De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebeden

Plaats hier alles m.b.t. het gebed, woedhoe, adhan, etc.
Avatar gebruiker
Adelina
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1073
Geregistreerd: ma _26-_apr-_2010ah, 26-4-2010ad, 6:25 pm

De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebeden

door Adelina » vr _23-_dec-_2011ah, 23-12-2011ad, 8:36 pm

[align=center]Bismillaah
Assalaamoe 'alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh,

Afbeelding[/align]

Hierbij uit het boek 'De tuin der oprechten' een aantal hadieth die laten zien hoeveel raka'aat je zou moeten verrichten vóór en/of ná de verplichte gebeden. Tevens laten deze ahadieth het belang zien van het verrichten van deze soennah raka'aats.

De soennah raka'aat voor het fadjr gebed

Het is overgeleverd door Aisha dat de profeet het nooit liet vier raka'aat voor dohr te bidden en twee raka'aat vóór het aanbreken van de dag.
(Al-Boechaarie)


Uitleg:
Deze hadieth vertelt ons de gewoonte van de profeet met betrekking tot vier raka'aat soennah van het dohr gebed en de twee van het fadjr gebed. Hij was gewoon om ze beiden regelmatig te bidden. Zulke raka'aat worden "Soennan rawaatib" of "Soennah Moe'akkadah" genoemd.

Het is ook van haar (Aisha) overgeleverd, dat de profeet heeft gezegd: 'De twee raka'aat van de fadjr zijn beter dan de wereld en wat daar in is.'
(moeslim)

En in een andere overlevering staat:
'Zij zijn mij geliefder dan de gehele wereld.'


Uitleg:
Deze hadieth vertelt ons de verdiensten van de twee raka'aat van het fadjr gebed. Alle bovengenoemde ahadieth bewijzen dat de twee raka'aat van de fadjr een hoge verdiensten opleveren en men zou geen enkele laksheid of verwaarlozing aan de dag moeten leggen in het verrichten ervan.

Het is overgeleverd van Hafsa dat wanneer de moe'addhin de adhaan deed voor het ochtendgebed en de ochtendgloren aanbrak, de profeet van Allah altijd twee lichte raka'aat bad.
(Al-Boechaarie en Moeslim)

En in een andere overlevering van Moeslim staat:
'Wanneer de ochtend aanbrak, bad de boodschapper van Allah altijd het fadjr gebed en hij bad niets anders dan twee lichte raka'aat.'


Uitleg:
Deze hadieth vertelt ons dat de twee soennah raka'aat na het aanbreken van de ochtend verricht zouden moeten worden en niet ervóór. Men zou ook kort moeten zijn in deze twee raka'aat, zodat hij bedrijvig en alert is voor het offeren van de fard (het verplichte gebed).

Het is overgeleverd van Ibn Abbaas dat d e boodschapper van Allah in de eerste van de twee raka'aat van de fadjr het volgende las:
'Zeg: Wij geloven in Allah en in dat wat ons geopenbaard is....'' tot aan het einde van de aya (2-136).
En in de tweede las hij:
'Wij geloven in Allah en getuig dat wij Moslims zijn.' (3-52)

En in een andere overlevering staat:
In het tweede las hij uit soerah Aal Imran:
'Kom tot een woord dat gelijk is tussen ons en jullie...' (3-64)
(Moeslim)


Uitleg:
In de twee soennah raka'aat van het fadjr gebed reciteerde de profeet na Soerah Al Fatiha vaak de twee korte ayaat die in deze hadieth genoemd zijn.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de boodschapper van Allah in de twee raka'aat van de fadjr het volgende las:
'Zeg: O jullie ongelovigen!' (soerah Al Kafiroen) En 'Zeg: Hij is Allah, de Enige.' (Soerah Al Ikhlas)
(Moeslim)


Uitleg:
Men kan elke gewenste Soerah of Aya reciteren in de twee soennah van het fadjr gebed, maar als men de ayaat reciteert die in deze hadieth genoemd zijn, zal hij het voordeel verkrijgen van het volgen van de Soennah van de profeet. Elke moslim zou er naar moeten streven om de gewoontes van de profeet te volgen, ter verrijking van zijn geest, ziel en daden.

De soennah van het Dohr gebed

Het is overgeleverd van Aishah dat de profeet het bijna nooit liet om vier raka'aat vóór dohr te bidden.
(Al-Boechaarie)


Uitleg:
Sommige ahadieth melden dat hij gewoon was twee raka'aat te biiden voor en na het dohr gebed.
Deze hadieth zegt dat hij normaal was om 4 raka'aat te bidden voor het dohr gebed. Beide overleveringen zijn correct en kunnen gevolgd worden naar gelang de voorwaarden en omstandigheden.

Het is overgeleverd van Oem Habieba dat ze heeft gezegd: De boodschapper van Allah heeft gezegd:
'Wie waakt over vier raka'aat vóór dohr en vier raka'aat erna, voor hem heeft Allah het vuur verboden.'
(Overgeleverd door Aboe Dawoed en al- Tirmidhie, die zei dat het een hadieth hasan- sahieh is)


Uitleg:
Wat zulke ahadieth betekenen, is dat een persoon die deze manier van handelen volgt, zal sterven als een moslim en niet voor eeuwig in de hel zal blijven zoals de ongelovigen, tenzij Allah al zijn zonden heeft vergeven en hem als resultaat daarvan helemaal tegen het vuur zal beschermen. Dat wil zeggen dat Allah de Almachtige hem niet voor altijd in de hel laat leven.
Volgens sommige hadieth zal het vuur van de hel hem niet aanraken, wat ook gelijk staat met te zeggen dat hij niet voor eeuwig in het vuur gehouden zal worden. Als een moslim is blootgesteld aan straf, zal zijn verblijf in de hel voor een paar dagen of weken of maanden, afhankelijk van de aard van zijn zonden, niet in tegenspraak zijn met zulke ahadieth, omdat hij uiteindelijk vrij zal worden gelaten uit het Vuur en naar het paradijs worden gebracht.
'Voor hem heeft Allah het vuur verboden' zou men niet moeten begrijpen dat een Moslim niet naar de hel gestuurd zal worden, ongeacht wat hij doet. Als Allah de Almachtige hem in eerste instantie niet vergeeft, zal hi jde bestraffing van de hel moeten ondergaan zolang Hij dat wenst, waarna hij naar het paradijs gestuurd zal worden.

Het is overgeleverd van Abdoellah bin As-saa'ib dat de boodschapper altijd vier raka'aat bad nadat de zon ging dalen vóór dohr en hij zei:
'Het is een uur waarin de poorten van de hemel worden geopend en ik wens dat er in dat uur goede daden voor mij opstijgen.'
(overgeleverd door at-Tirmidhie, die zei dat het een hadieth Hasan is)


Uitleg:
De profeet was gewoon de vier raka'aat soennah van het dohr gebed te verrichten wanneer de zon begon te dalen. Behalve het isha gebed bad hij in feite alle gebeden op hun vroegste tijdstippen. De zin 'de poorten van de hemel worden geopend' betekent dat de goede daden die mensen verrichten op die tijd naar de hemelen stijgen.

De soennah van het 'asr gebed

Het is overgeleverd van Ali bin Aboe Talib dat hij heeft gezegd: 'De profeet bad vóór 'asr vier raka'aat en hij scheidde ze van elkaar met tasliem aan de engelen die dichtbij Allah zijn en de moslims en Moe'minien die na hen komen.
(Overgeleverd door at-Tirmidhie, die zei dat het een hadieth Hasan is)


Uitleg:
De zin 'en hij scheidde ze van elkaar met tasliem' betekent dat hij vier raka'aat verrichtte in twee paren.

Het is overgeleverd van Ibn Omar dat de profeet heeft gezegd:
'Moge Allah genade hebben met een persoon die vóór 'asr vier raka'aat bidt.'
(overgeleverd door Aboe Dawoed en at-Tirmidhie, die zei dat het een hadieth hasan is)


Uitleg:
Deze vier raka'aat kunnen ook in twee paren verricht worden, zoals het gebruik van de profeet was, volgens de vorige hadieth. Het kan ook verricht worden met slechts één tasliem. Beide vormen zijn correct en toegestaan. Sommige geleerden zijn van mening dat de eerste methode beter is. 'Oelemaa hebben gezegd dat deze vier soennah raka'aat van het 'asr gebed "Ghair Moe'akkadah" (vrijwillig) zijn. Het belang ervan wordt echter duidelijk gemaakt door het feit dat de profeet om genade smeekte voor degenen die deze soennah ten uitvoer brengen.

De soennah van het maghreb gebed

Het is van Aishah overgeleverd dat ze heeft gezegd:
'De profeet bad in mijn huis altijd vier raka'aat vóór dohr, vervolgens ging hij naar buiten om de mensen te leiden in het gebed, vervolgens kwam hij weer mijn huis binnen en bad twee raka'aat. Daarna leidde hij de mensen in het gebed van de Maghreb, waarna hij mijn huis binnen kwam en twee raka'aat bad. Daarna leidde hij de mensen in het gebed van de isha en kwam hij mijn binnen en bad twee raka'aat.
(moeslim)


Uitleg:
De profeet was dus gewoon om 2 raka'aat na het maghreb gebed te bidden.

Het is overgeleverd door Abdoellah bin Moeghaffal dat de profeet heeft gezegd:
'Bid vóór de Maghreb.' Hij herhaalde dit twee keer, daarna zei hij de derde keer: 'Voor degene die dat wenst.'
(Al-Boechaarie)


Uitleg:
Deze salaat betekent dat de twee raka'aat worden verricht na de adhaan van het maghreb gebed, maar vóór het verplichte gebed. Dit wordt duidelijk gemaakt door andere ahadieth. Alhoewel dit de positie heeft van "soennah ghair moe'akkadah', wordt het belang ervan duidelijk uit het feit dat de profeet het drie keer benadrukte. Normaal geeft een bevel aan dat de daad van essentieel belang is, maar de betamelijkheid die schuilen in de woorden 'voor degene die dat wenst' heeft het tot een wenselijke daad gemaakt. In ieder geval heeft de aansporing en de benadrukking van de profeet voor deze salaat geen ruimte voor twijfel opengelaten dat het wenselijk is.

Het is overgeleverd door Anas dat hij heeft gezegd:
'Wij waren in de tijd van de boodschapper van Allah gewoon om twee raka'aat na zonsondergang te bidden, vóór het maghreb gebed.'
Er werd gevraagd: 'Was de boodschapper van Allah gewend om ze te bidden?'
Hij (Anas) zei: 'Hij zag dat wij ze verrichten, maar hij beval ons niet om ze te bidden, noch verbood hij het ons.'
(Moeslim)


Uitleg:
Deze hadieth vermeldt de gewoonte van de metgezellen van de profeet aangaande de twee raka'aat die verricht worden vóór het maghreb gebed. Soms verrichtten zij de twee raka'aat in de aanwezigheid van de profeet. dus volgens de overlevering van Anas wordt het verrichten ervan bewezen. Maar deze uitspraak van Anas is volgens zijn eigen kennis, want aan de andere kant hebben we reeds hadieth gezien waarin de profeet als aansporing het belang ervan benadrukte om ze te verrichten. Aldus wordt dit ook bewezen door zijn uitspraak.

De soennah van het isha gebed

Het is overgeleverd door ibn Omar dat hij heeft gezegd:
'Ik bad met de boodschapper van Allah twee raka'aat vóór dohr en twee raka'aat erna, twee raka'aat na het vrijdagsgebed en twee raka'aat na de maghreb en twee raka'aat na de isha.
(Al-Boechaari en Moeslim)

Het is overgeleverd van Abdoellah bin Moeghaffal dat hij heeft gezegd: De boodschapper van Allah heeft gezegd:
'Tussen elke twee adhaans (dat wil zeggen tussen de adhaan en de iqamah) is er een salaat, tussen elke twee adhaans is er een salaat, tussen elke twee adhaans is er een salaat.' En hij voegde er de derde keer aan toe:
'Voor degene die wil.'
(Al-Boechaari en Moeslim)


Uitleg:
Dit bewijst dat behalve de vier raka'aat fard er ook twee raka'aat soennah na het isha gebed komen en het is wenselijk om twee raka'aat vóór het isha gebed te bidden.

De soennah van het vrijdaggebed

Ibn Omar heeft in de eerder genoemde hadieth reeds gezegd dat hij twee raka'aat na het vrijdagsgebed bad met de profeet.

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat hij heeft gezegd: De boodschapper van Allah heeft gezegd:
'Als iemand van jullie het vrijdagsgebed heeft verricht, laat hem daarna vier raka'aat bidden.'
(Moeslim)

Het is overgeleverd van Ibn Omar dat de profeet niets bad na het vrijdagsgebed, totdat hij naar huis was teruggekeerd. Daarna bad hij twee raka'aat in zijn huis.
(Moeslim)


Uitleg:
In één hadieth is er een melding van vier raka'aat, terwijl er in de andere twee raka'aat worden genoemd. Het kan hieruit worden afgeleid dat beiden acceptabel zijn.
De 'Oelemaa zijn van mening dat de persoon die de soennah gebeden in de moskee verricht, vier raka'aat zou moeten verrichten, terwijl degene die ze thuis verricht twee raka'aat zou moeten verrichten, aangezien de profeet heeft gezegd in een overlevering: 'Verricht de nawaafil van de dag en de nacht in paren van twee.'

Avatar gebruiker
Adelina
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1073
Geregistreerd: ma _26-_apr-_2010ah, 26-4-2010ad, 6:25 pm

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door Adelina » do _26-_jan-_2012ah, 26-1-2012ad, 12:10 am

Up voor Ines

Avatar gebruiker
ines
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 295
Geregistreerd: ma _16-_jan-_2012ah, 16-1-2012ad, 7:53 pm
Woonplaats: uden

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door ines » do _26-_jan-_2012ah, 26-1-2012ad, 11:43 am

Djazaak allahoe gairan voor de antwoorden,adelina :roos: .
dit onderwerp bestond dus al of is het tegelijk aangemaakt??
ik heb heel veel aan de informatie en het is helemaal duidelijk.
:kleurig: :kleurig:

Avatar gebruiker
Jasmina
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 270
Geregistreerd: di _13-_dec-_2011ah, 13-12-2011ad, 2:37 pm
Woonplaats: Brussel

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door Jasmina » ma _30-_jan-_2012ah, 30-1-2012ad, 8:42 pm

Barakallahoe feek,

Als ik het goed begrijp zijn de sunnah gebeden dus een aparte gebedscyclus, en daarna/ ervoor doe je het verplichte gebed?

Avatar gebruiker
ines
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 295
Geregistreerd: ma _16-_jan-_2012ah, 16-1-2012ad, 7:53 pm
Woonplaats: uden

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door ines » ma _30-_jan-_2012ah, 30-1-2012ad, 8:53 pm

Jasmina schreef:Barakallahoe feek,

Als ik het goed begrijp zijn de sunnah gebeden dus een aparte gebedscyclus, en daarna/ ervoor doe je het verplichte gebed?


Ja dat klopt.
kijk even op deze website Ahlasunnah.worldpress.com en dan onder het kopje,soenna gebeden in samenhang met de verplichte gebeden.of je typt het gewoon in op google.
Hopelijk heb je er iets aan.
Ik ben zelf aan het wachten op een antwoord van een broeder, als hij heeft geantwoord laat ik het je weten als je het zelf nog niet gezien hebt,tenminste :flower:

Avatar gebruiker
Jasmina
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
 
Berichten: 270
Geregistreerd: di _13-_dec-_2011ah, 13-12-2011ad, 2:37 pm
Woonplaats: Brussel

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door Jasmina » ma _30-_jan-_2012ah, 30-1-2012ad, 9:30 pm

Djazak allahoe gairan, ik denk dat ik 't nu begrijp :)

RANDOM_AVATAR
mehmett
Junior lid
Junior lid
 
Berichten: 94
Geregistreerd: vr _16-_apr-_2010ah, 16-4-2010ad, 10:08 pm

Re: De soennah gebeden in samenhang met de verplichte gebede

door mehmett » ma _30-_jan-_2012ah, 30-1-2012ad, 10:52 pm

Barakallahoe feek voor het delen :bloem:


Keer terug naar Het Gebed

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten