Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » di _5-_mei-_2020ah, 5-5-2020ad, 6:34 pm

Afbeelding
De Ash’ari’s en Maturidi’s:
De helden van de Islam, de Sunnah en de Salaf!


De laatste tijd horen moslims steeds vaker iets over Ash’ari’s en Maturidi’s. Maar wat betekent dit nu precies en hoe moet je dit zien? Is dit een stroming, een sekte of hoort het gewoon bij de authentieke Islam? In dit artikel wordt uitgelegd wie Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi zijn, waarom deze Imams de helden van de Islam zijn, wat de term Ahl al-Sunnah wal jama’ah nou precies betekent en hoe deze twee Imams de geloofsartikelen van de moslims hebben beschermd tegen een viertal bewegingen: de overdreven rationalisten (mu’tazila), de filosofen (falasifa), de antropomorfisten (mujassima) en de atheïsten (mulhidin). Diepere vraagstukken hierover worden bestudeerd in het vak theologie (aqeedah, ilm al-kalaam).

Afstammelingen van metgezellen

Imam Abu Hasan al-Ash´ari (d. 324 AH/935 AD) werd geboren in Basra, Irak. Imam Abu Mansur al-Maturidi (d. 333 AH/944 AD) werd geboren in Samarkand, Oezbekistan. Dit zijn twee geleerden die bekend staan om hun bijdrage aan de formering van soennitische theologie. Imam al-Ash’ari is een afstammeling van de Abu Musa al-Ash’ari, metgezel van de Profeet Mohammed :saw:. Imam al-Maturidi is volgens sommige geleerden een afstammeling van de metgezel Aboe Ayyoeb al-Ansari. Deze twee imams verdedigden de overgeleverde geloofsovertuiging van de Qoran en Sunna en hielden deze hoog in hun tijd zoals de normatieve soennieten dat deden in de generaties voor hen.

Zij beschermden de soennitische geloofsleer tegen drie groepen: de antropomorfisten (mujasimma), de extreem rationalisten (mu’tazila) en de islamitische filosofen (falasifa). Hun leer en methodologie werden geaccepteerd als de standaard van soennitische islam door een duidelijke breed gedragen consensus van de gemeenschap van geleerden in hun tijd en in de tijden daarna.

De Profeet :saw: heeft de Islam in drie delen uitgelegd

De Profeet :saw: heeft de Islam uitgelegd in drie onderdelen in de bekende hadith waarin hij :saw: werd ondervraagd door de Engel Gabriël. Dat zijn de volgende onderdelen: het praktische (islam), het aspect van geloven (iman) en het spirituele (ihsan).

De bekende Hadith Jibril

De volledige hadith wordt overgeleverd door de leider van de gelovigen Umar ibn al-Khattab – moge Allah tevreden met hem zijn:

“Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (vrede zij met hem) zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet (vrede zij met hem), legde zijn handen op zijn dijen en zei:

“O Mohammed, bericht mij wat de islam is.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat je getuigt dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.”

Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde.

Daarna zei hij: “Bericht mij wat imaan is.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.”

Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’

Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.”

Hierna ging hij (de man) weg en ik (Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): “O Umar, weet jij wie die vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.” – Bron: 40 Hadith van Imam al-Nawawi, Hadith #2.

De rol van geloofsleer in de Islam

In het antwoord op de vraag wat geloof (iman) is, antwoordde de Profeet ﷺ dat het bestond uit het geloven in een zestal zaken: Allah, de Engelen, de Boeken, de Profeten, de voorbeschikking en de laatste Dag.

De islamitische geleerden van theologie hebben dit nader uitgelegd. De Arabische benaming voor het vak hierover is ‘aqeedah of ‘ilm al-kalaam. Het leert de moslim hoe moslims geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Profeten, Zijn Boeken etc.”

De betekenis van Ahl al-Sunnah wa l-Jama’ah

Deze twee Imams stonden in de Aqeedah wetenschap bekend als de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah, wat ‘de mensen van de Sunnah en de meerderheid’ betekent, die de correcte Soennitische Islam verdedigden. Deze term (ahl al-sunnah) werd gebruikt zodat men een onderscheid kon maken tussen de mensen van de Sunnah, de overdreven rationalisten (al-mutazila) en andere groepering die op specifieke theologische punten afweken van de Qoran en Sunna.

Imam al- Ash’ari en Imam al-Maturidi in relatie tot de vier soennitische wetscholen

Imam Maturidi studeerde onder de studenten van Imam Abu Hanifa en Imam Ash’ari studeerde onder de studenten van Imam Shafi’i. Imam Maturidi weerlegde de afwijkende standpunten in geloofsleer in Centraal Azië en Imam al Ash’ari deed hetzelfde in Iraq. Tot de dag van vandaag worden deze twee imams gevolgd door de overgrote meerderheid van moslims.

Verschillen tussen de scholen van geloofsleer

Imam Abu Ja’far Tahawi al-Hanafi schreef wellicht het meest authentieke boek in de soennitische geloofsleer, genaamd al-aqeedah al-tahawiya. Ondanks dat Imam al-Tahawi ook tot de soennieten behoort, werd de term ahl al-Sunnah specifiek gebruikt om een onderscheid te maken tussen enerzijds Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi, en anderzijds de theologische scholen die afweken van de beschreven Soennitische geloofsleer van deze twee geleerden.

De athariyyah school van geloofsleer die bedoeld wordt wanneer er wordt gesproken over Imam al-Tahawi is echter, exact dezelfde als de geloofsleer van de Ash’ari of Maturidi geleerden. Hij verschilt alleen in de wijze waarop hij de artikelen van geloofsleer uitlegt en onderbouwt.

    - Imam al-Tahawi houdt zich niet bezig met discursieve theologie. Hij stelt wat moslims geloven zonder verdere argumentatie of analyse, in tegenstelling tot de Ashari en Maturidi die dit wel doen.

    - Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi gaan, mede middels het gebruik van het ratio, dieper in op de uitleg, analyse en onderbouwing van de en individuele geloofsartikelen. Dit wordt ook wel discursieve theologie genoemd.

Een voorbeeld hiervan is Imam al-Tahawi zegt dat de moslim gelooft dat Allah gebeurtenissen heeft voorgeschreven in het Lot. Imam al-Ash’ari en al-Maturidi gaan dieper in op vraagstukken zoals hoe het Lot zich verhoudt tot de vrijheid van de mens en op welke wijze de mens verantwoordelijk voor zijn daden. Let op, er is geen inhoudelijk verschil tussen de twee Imams en Imam al-Tahawi! Het is precies hetzelfde, maar het verschil treedt op in de verwoording en de uitleg. In de volgende alinea wordt uitgelegd waarom het nodig was om de geloofsartikelen op deze manier te verwoorden.

De verschillen als antwoord op rationalisten, filosofen en atheïsten

De traditioneel theologische school (athariyya) van imam al-Tahawi bevat opsommingen van diverse geloofsartikelen zonder er vervolgvragen worden gesteld; de Ash’ari en Maturidi geleerden stelden deze vervolgvragen wel door. De oorzaak hiervan heeft te maken met de nood voor een formulering van diezelfde geloofsovertuiging (aqeedah) maar zodanig verwoord dat het de rationalisten, filosofen en atheïsten weerlegt. Een mogelijke reden waarom er na de vierde eeuw hijra minder athariyyah invloed was, is daarom ook dat die traditionele formulering geen antwoorden gaf op de intellectuele en theologische uitdaging van die tijd.

Een pijl en boog is wellicht voldoende bescherming voor een vijand die met een pijl en boog komt. Maar wanneer je wordt aangevallen door een geavanceerd leger dan doe je er goed aan om je bewapening aan te passen. Net zo zijn de aanvallen van de filosofen en rationalisten na de vierde eeuw een stuk complexer dan die van vóór de vierde eeuw. Een voorbeeld hiervan is dat voor de vierde eeuw werd slechts gesteld dat moslims geloven in het Lot. Na de vierde werd dit dieper uitgelegd omdat er meer vragen hierover ontstonden.

Zijn Imam al-Ashari en Imam al-Maturidi doorgeslagen in filosofie?

Een veelgehoorde misvatting is dat de twee Imams zijn overmatig gebruik hebben gemaakt filosofische argumenten in de uitleg van geloofsleer. Als gevolg van de aanvallen door filosofen en rationalisten zien we dat Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi soms gebruik maakten van de termen die de filosofen ook hebben gebruikt, maar dat is alleen geweest om argumenten te presenteren in de taal van de rationalisten en filosofen. Deze systematische benadering wordt ook wel ilm al-kalaam genoemd. De beste vertaling daarvoor is discursieve theologie: geloofsartikelen gebaseerd op tekstuele en rationele bewijzen. Niet te verwarren met speculatieve theologie, wat meer gebaseerd is op mystieke ervaringen.

Eigenlijk zijn Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi in de (academische) ring gestapt met de rationalisten en filosofen om hen vervolgens in hun eigen logische termen te overtuigen. Dit was nodig omdat de geleerden van Hadith en Fiqh niet bekend waren met de termen van logica en filosofie.

    - De Hadith geleerden hielden zich voornamelijk bezig met de sterke van de verschillende ketens van overleveringen (isnad), het aantal keer dat een Hadith is overgeleverd en de betrouwbaarheid van de overleveraars (ruwwat). Het vakjargon van de Hadith geleerden was daarom heel anders dan die van de rationalisten en filosofen, die gebruik maakten van termen uit de logica en filosofie.

    - Het vakjargon van de Fiqh geleerde is wederom geheel anders. Zij hielden zich bezig met referenties uit de Qoran en Sunna om tot een praktisch oordeel te komen voor specifieke vraagstukken. De vijf termen van de Fiqh geleerden zijn bijvoorbeeld of iets verboden, afgeraden, toegestaan, aanbevolen of verplicht is. Deze termen konden niet gebruikt worden om een antwoord te geven op allerlei innovaties en geloofsopvattingen die de filosofen en rationalisten presenteerden.

Daarom wordt niet alleen gezegd dat Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi van de Ahl al-Sunnah zijn, maar ook dat juist de grootste beschermers geweest van de soennitische Islam. Zij hebben de Islam beschermt tegen de aanvallen van allerlei denkbeelden (van de Grieken etc.) toen de Islam dat nodig had. Dit zijn dezelfde denkbeelden waar het Christendom het heel moeilijk mee heeft gehad – en eigenlijk hebben zij er nog steeds moeite mee. Maar dankzij de formulering en woordgebruik van deze twee grote Imams zijn wij vrij van innovatie in onze geloofsovertuiging (bi idhnillah).

Ben ik Ash’ari, Maturidi of gewoon moslim?

Het is een misvatting om te geloven dat moslims Imam al-Ash’ari of Imam al-Maturidi letterlijk volgen in de geloofsartikelen. Dat zou tegenstrijdig zijn, omdat de Ahlu Sunnah van mening dat iedere moslim de verschillende geloofsartikelen zelf dient te onderzoeken indien men daartoe in staat is. Het blindelings volgen van andermans standpunten in de geloofsleer in volgens de meerderheid van de geleerden van theologie niet toegestaan.

Daarom is het correcter om te zeggen dat moslims geloven in artikelen van geloofsleer die afkomstig zijn uit de de Qoran en Sunnah, maar de uitleg ervan accepteren zoals dat is gedaan door Imam al-Ash’ari en Imam al-Maturidi.

Bron sahih.nl
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » ma _14-_dec-_2020ah, 14-12-2020ad, 3:08 am

De Meerderheid van de Oemmah – De Ash’aris en de Maturidis

Door Redactie
In de Naam van Allah,
De Barmhartige, Meest Genadevolle.
Alle lof is enkel Allah, de schepper der werelden.
Vredesgroeten en eeuwigdurende verheffing in status
voor onze Profeet Mohammed :saw:


De geleerden van de gemeenschap (Oemmah) van de Profeet Mohammed :saw: zijn de sterren van de hemelen: door middel van hen worden degenen geleid die in de duisternis van complexiteit verkeren en verward worden door de verschillende aanwijzingen.

De weg van de Ash'aris en zij die het met hen eens zijn van de Ahl al-Sunnah is de weg van de absolute overgrote meerderheid van de Oemmah (al-sawaad al-a'dham) en de senioren van vroomheid - zoals eerder is geciteerd. Dit is zo, omdat de weg van de Ash’aris in het natuurlijk verlengde ligt van de weg van de metgezellen (sahaba), hun volgers (tabi'un) en hun volgers (tabi' al-tabi'in).

Er is geen enkele wetenschap waarin zij niet de leiders waren; zij hebben geen enkele deur van kennis onbetreden achtergelaten. In elke wetenschap van de Shari'a en andere wetenschappen hebben zij een enorme invloed gehad.

De senior Tafsir geleerden van de Oemmah van de Ash’aris en Maturidis

- De respectabele Imam, uitlegger (mufassir) van de Qoran, Hadith geleerde, Imam al-Qurtubi - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Jami’ li-ahkam al-Qoran. Zijn voortreffelijke exegese is welbekend. In dit werk levert hij de opinies over van alle vrome voorgangers (salaf). Al-Dawudi zei in zijn Tabaqat: ''Het behoort tot de meeste nobele in uitleg en het beste in profijt".

- De Imam, Hadith meester en uitlegger (mufassir) van de Qoran, Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir al-Qoran al-‘Azim, al-Bidayah wal-Nihaya en andere boeken. Het wordt vermeld dat hij expliciet heeft gezegd Ash'ari te zijn. Sterker nog, hij werd als hoofd geplaatst van Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah; één van de voorwaarden van de initiële schenker was dat alleen een Ash'ari de leiding ervan mocht nemen.1) Daarnaast zijn er in zijn Tafsir verklaringen van de Tanzeeh van Allah (Verhevenheid boven het lijken op Zijn schepping) en verwerping van zij die de uiterlijke betekenissen (dhahir) van de meervoudig interpreteerbare teksten (mutashabihaat) nemen, zoals wij al aangaven in zijn uitleg op de woorden van Allah: "Toen deed Hij istawa boven Zijn Troon". Net zo zijn nog andere duidelijk aanwijzingen in zijn exegese dat hij van de Ahl al-Sunnah was: een Ash'ari.

- De Imam en respectabele Qoran uitlegger, het voorbeeld van alle exegeten, Ibn ‘Atiyya al-Andalusi - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir al-Muharrar al-Wajiz. Abu Hayyan al-Andalus zei over hem: ''Hij is de meeste nobele van de schrijvers van Qoran exegese (tafsir) en de beste van hen die het op zich namen om het te onderzoeken en te registreren."2)

- Imam (b)Abu al-Hayyan al-Andalusi [/b]- Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Bahr al-Muhit wal-Nahr al-Mad min al-Bahr. Hij is het betrouwbare bewijs en de taalkundige die verder geen introductie behoeft.

- De Imam van de voorhoede, Imam Fakhr al-Din al-Razi - Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir Mafatih al-Ghayb. Hij was een Qoran exegeet (mufassir), een theoloog (mutakallim), dé imam van zijn tijd en de onovertrefbare van zijn periode. Hij was een doorn in het oog van de innoveerders (mubtadi’a) en het getrokken zwaard tegen de mensen van dwaling en ketterij (ilhad).

- De Imam, Qoranexegeet, Hadith meester, de herlever van de Soennah, al-Baghawi - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van het boek Sharh al-Sunnah. Zijn exegese is gevuld met datgene wat de doctrine van de Ahl al-Sunnah bewijst en het is gevuld met de figuurlijke interpretatie (ta'weel) van de meervoudig interpreteerbare teksten (mutashabihaat).

- De Imam en Qoranexegeet, Abu Layth al-Samarqandi - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Bahr al-Ulum, Tanbih al-Ghafilin en Bustan al-Arifin. Hij kreeg de bijnaam 'De Imam van (goddelijke) leiding'.

- De Imam en Qoranexegeet, al-Wahidi: Abu al-Hasan Ali al-Naysaburi. Hij was de leidende geleerde van zijn tijd in grammatica en Qoran exegese. Hij was een Sunni Ash'ari van de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Hij is de auteur van vele nuttige werken en prachtige verwijzingen. Hij heeft een boek over de omstandigheden achter de Openbaring (asbab al-nuzul) geschreven en dat is het meest beroemde boek over dat onderwerp.

- De Imam en Qoranexegeet, Abu al-Thanaa' Shihaab al-Din al-Alusi al-Husayni al-Hassani - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de zegel van de Qoran exegeten en de crème de la crème van de Hadith geleerden, zo is hij beschreven door Shaykh Bahja al-Baytar. Hij zei ook over hem: “Hij - moge Allah tevreden met hem zijn - was een van de meeste unieke van de wereld. Hij sprak de waarheid en week nooit af van waarheidsgetrouwheid; hij hield stevig vast aan de Sunnah en bleef weg van problemen.”3)

- De Imam en Qoranexegeet, Imam al-Samin al-Halabi - Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Al-Durr al-Masun.

- De Hadith meester en Qoranexegeet, Jalal al-Din al-Suyuti - moge Allah tevreden met hem zin. Hij is de auteur van al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bil-Ma'thur (en deels van de bekende Tafsir al-Jalalayn).

- De Imam, al-Khatib al-Shirbini - Moge tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Siraaj al-Munir.

Er zijn vele andere tafsir geleerden die waren van de Ahl al-Sunnah: Ash’aris en Maturidis. De bovenstaande lijst bevat zijn slechts de Imams die na Imam al-Ash'ari zijn gekomen en zijn verwoording hebben geaccepteerd. We hebben het niet eens gehad over de Shaykh en het hoofd van de geleerden van Tafsir van Qoran, de Hadith meester Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was een tijdgenoot van Imam al-Ash'ari, maar overleed wel eerder. Het is niet vergezocht om te stellen dat hij bepaalde werken van Imam al-Ash'ari heeft gezien en er voordeel uit heeft gehaald; zeker gezien het feit dat zij in dezelfde stad leefden.

Wie goed kijkt in de exegese (tafsir) van Imam al-Tabari zal zien dat dit niet vergezocht is. Het is authentiek overgeleverd van hem dat hij soms figuurlijke betekenissen (ta'weel) toekende aan de Verzen met meerdere betekenissen (mutashabihaat) en hij citeert en ondersteunt sommige figuurlijke betekenissen (ta'weel) van de Salaf, de metgezellen en hun volgers. Derhalve is het niet vergezocht om te stellen dat hij zichzelf toegeschreven zou hebben aan Imam al-Ash'ari in datgene wat ons niet heeft bereikt van zijn boeken. In de geschiedenisboeken wordt vermeld dat de hele Ahl al-Sunna van de Islamitisch wereld bijeenkwam om Imam Abu l-Hasan al-Ash'ari en Imam Abu Mansur al-Maturidi te steunen en te verdedigen. Wellicht wordt deze aanname van ons versterkt door de (kritische) positie die sommige fanatieke Hanbali's hebben tegen Imam ibn Jarir al-Tabari.

Ongeacht het voorgaande is het voldoende voor ons dat Imam ibn Jarir al-Tabari in overeenstemming was met de geloofsleer van het verklaren van de Tanzeeh van Allah (d.w.z. verheven in die zin dat Allah niet op Zijn schepping lijkt). Dus het is voldoende om Imam Ibn Jarir al-Tabari op te nemen in de bovenstaande lijst van tafsir geleerden; sterker nog, hij behoort tot de voorhoede! Wat van belang is, is de inhoud van de geloofsleer van de Ahl al-Sunnah wa-Jama'ah, ongeacht of iemand zich daarna in verwoording toeschrijft aan Imam al-Ash'ari of niet.

Latere Ash’ari Tafsir geleerden

- Sayyid Qutb, schrijver van fi zilal al-Qoran.

- De erudiete geleerde Shaykh al-Tahir bin Ashur. Hij is auteur van het immense werk al-Tahrir wal-Tanwir.

- De Ustadh en roeper naar Allah, Shaykh Sa'id Hawwa – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Asaas fi al-Tafsir.

- Shaykh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, wie in zijn tijd, in één adem werd genoemd met de Qoran.

- Professor Shaykh Wahba al-Zuhayli. Hij is schrijver van al-Tafsir al-Munir, al-Fiqh al-Islami en vele andere nuttige boeken.

Senior Hadith geleerden en meesters van de Oemmah van de Ash'aris en Maturidis

- Imam Abu al-Hasan al-Daraqutni – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de Imam van zijn tijd en overleverde naar anderen die niet zijn gelijken waren. Hij verhaal met Imam al-Baqillani is genoeg om vast te stellen dat hij de weg van al-Ash’ari volgde.4)

- Imam Abu Nu'aym al-Asfahani - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Hilya al-Awliya’ en hij behoorde tot de tweede rang van al-Ash’aris volgers. Hij was van de rang van Imam al-Baqillani, Ustadh Abu Ishaq al-Isfrayini, al-Hakim en ibn Furak – moge Allah tevreden zijn met hen allen.5)

- Imam Abu Dharr al-Hawari: Abdullah ibn Ahmad – moge Allah tevreden met hem zijn. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de derde rang, zij die namen van de gezellen van al-Ashari’s gezellen.6)

- Imam Abu Tahir al-Silafi – moge Allah tevreden met hem zijn.7)

- Imam al-Hakim al-Naysaburi. Hij is auteur van al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn. Hij is de Imam van de traditionele moslims (de ware Ahl al-Hadith) in zijn tijd en zijn naam behoeft geen introductie.

De geleerden zijn het erover eens dat hij een van de meest geleerde imams was door middel van wie Allah de religie heeft beschermd. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de tweede rang: de gezellen van zij die direct kennis namen van Imam al-Ash’ari.8)

- Imam ibn Hibban al-Busti. De auteur van Sahih ibn Hibban.

- Imam Abu Sa'd ibn al-Sam'ani9) – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Ansaab.10)

- Imam Abu Bakr al-Bayhaqi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van vele boeken die over de hele wereld verspreid raakten en die goed worden ontvangen bij vriend en vijand.

- Imam Ibn 'Asakir– moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van het encyclopedisch werk Tarikh Dimashq.

- Imam Khatib al-Baghdadi – moge Allah tevreden met hem zijn. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de voorhoede van de vierde rang.11)

- Imam Muhyi al-Din Yahya bin Sharif al-Din al-Nawawi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is auteur van vele boeken waarvoor Allah acceptatie heeft geplaatst over de hele wereld. Boeken waaronder Riyadh al-Salihin, al-Arba'een al-Nawawiyyah, Kitaab al-Adhkar, Sharh Sahih Muslim en vele anderen.

- Imam Salah al-Din khalil bin Kilkuldi al-Ala'i – moge Allah tevreden met hem zijn. Een van de vroege Hadith meester die geen gelijke had in zijn tijd.

- Shaykh al Islam Imam Abu Amr bin al-Salah – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de eerste die werd aangesteld als hoofd van de Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah, waar als voorwaarde werd gesteld dat alleen Ash’aris de leiding mochten nemen.

- Imam al-Kirmani: Shams al-Din Muhammad bin Yusuf – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van een welbekende uitleg op Sahih Bukhari.

- Imam al-Mundhiri – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Targhib wal-Tarhib.

- Imam al-Ubbi – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van een uitleg op Sahih Muslim.

- Imam Amir al-Mu'minin fi l-Hadith, Ibn Hajar al-Asqalani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van de beste uitleg van Sahih Bukhari: Fath al-Bari. Vanwege het hoge niveau en de voortreffelijkheden van het boek wordt gezegd dat er geen migratie meer nodig is voor het vergaren van gezegende kennis na de Fath(al-Bahri)!12)

- De Imam en Hadith meester, al-Sakhawi – moge Allah tevreden met hem zijn.

- De Imam en Hadith meester, al-Suyuti – moge Allah tevreden met hem zijn.

- Imam al-Qastalani – moge Allah tevreden met hem zijn – een uitlegger van Sahih Bukhari.

- De Imam en Hadith meester, Imam al-Munawi – moge Allah tevreden met hem zijn.

Er zijn nog vele andere Hadith meesters van de Oemmah die van de Ahl al-Sunna waren: de Ash'ari en de Maturidis.

- Imam Taj al-Din al-Subki zei: "En dat (de geloofsleer volgens de formulering van imam al-Ash'ari) de geloofsleer is van de Hadith geleerden van toen en van nu!"13)
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » ma _14-_dec-_2020ah, 14-12-2020ad, 3:21 am

De senior juristen (fuqaha)

- Al Hafiz ibn Asakir - moge Allah tevreden met hem zijn - zei:
"De meeste geleerden van alle landen zijn hierop (de weg van Imam al-Ash'ari) en de Imams van de hoofdsteden in alle eeuwen roepen hiertoe, ...is er geen jurist van de Hanafis, Malikis en Shafi'is behalve dat hij zich toeschrijft eraan, tevreden is met de prijzenswaardige inspanningen voor de religie van Allah of de immense kennis prijst die erin gevonden wordt?"

- Imam Taj al-Din al-Subki zei:

"Shaykh al Islam, Izz al-Din ibn Abd al-Salaam noemde dat er over zijn (Ash'ari) geloofsleer unanieme overeenstemming (ijmaa’) was bij de Shafi'i's, Maliki's, Hanafi's, en de vrome Hanbali's. (Hij zei) dat zijn tijdgenoten het met hem eens waren, waaronder Shaykh van de Maliki's in zijn tijd, Abu 'Amr ibn al-Hajib, en de Shaykh van de Hanafi's, Jamal al-Din al-Hasiri."

- Imam Abu al-Muzaffar al-Isfrayini - moge Allah tevreden met hem zijn - zei:
"En de wetenschap van jurisprudentie (fiqh) en de specialisten die er diep in duiken (tabahhur) zijn de traditionalisten (ashaab al-hadith) en de mensen van analogie (ashaab al-ra'yi).”

De uitspraken van deze nobelen zijn afdoende voor het noemen van de namen van alle geleerden die de sterren van de hemelen overtreffen in aantal en rang. Wie alle namen zou willen opsommen, kan terug gaan naar de biografieën van de juristen om de waarheid te zien van wat wij zeggen.

=/=


De notabele geleerden van taal en literatuur

- Imam Abu Muzaffer al-Isfariyini - moge Allah tevreden met hem - zei:

"Het totaal van de Imams van grammatica (nahw) en taalkunde (lugha) van de mensen van Basra (bisriyin) en Kufa (kufiyin) van de Islamitische Dawla (de Abbasiden staat) waren van de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah en ook de traditionalisten en de mensen van analogie. Tevens is er geen enkele Imam van de Imams van literatuur (adab) behalve dat hij hevig afkeer had voor de mensen van slechte innovaties en zelf ver verwijderd was van hun innovaties. Dit zijn geleerden zoals Khalil ibn Ahmad, Yunus ibn Habib, Sibawayh, al-Akhfash, al-Zadjaadj, al-Mubarrid, Abu Hatim al-Sijistani, ibn Darid, al-Azhari, ibn Faris en al-Faraabi.

Hetzelfde is met betrekking tot de geleerden van grammatica en taalkunde, zoals: al-Kasaa'i, al-Farraa, al-Asma'i, Abu Zayd al-Ansari, Abu 'Ubayda, Abu ‘Amr al-Shaybani, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallaam. Er is geen enkele persoon te midden van de vroege literatuurmeesters die het eens was met de innovaties van de mensen van vergeefse verlangens..., en degene die besmet is met ook maar iets ervan, daarvan is het niet toegestaan om van hem de fundamenten van de taal over te leveren noch de betekenissen van grammatica. Hij wordt ook niet vertrouwd in de interpretaties van overleveringen of de exegese van ook maar een enkel Vers uit het Boek van Allah, de Verhevene."17)

Dit waren de vroege geleerden van de taalkunde (lugha), grammatica (nahw) en literatuur (adab). Na hen kwamen Imams en zij volgden hetzelfde rechte pad in geloofsleer zonder falen of vervalsing, zoals Imam al-Anbaari, Ibn Sida en de auteur van de al-Mukhassas in taalkunde (lugha), ibn Manzur de auteur van Lisaan al-‘Arab, al-Jawhari de auteur van al-Sihaah, al-Majd al-Fayruzabadi de auteur van al-Qamus al-Muhit en al-Mutada al-Zabidi de auteur van Taaj al-'Arus.

Van de geleerden van grammatica (nahw) was Muhammad ibn Malik, de auteur van het bekende Alfiyyah ibn Malik in grammatica en de uitleggers zoals Ibn 'Aqil en Ibn Hishaam en anderen, zonder wiens boeken en werken geen enkele student of docent (van de Arabische taal) kan. Zij allen waren op de geloofsleer van de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah: de Ash’aris, de Maturidis en degene die het met hen eens waren.

=/=


Schrijvers van de Profetische biografieën (Seerah)

Imam Abu Muzaffer al-Isfariyini – moge Allah tevreden met hem – zei:

“Wat betreft de wetenschappen gerelateerd aan de veldslagen, biografieën, geschiedenis en het onderscheiden van hetgeen betrouwbaar en onbetrouwbaar is, is er geen een van de mensen van slechte innovaties die hier een leider in is. Dit (d.w.z. leiderschap in deze wetenschappen) is specifiek voorbehouden aan de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah.”18)

Sommige van de geleerden van de Ash’aris en Maturidis wiens boeken over veldslagen en biografieën wereldbekend zijn:

- Imam al-Bayhaqi– Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef Dalaa’il al-Nubuwwa.

- Imam Abu Nu’aym al-Asfahani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef een boek dat Dalaa’il al-Nubuwwa heet.

- Qadi ‘Iyaad – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Shifa, een boek over de Profetische karakteristieken en staten, die geen gelijke kent.

- Imam ibn al-Jawzi19) – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa.

- Imam al-Halabi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Sira al-Halabiyyah genaamd: Insaan al-‘Uyun.

- Imam al-Suhayli – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Rawd al-Unuf.

- Imam al-Qastalani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Mawaahib al-Laduniyya.

- Imam al-Salihi al-Dimashqi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef Subul al-Huda wal-Rashaad.

De werken van deze imams worden vertrouwd voor referenties over de biografie van al-Mustafa ﷺ (de uitverkorene). Zij waren allemaal op de Ash’ari en Maturidi geloofsleer, volgend op de vroege auteurs die boeken samenstelden over de Profetische biografie, zoals Ibn Ishaq, al-Waqidi, Ibn Sa’d, Ibn Hishaam en anderen van de senior geleerden van de Profetische biografie en veldslagen.

=/=
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » ma _14-_dec-_2020ah, 14-12-2020ad, 3:24 am

De notabele geleerden van geschiedenis

Hetzelfde kan gezegd worden over de geleerden die boeken schreven over geschiedenis (tarikh). De meeste van hen waren Ash’aris en Maturidis, zoals de Imam en Hadith meester ibn Asakir die Tarikh al-Dimashq schreef, Imam ibn al-Jawzi die al-Muntazam schreef en Imam al-Khatib al-Baghdadi die Tarikh Bagdad schreef, Ibn Khaldun en Ibn Athir.

Onze intentie is om de imams te tonen die imam al-Ash’ari volgden of het eens waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash'ari, maar hij was het eens met hun geloofsleer. Zijn kritiek op Imam al-Ash'ari, zoals wij dat geloven, is het resultaat van interpolaties die werden gedaan in de Imam's boeken in Bagdad. Hoogstwaarschijnlijk vormde Imam al-Jawzi zijn opinies over Imam al-Ash'ari gebaseerd op deze geïnterpoleerde werken. Eenieder die leest welke kwesties Imam ibn al-Jawzi toeschrijft aan de Imam zal het eens zijn met wat wij hier stellen.

=/=


De notabele geleerden van biografieën

Hetzelfde kan gezegd worden over de Imams die biografieën schreven, zoals Imam al-Safadi in zijn boek al-Wafi fi al-Wafiyaat (die hij heeft samengevat in zijn boek A'yaan al-’Asr) en voor hem Imam al-Baakharzi die Dimya al-Qasr schreef, Ibn Shakir al-Kutubi die Fawat al-Wafiyat schreef, Ibn Khallikaan al-Shafi'i die Wafiyaat al-A'yaan schreef en de auteurs die de biografieën schreven van de geleerden van de wetscholen en de auteurs die biografieën geschreven naar gelang generaties, zoals al-Durur al-Kaamina en Inbaa l-Khamr - beiden door al-Hafiz ibn Hajar -, al-Daw al-Laami' door al-Hafiz al-Sakhaawi, Mi'raat al-Zaman door Sibt ibn al-Jawzi, Mi'raat al-Jinan door al-Yaafi'i, Khulaasa al-Athar door al-Muhibbi, Silk al-Dirar door al-Muraadi, al-Kawaakib al-Saa'ira door al-Ghazzi en vele anderen.

Andere genres van literatuur verbonden aan de bovenstaande zijn genealogie (ansaab) en biografie, zoals al-Ansab door Imam al-Sam'aani, Mu'jam al-Buldan door Yaaqut al-Hamawi, Mu'jam Ma Istu'jima door al-Bakri, en vele anderen. Deze auteurs waren allemaal Ash’aris of Maturidis.

In al het bovenstaande hebben wij volstaan met alleen het noemen van zij die welbekend zijn. Anders zou het niet mogelijk zijn (om ze allemaal op te sommen). Al deze geleerden wiens namen wij hebben genoemd en wiens boeken wij hebben opgesomd- of ze nou gingen over de Qoran en zijn aanvullende wetenschappen- Hadith, jurisprudentie (fiqh), fundamenten van jurisprudentie (usul), Arabisch, geschiedenis (tarikh), veldslagen (ghazawat), biografieën; zij vertegenwoordigen allemaal de belangrijkste referentiewerken in de islamitische bibliotheek waar geen enkele student of onderzoeker zonder kan, ongeacht welke wetenschap dat ook is.

In totaliteit: de geschiedenis is de grootse getuige en het verschaft de beste getuigenis dat de Ash'ari en Maturidi scholen (en zij die het met het eens waren van de Ahl al-Sunna) - met al hun groepen - de overgrote meerderheid vertegenwoordigen! Waar je ook heen gaat in de islamitische wereld - zij het in het noorden, zuiden, oosten of het westen - je zal zien dat de vlaggen van de Ahl al-Sunnah het hoogst zijn. Het maakt niet uit hoe ver je teruggaat in de geschiedenis, je zal altijd zien dat hun pad het dominante pad was over alle anderen; en dit is vanwege de Hadith van de Profeet ﷺ: "Mijn Oemmah zal nooit overeenstemmen op dwaling."
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » ma _14-_dec-_2020ah, 14-12-2020ad, 3:27 am

De gerenommeerde instituten van kennis

In aanvulling hierop, worden hierna de gewaardeerde instituten van kennis dat het licht hebben verspreid naar de gehele mensheid vermeld, zoals al-Azhar Universiteit in Egypte, al-Qarawiyin in Marokko, al-Zaytuna Universiteit in Tunesië, al-Jami' al-Umawi in Damascus, Nadwa al-Ulema in India en andere bakens van wetenschappen rondom de islamitische wereld - zij hanteerden allemaal de Ash'ari of Maturidi geloofsleer.

Voor hun waren er andere scholen in de islamitische wereld die de islamitische beschaving vestigden, zoals de Nizaamiyyah scholen die toegeschreven worden aan de Vizier Nizaam al-Mulk. Er waren zoveel afdelingen van de Nizaamiyah school dat er gezegd wordt dat elke stad in Irak en Khorasan er één had. Dit is een van de belangrijkste redenen voor het verspreiden van de Soennitische geloofsleer. De grootse Nizaamiyyah school was gevestigd in Bagdad en het was in die tijd de grootste universiteit ter wereld.20) Aan de leiding ervan stond Imam Abu Ishaq al-Shirazi - moge Allah tevreden met hem zijn - en de Nizaamiyah van Nisapour stond onder leiding van Imam al-Juwayni - moge Allah tevreden met hem zijn.

Van deze verheven bouwwerken van kennis die het grootste effect hadden op de geschiedenis van de Islam is de Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah school, waar het een voorwaarde voor de leiding was dat het alleen mocht door iemand die een Ash'ari was. De eerste persoon die de leiding had, was al-Hafiz ibn al-Salaah - moge Allah tevreden met hem zijn. Hij werd opgevolgd door Imams na hem, zoals de rabbani Imam al-Hafiz Yahya bin Sharaf al-Nawawi - moge Allah tevreden met hem zijn, al-Hafiz Jamal al-Din al-Mizzi, al-Hafiz al-Taqi al-Subki, al-Hafiz ibn Kathir en vele anderen. Een ontelbare groep van geleerden studeerde af aan dit instituut en het bleef doorgaan met het leveren van geleerden, Imams, Hadith meesters, juristen en reciteert voor vele generaties die volgden.

Shaykh Muhammad Muti' al-Hafiz zei:

"Dit ging door tot de elfde eeuwen toen zwakte erin begon te verschijnen - wat een algemeen fenomeen was over de islamitische wereld - totdat Allah hiervoor twee nobele geleerden heeft voorbereid, die door middel van hun inspanningen in staat waren om de school (Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah) te herstellen naar hun eerdere staat. Bijeenkomsten van kennis en de recitatie en overlevering van Hadith gingen hier weer door vanaf het jaar 1272 AH. Dat was dankzij de inspanningen van Shaykh Yusuf al-Maghribi en de hulp van Emir 'Abd al-Qadir al-Jazaa'iri - die de school heropende door het lezen van Sahih Bukhari.

Het was alsof hun werk een voorhoede was op de verschijning van de hernieuwde (mujaddid) van de veertiende eeuw: de grote Hadith geleerde Shaykh Muhammad Badr al-Din al-Hassani die de rol van hoofdgeleerde van de school nam en de school terugbracht naar zijn vorige eer, glorie en trots. Aan Dar al-Hadith en aan de voeten van de grootste Hadith geleerde (Badr al-Din al-Hassani) werden de geleerden geproduceerd van de Levant (Bilaad al-Shaam: Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië en omstreken). Er is vandaag de dag geen enkele geleerde of student van kennis in Damascus of hij is zijn student of een student van een van zijn studenten"21)
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » ma _14-_dec-_2020ah, 14-12-2020ad, 3:35 am

De notabele helden en hernieuwers van de Oemmah

Een ander bewijs wat gebruikt kan worden om te bewijzen wat de status is van de geëerde Ash'aris en Maturidis is de Hadith waarin zegenbeden en lofprijzingen zijn vermeld voor het leger dat Constantinopel zal overvoeren, en de Emir van dat leger. Dit is een van verbazingwekkende verwijzingen van de Boodschapper van Allah :saw: . Al-Bukhari levert over in al-Tarikh al-Kabir en in al-Tarikh al-Saghir, Ahmad in zijn Musnad, al-Bazzar, Ibn Khuzayma, al-Tabarani, al-Hakim die het betrouwbaar verklaarde en dit werd gesteund door al-Dhababi, en wat betrouwbaar werd verklaard door Imam al-Suyuti in al-Jami' al-Saghir. De Profeet :saw: zei:
"Constantinopel zal zeker veroverd worden; wat een goede Emir is haar Emir en wat een goed leger is dat leger!"

Deze Hadith heeft vele moslims vanaf de tijd van de metgezellen en zij na hen uitgedaagd en aangemoedigd om keer op keer te proberen om Constantinopel te veroveren. Zij trachtten om het verheven aandeel en lofprijzing van de Uitverkorene :saw: te verkrijgen. Allah, de Verhevene, heeft deze nobiliteit en eer geplaatst voor de Ottomaanse Sultan, Muhammad al-Fatih - moge Allah tevreden met hem zijn - en zijn leger. Constantinopel werd veroverd en al-Fatih en zijn leger zegevierde met de lofprijzing van de Boodschapper van Allah :saw: .

Nu: het is overduidelijk voor iedereen die geschiedenis kent dat Muhammad al-Fatih en de Ottomanen Hanafi's waren in hun jurisprudentie (fiqh) en Maturidis in geloofsleer (aqeedah). Dus de vraag die hier gesteld moet worden is: zou de Profeet :saw: een innoveerder en misleide persoon prijzen? Kan deze schitterende lofprijzing gegeven worden aan iemand die dwalend is in zijn geloof?

Andere (Ash'ari en Maturidi) helden en leiders van de Oemmah zijn onder andere de Mujahid en shaheed, Nur al-Din Mahmud - moge Allah tevreden met hem zijn - die geëerd werd met het reinigingen van Masjid al-Aqsa van de kruisvaarders, al-Malik al-Muzaffer al-Taqi Qutuz - moge Allah tevreden met hem zijn - die geëerd werd met het verjagen van de Mongolen uit de Levant.

Andere latere helden en Mujahideen wie de trots zijn van de Ahl al-Sunnah zijn onder andere de woeste leeuw, Umar al-Mukhtaar - moge Allah tevreden met hem zijn - wie een van de notabele volgers was van de gezegende Sanusi beweging; de erudiete geleerde, mujahid en vrome sufi, Badi' al-Zaman (Sa'ied) al-Nursi - moge Allah tevreden met hem zijn - die een hernieuwer (mujaddid) van Islam in Turkije was nadat de winden van atheïsme het bijna wegvaagde; de moedige Mujahid Izz al-Din al-Qassaam - moge Allah tevreden met hem zijn - wie een van de notabele geleerden, toegewijde sufis en vechters was; en de moedige mujahid, al-Sharif 'Abd al-Qadir al-Jazaa'iri - moge Allah tevreden met hem zijn.

Er zijn nog vele anderen naast de bovengenoemde wiens aantallen alleen Allah kent. Wij hebben volstaan met het benoemen van de meest bekenden te midden van hen, beiden van het gewone volk en de elite. De trotsen van de Ahl al-Sunnah zijn niet volledig op te sommen; hoe kunnen wij mogelijk de oceaan wegen en de sterren tellen? Zij die wij hebben genoemd zijn slechts om het hart te verwarmen en het is niet bedoeld als een bewijs; de bewijzen en het bewijsmateriaal die genoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken is voldoende.

Moge Allah tevreden zijn met Imam 'Abd al-Qadir al-Bagdadi die zei:
"Er is geen enkele prijzenswaardigheid wat gerekend wordt onder de prestaties van de mensen van de Islam - van wetenschappen, sub-wetenschappen van kennis en verschillende typen van onafhankelijke juridische opinies (itjtihaat) - of de Ahl al-Sunnah wal-Jamaa'ah heeft er de meest cruciale impact op en invloed in gehad".22)

Moge Allah tevreden zijn met de erudiete geleerde, Abdullah bin 'Alawi al-Haddad die zei:
"Je dient te weten dat de doctrine van de Ash'aris in geloofsleer (aqeedah) is wat de meerderheid van de Oemmah van Islam, haar geleerden en notabelen hadden. Derhalve, zij die zichzelf toegeschreven aan hen en hun weg bewandelden waren alle Imams van de mensen van (religieuze) kennis sinds jaar en dag. Zij zijn de Imams van de wetenschap van Goddelijke Eenheid (tawheed) en theologie (aqeedah), Qoran exegese (tafsir), Qoran recitatie, jurisprudentie (fiqh), fundamenten van jurisprudentie (usul al-fiqh), Hadith en de aanvullende wetenschappen, soefisme (tasawwuf), taalwetenschap en geschiedenis".

Na alles wat is genoemd, hebben wij het recht om te vragen: wat is het doel achter het aanvallen van de notabelen van de moslims en het trachten om het ontzag en respect voor hen uit de harten van de moslims te halen? Waarom volharden sommigen in het afbreken van de verheven bouwwerken van deze religie door haar symbolen aan te vallen? Denken zij werkelijk dat het mogelijk is voor de latere generatie om eer te verkrijgen slechts door het aanvallen van de eer van de eerdere generaties? Heeft de uitspraak van de Profeet :saw: dan betrekking op ons:
"Het Laatste Uur zal niet zijn tot het latere deel van deze Ummah het eerste deel zal vervloeken".


=/=


Boek: Ahl al-Sunna: The Ashʿaris Shaykhs al-Sinan & al-ʿAnjari
Vertaling van een hoofdstuk uit ahl al-sunnah al-asha’irah shahadatu uluma il-ummah, Ahl al-Sunna The Ash’aris,and Maturidis: The Testimony and Proofs of the Scholars, .

13 december 2020 om 23:12 https://wp.me/p4TDRa-1Mx
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40318
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: Wat betekent Ash’ari en Maturidi?

door Ayasha » zo _3-_okt-_2021ah, 3-10-2021ad, 3:30 pm

Voetnoten

1) Zie: al-Tabaqat al-Kubra, 10:200, 398.
2) Muqaddima al-Bahr al-Muhit.
3) Hilya al-Bashar, 3:1450.
4) Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 255; Siyar ‘Alaam al-Nubalaa, 17:558 (in de biografie van de Hadith meester, Abu Dharr al-Harawi); en Tadhikra al-Huffaz, 3:1104.
5) Zie: Tabyeen Kadhib al-Muftari, p. 255; Al-Tabaqat al-Kubra, 3:330; en de twee gebeurtenissen die al-Asfahaani overkwamen zoals vermeld is door al-Dhahabi in Siyaar ‘Alaam al-Nubala, 18:41, 459.
6) Ibid.
7) Zie: Al-Tabaqat al-Kubra, 3:372.
8) Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 227.
9) De Sam’ani familie zijn allen Asha’ris of Maturidis.
10) Zie: Al-Tabaqat: 3:372.
11) Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 268.
12) Dit is gehaald uit de Hadith van de Profeet ﷺ: Er is geen migratie na de overwinning [fath] (van Mekka), maar wat verblijft is de inspanning [jihad] en goede intentie.” (Al-Bukhari). Wat er bedoeld wordt is dat er geen migratie voor de zoektocht naar heilige Kennis is na het schrijven van Fath al-Bari, vanwege de enorme hoeveel kennis dat het bevat.
13) Al-Tabaqat, 4:32.
14) Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 410.
15) Al-Tabaqat, 3:365.
16) Al-Tabsir fi al-Din, p. 189.
17) Al-Farq bayn al-Firaq, p. 183; Ithaaf al-Saada al-Muttaqin, 2:102.
18) Ibid
19) Onze intentie is om hier die imams te noemen die Imam al-Ash’ari volgen of in overeenstemming waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash’ari; hij was echter in overeenkomst met hun geloofsovertuiging. Zijn kritiek tegen al-Ash’ari is – volgens ons – het resultaat van interpolaties die werden gestopt in de werken van de Imam in Baghdad. Iedereen die leest over de stukken die ibn al-Jawzi toeschreef aan de Imam zal het hoogstwaarschijnlijk eens zijn met onze bewering.
20) Zie: Fatawa al-Tantawi 2:253.
21) Dar al-Hadith al-Ashrafiyya bi-Dimashq.
22) Al-Farq bayn al-Firaq, p. 283.
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl


Keer terug naar 'Aqiedah - Geloofsleer

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten