bedoeling kent om de mensen te leren over wat hun staat-van-zijn is op het moment dat er geen Khalifah is. Zij zeggen dat de hadith sahieh aangeeft dat de afwezigheid van het bestaan van een Khalifah de moslim automatisch ontlast van de plicht tot het geven van een bay'a. Zij zeggen dan bijvoorbeeld "maar er is geen Khalifah nu dus de plicht tot het geven van de bay'a bestaat ook niet". Maar dit is een mening die niet ondersteund wordt door de hadith zelf. De hadith vergelijkt een bepaalde situatie met ongeloof, wat betekent dat deze situatie haram is en dus dat het afwezig zijn van deze situatie een fard is. Oftewel, afwezigheid van bay'a is haraam dus aanwezigheid van bay'a is fard. Hierbovenop beperkt de hadith de situatie van haar toepasselijkheid niet door iets te zeggen als "als dit-en-dit de situatie is, en dan geef je geen bay'a, dan is zus-en-zo de consequentie". Maar wanneer een uitspraak haar toepasselijkheid niet beperkt zoals het geval is in deze hadith, dan betekent dit dat zij algemeen geldend is. Met andere woorden, de plicht tot het geven van de bay'a zoals die duidelijk blijkt uit de hadith is niet beperkt tot de situatie waarin er een Khalifah is, maar deze plicht is algemeen geldend. En dan geldt weer: omdat het geven van de bay'a aan de Khalifa een plicht is, en omdat het bestaan van een Khalifa vereist dat Al Khilafah bestaat, en omdat een van de voornaamste principes in 'Oesoel oel Fiqh stelt "hetgeen vereist is om een plicht na te komen is in zichzelf verplicht", is Al Khilafah dus verplicht.

Dus omdat de hadith aangeeft dat Islam heeft geoordeeld dat het geven van de bay'a aan de Khalifa een plicht is in iedere situatie, is het eveneens een plicht dat Al Khilafa te allen tijde bestaat. Immers, anders kan men de eerste plicht, het geven van de bay'a aan de Khalifa niet nakomen. Dus uit de hadith blijkt dat de plicht bestaat voor de moslims om er voor zorgen dat de er een Khalifa aangesteld is die over hen regeert met enkel en alleen Islam, waaraan zij vervolgens de bay'a kunnen geven.

In een andere hadith sprak de Boodschapper van Allah (saw) over het geven van de bay'a aan iedere Khalifa die na zou moeten komen:

De belangen van Bani Israïel werden behartigd door Profeten. Na het sterven van iedere Profeet werd deze opgevolgd door een andere Profeet. Er is geen Profeet na mij, maar er zullen Khoelafaa (meervoud van Khalifa) zijn. Men vroeg: "Wat geeft u ons als opdracht om te doen?" Hij zei: Geef hen de bay'a de één na de ander, want Allah zal hen ondervragen over hetgeen (de verantwoordelijkheid) Hij hen gegeven heeft. (Imam Boechari)

Dus de Boodschapper van Allah (saw) informeerde moslims dat na hem (saw) de belangen van de moslims behartigt zouden worden door een Khalifa. En deze informatie is tevens een aanduiding van een plicht tot het benoemen van een Khalifa, oftewel de betekenis van de hadith is "er moeten Khoelafaa zijn na mij".

Verder heeft de Boodschapper van Allah (saw) de imam van de moslims, en het woord imam in de context voor regeren is een synoniem voor Khalifa, beschreven als een schild:

Voorwaar, de Imam is als een schild, van waarachter jullie vechten en door wie jullie beschermd worden. (Imam Moeslim)

Deze hadith beschrijft het voordeel dat de moslims zullen genieten bij het bestaan van hun Khalifa. Hieromtrent geldt het 'oesoeli-principe dat zegt "wat voorkomt dat het Goddelijk Oordeel schade berokkend wordt (dat het niet toegepast wordt), is verplicht". Waaruit dus eveneens blijkt dat het bestaan van een Khalifa, oftewel het bestaan van de Islamitische Staat Al Khilafa, een plicht is. Omdat deze hadith aangeeft dat het bij uitstek de Khalifa is die voorkomt dat het Goddelijk Oordeel schade berokkend wordt. Want de Khalifa heeft de taak om het Goddelijk Oordeel uit te voeren om daarmee de belangen van de moslims te behartigen.

Voor wat betreft Idjma oes Sahaba, dit is een bron van bewijsvoering omdat de sahaba als gemeenschap handelden overeenkomstig hetgeen zij wisten aan geboden en verboden van Allah (swt). Daarom moet men zeggen dat indien er onder de sahaba een consensus bestond betreffende een opvatting, dat dit dan wel een Goddelijk Oordeel geweest moet zijn waarvan zij op de hoogte waren, omdat nooit al de sahaba elkaar in zonde gevolgd zouden zijn. Daarom zegt men duidt Idjma oes Sahaba op een Goddelijk Oordeel ook al wordt de bewijsvoering (deliel) erachter niet duidelijk gemaakt.

Bij het onderwerp van het kiezen van een Khalifa en het geven van de bay'a aan deze lieten de sahaba zien dat er voor hen niets belangrijkers bestond op het moment dat dit noodzakelijk werd. Iedere keer dat de post van Khalifa vrij kwam, haastten zij zich om zich met niets anders dan dit bezig te houden. Zelfs toen de Boodschapper van Allah (saw) stierf toen bekommerde het grootste deel van de meeste voorname moslims van onder Al Ansar en Al Moehadjiroen zich eerst met de aanstelling van een Khalifa. Dezelfde dag nog kozen zij Aboe Bakr als Khalifa en gaven ze hem de bay'a. En de volgende dag kwamen al de mensen bijeen in de mesjdjied om de bay'a te geven aan Aboe Bakr. En pas nadat de kwestie van de bay'a opgelost was werd de Boodschapper van Allah (saw) begraven, drie dagen en twee nachten na zijn (saw) overlijden.

'Oemar vertelde: Na de dood van de Boodschapper van Allah (saw) vernamen we dat de Ansar zich niet bij ons verzamelden, maar dat ze zich verzameld hadden op de binnenplaats van Bani Sa'ida. 'Ali en Az Zoebayr, en wie zich ook tezamen met hen bevonden, waren niet met ons terwijl de moehadjirien zich verzamelden bij Aboe Bakr. Ik zei tegen Aboe Bakr: "Laat ons gaan tot naar de Ansaar broeders van ons". En zo trokken we er op uit om hen te vinden, en toen we tot nabij aan hen kwamen troffen we twee van de vrome mensen onder hen die ons informeerden betreffende het finale besluit van de Ansaar. Ze zeiden: "O groep van moehadjirien, waar gaan jullie naar toe?". We antwoordden: "We gaan naar onze Ansaari broeders". Ze zeiden tegen ons: "Jullie zouden niet naar hen moeten gaan. Breng ten uitvoer wat wij al besloten hebben". Ik zei: "Bij Allah, we zullen naar hen gaan". En zo gingen we voort totdat we hen bereikten bij de schuur van Bani Sa'id.

Na enige discussie zei Aboe Bakr: "... Jullie moeten kiezen, ofwel 'Oemar ofwel Aboe Oebayda bin Al Djarra als jullie Khalifa". 'Oemar zei: "Nee, we verkiezen jouw, want jij bent onze leider en de beste van onder ons en de meest geliefde van ons allemaal bij de Boodschapper van Allah". Dus nam 'Oemar de hand van Aboe Bakr en gaf hem de bay'a, en ook de mensen gaven hem de bay'a. Al Habbab ibn Al Moenthier (van onder de Ansaar) was de eerste die hierop volgde.

Het Kalifaat van Khalifa Aboe Bakr duurde 2 jaar en 3 maanden. Aboe Bakr werd ziek en na de vooraanstaanden van onder de moslims geconsulteerd te hebben adviseeerde hij de moslims om 'Oemar als Khalifa te kiezen na zijn dood. De moslims deden aldus. Khalifa 'Oemar zou voor 10 jaar en 6 maanden de Islamitische Staat regeren. Toen aan het einde van deze periode Khalifa 'Oemar zijn dood voelde naderen, nadat hij door de perzische niet-moslim slaaf Firoz (Aboe Loeloe) neergestoken was tijdens salaat, toen gaf hij de mensen van sjoera (consultatie; de mensen die hij gewoonlijk om hun meningen vroeg) de opdracht om na zijn sterven binnen een periode van drie dagen een van hen als Khalifa te kiezen. Zij waren 'Ali, 'Oethman, 'Abdoer Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az Zoebair bin Awwam en Aboe Talha. Hij gaf hen drie dagen de tijd om dit voor elkaar te brengen. Khalifa 'Oemar riep Aboe Talha al Ansari bij zich en zei:

Neem 50 van je gewapende mannen om de leden van het committee te bewaken. Laat hen niet uiteen gaan voordat zij een Khalifa gekozen hebben, wat zij moeten doen binnen drie dagen.

Zou na drie dagen de groep nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, zo gaf 'Oemar de opdracht, dan moest het hoofd afgehakt worden van degene die schuldig was aan dit feit. Dit was de opdracht van 'Oemar ook al waren al de mensen die zich bezig hielden met het kiezen van een nieuwe Khalifa voorname moslims. Velen waarvan met de Boodschapper van Allah (saw) waren geëmigreerd, die hem (saw) persoonlijke de bay'a hadden gegeven bij Hoedaybiyya en die verschillende malen met hem (saw) naar Djihad waren getrokken. En 'Oemar nam dit besluit in de aanwezigheid van dezelfde sahaba, maar niemand protesteerde tegen deze beslissing. Hieruit blijkt dat zij allen dezelfde mening toegedaan waren betreffende het belang van de aanstelling van een Khalifa en het geven van de bay'a aan hem. Dit was het allegrootste belang, en al het andere moest hiervoor wijken. En ook uit deze 'Idjma blijkt dus de plicht tot het benoemen van een Khailfa en het geven van de bay'a, en wel binnen drie dagen en twee nachten.

Het kan zijn dat sommige moslims zeggen dat de verantwoordelijkheid voor het regeren met Islam niet ligt bij de oemma van de moslims, maar bij de heersers over de moslims. En dus dat de oemma van de moslims geen blaam treft wanneer er niet met Islam geregeerd wordt. Maar specifiek voor beweringen als deze heeft de Boodschapper van Allah (saw) gezegd:

Voorwaar, Allah 'Azza we Djal zal geen volk bestraffen voor de handelingen van slechts enkelen onder hen, totdat zij (het volk) de moenkar (het slechte, het kwade, het niet regeren met Islam) onder hen waarnemen en zij (het volk) dit niet veranderen alhoewel zij in staat zijn dit te veranderen. En als zij de moenkar niet veranderen dan zullen de mensen als gemeenschap bestraft worden tezamen met de enkelen (die de moenkar doen). (Moesnad Imam Ahmed)Bron: http://www.ontdekislam.be/content/view/8923/85/

RANDOM_AVATAR
lahmacun
Beginner
Beginner
 
Berichten: 16
Geregistreerd: zo _18-_maart-_2007ah, 18-3-2007ad, 5:38 pm

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door lahmacun » zo _5-_okt-_2008ah, 5-10-2008ad, 11:03 pm

dankjewel broeder

no avatar
Waji
 

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Waji » zo _5-_okt-_2008ah, 5-10-2008ad, 11:05 pm

Graag gedaan broer.

RANDOM_AVATAR
lahmacun
Beginner
Beginner
 
Berichten: 16
Geregistreerd: zo _18-_maart-_2007ah, 18-3-2007ad, 5:38 pm

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door lahmacun » zo _5-_okt-_2008ah, 5-10-2008ad, 11:08 pm

moge Allah Ataturk vervloeken en ieder ander verrader die heeft meegeholpen aan het slopen van de oemmah en de kalifaat.

inshaAllah mag ik nog de khalifah meemaken (als die komt inshallah)

no avatar
Waji
 

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Waji » zo _5-_okt-_2008ah, 5-10-2008ad, 11:16 pm

lahmacun schreef:inshaAllah mag ik nog de khalifah meemaken (als die komt inshallah)


als = wanneer

:duim:

no avatar
Waji
 

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Waji » ma _6-_okt-_2008ah, 6-10-2008ad, 2:15 pm

Jou mening over het Kalifaat is echt helemaal niet belangrijk.

RANDOM_AVATAR
Gair
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1195
Geregistreerd: di _20-_maart-_2007ah, 20-3-2007ad, 8:58 pm

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Gair » ma _6-_okt-_2008ah, 6-10-2008ad, 2:31 pm

Waji. Ik weet nog steeds niet hoe het precies met Hizb-u-Tahrir zit. Veelal zijn de teksten in het Engels of in het Nederlands, met lettertype 7 en 5 propvolle pagina's lang. Desalniettemin lees ik niet veel goeds over Hizb-u-Tahrir op dit forum. Zelfs onze discussierende lieden zijn het hier in met elkaar eens. Maar dat neemt niet weg dat..
..ik niet geniet van je reacties, hahahaha.

Ik lees nu alle topics met die discussies die ik gekregen heb. En om de zoveel reacties komt er zo'n droge reactie van jou die inslaat als een bom, hahahahaa. Heerlijk!

no avatar
Waji
 

Re: Het Kalifaat is een plicht (Fard) op de moslims

door Waji » ma _6-_okt-_2008ah, 6-10-2008ad, 3:02 pm

JazaakAllah Khairan en Alle lof behoort aan Allah.

Zoals je misschien wel hebt gemerkt ben ik de enige die de artikelen, meningen, ideeën en concepten van Hizb ut-Tahrir post.

Je leest niet veel goeds omdat het (HT) ten eerste, niet rekening houdt met de gevoelens van de mensen als het gaat over het houden aan Islam en haar systemen.

Ten tweede, er zitten hier veel aanhangers van de selefie madhab. Voor hun is zoiezo alles en iedereen die niet bij de selefie madhab hoort een dwalende. Dus het moet geen verrassing voor je zijn als zij met negatieve reacties over HT komen. Ook zijn zij ''anti-politiek'', althans zo willen ze doen voorkomen, terwijl ze toch wel met hun hart, leven en ziel de Saudie Staat verdedigen (en dat is niet politiek?).

Wanneer hier een discussie gaande is over HT dan zie je dat het altijd 1 vs 15 is. Daarom zie je ook dat ik niet op al hun aantijgingen en argumenten inga, het zal me een eeuw duren voordat ik dan klaar ben met ''weerleggen''. Ik reageer daarom heel algemeen en samenvattend.

Je moet de selefie madhab niet verwarren met HT. HT is namelijk een groep en ''selefisme'' is een madhab, een wetschool. Een selefie kan dus in principe gewoon bij HT horen.

Over betrouwbare info over HT (van HT zelf dus) check:

Nederlands: http://www.ontdekislam.be/content/category/7/98/83/

Nederlands: http://www.ontdekislam.be/content/category/7/99/91/

Engels: http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/EN/books/

Engels & Urdu: http://www.khilafat.pk/home/Books.html

Arabisch: http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/books


Keer terug naar Overige artikelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten