De gouden regels van dit forum

Hier vindt men de regels die van kracht zijn op dit forum.
Avatar gebruiker
Alex/Ali
Super Poster!
Super Poster!
 
Berichten: 1038
Geregistreerd: vr _3-_dec-_2004ah, 3-12-2004ad, 7:52 pm
Woonplaats: Rotterdam

De gouden regels van dit forum

door Alex/Ali » ma _15-_aug-_2005ah, 15-8-2005ad, 2:27 am

Update Juni 2016


Regels van het Forum


Bij deze wil 'Het Beheer' van de website

http://www.ontdekislam.nl

duidelijk maken waar dit forum voor is bedoeld en waarvoor het niet is bedoeld.


************************************************************


Het forum is bedoeld voor:

- Het delen van kennis en ervaringen van gebruikers en eventueel adviseren aan elkaar.

- Aan niet-moslims alledaagse vragen beantwoorden betreffende de Islam.

- Met moslims en niet-moslims in discussie gaan over taboedoorbrekende onderwerpen.

- Het bespreken van actuele situaties in bijvoorbeeld het hoekje 'Islam en Maatschappij'.
1. Het forum is niet bedoeld om:


1.1 - eigen ideologieën te prediken (christendom, etc.) of eigen groeperingen binnen de islam te promoten.

Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan op welke wijze dan ook, de islam proberen te weerleggen vanuit een andere religie of levensvisie. Uiteraard mag men in een discussie vermelden waar men zelf wel of niet in gelooft, maar dit slechts met de bedoeling een antwoord te krijgen vanuit de islamitische geloofsleer. Niet om de islamitische geloofsleer te pareren.
Dit overeenkomstig één van de hierboven gestelde doelen van dit forum.

1.2 - andere moslims te betitelen als ongelovigen (d.w.z. het uitspreken van takfir, dan wel het uitspreken van massa-takfir) is niet toegestaan. Iedereen die de shahada doet wordt gezien als moslim. Deze onderwerpen zullen worden verwijderd zonder voorafgaande bekendmaking en het betreffende forumlid riskeert hiermee een ban.

1.3 - te discussiëren over onderwerpen die niet op een forum kunnen worden besproken vanwege hun omvang en complexiteit.

1.4 - complete boeken te plaatsen. Hou de berichten overzichtelijk, een stukje copy/paste moet kunnen, maar dient niet te worden overdreven. Een link naar de site waar het betreffende artikel staat is voldoende. Bij het niet nakomen hiervan worden de berichten c.q. topics verwijderd.
Als na verloop van tijd blijkt dat de link naar een artikel niet meer werkt omdat een website niet meer bestaat, zal de post c.q. het topic, worden verwijderd.

1.5 - avatars te gebruiken die niet overeenkomstig zijn met de gangbare islamitische normen en waarden, bijvoorbeeld wapens in een avatar. Dit soort avatars zullen door het beheer worden verwijderd.

hetzij via privé-bericht of op het forum is het niet toegestaan:

1.6 - zich respectloos te gedragen. Een voorbeeld van respectloos gedrag is, bijvoorbeeld iemand een bijnaam geven die hij/zij niet wenst,

1.7 - aanvallend en/of generaliserend te zijn,

1.8 - een mede-forumlid te intimideren,

1.9 - racistische uitspraken te doen en te vloeken,

1.10 - mede-forumleden opzettelijk te pesten of te stalken,

1.11 - onrespectvol en lasterend over de Islam en moslims te spreken,

1.12 - onrespectvol en lasterend over een ander geloof en de aanhangers hiervan, te spreken,

1.13 - beheerders en moderators van deze site te beledigen en/of te intimideren,

1.14 - onbehoorlijke berichten te verzenden en berichten die lijken op stalken,

1.15 - seksueel getinte berichten te verzenden.

Het is niet toegestaan:

1.16 - topics te plaatsen om andere of eigen websites te promoten door middel van links naar betreffende sites of video's die gerelateerd zijn aan deze sites (d.w.z. met de bedoeling om het forum te gebruiken om reclame te maken voor een website of eigen website). Betreffende topics zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden gesloten c.q. verwijderd. Indien men toch na herhaaldelijke waarschuwingen blijft doorgaan met het maken van reclame volgt onherroepelijk een ban.
Tevens is het niet toegestaan om op welke manier dan ook reclame te maken voor andere websites, eigen websites, producten of diensten die niet aan OntdekIslam gerelateerd zijn, via het onderschrift van een account.

1.17 - berichten of video's te plaatsen waaruit blijkt dat men het doden van burgers of bombarderen van landen (bijv. Iraq, Afghanistan, Syrië, etc.) ondersteund c.q. promoot, ook oproepen tot geweld (in b.v. youtube-video's waarin wordt opgeroepen tot z.g. 'jihad') zijn niet toegestaan. Hier kan een (permanente) ban uit volgen.

1.18 - anti-Islam-websites te promoten c.q. te plaatsen.

1.19 - cynische antwoorden te geven op bepaalde berichten. Leer en probeer medeforumleden te vergeven, ook als deze een andere geloofsrichting aanhangen.

1.20 - met hoofdletters (Capital) te posten. Indien u iets wil benadrukken kunt u gebruik maken van een vetgedrukte of een schuingedrukte letter. Dit geldt niet voor een kopje van b.v. een artikel.

1.21 - meerdere accounts aan te maken. Voor alle forumbezoekers geldt dus 1 account per persoon. Meerdere accounts zullen worden verwijderd. Tenzij men een goede reden heeft en dit overlegt met het beheer, kan een nieuw account worden aangemaakt. Het is dan niet toegestaan om het oude account weer te gebruiken.

1.22 - na een ban weer een nieuw account aan te maken, ook niet via proxysite of proxyserver. Deze accounts worden met onmiddellijke ingang van een ban voorzien.

1.23 - Deze regels zijn in algemeenheid bindend, alleen in zeer specifieke gevallen kan het beheer ervoor kiezen om af te wijken van een bepaalde regel, of deze anders interpreteren.
2. Overige regels


2.1 - Gebruikersnamen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Het is niet mogelijk deze zelf achteraf te wijzigen. Slechts in uitzonderlijke en bij te rechtvaardigen verzoeken (bijvoorbeeld na naamswijziging door shahada of na ouderschap verzoek tot gebruik van een kunya) kan beheer het verzoek tot wijzigen van de gebruikersnaam honoreren en doorvoeren.

2.2 - Gebruikers die zich inschrijven met namen die in strijd zijn met algemene fatsenregels, welke scheldwoorden of andere woordbestanddelen van kwetsende, beledigende, discriminerende of anderszins negatief dan wel suggestief van aard zijn kunnen zonder voorafgaande berichtgeving verwijderd worden en kan de toegang tot het forum daarmee ontzegd worden door middel van een ban.

2.3 - Een verzoek tot wijziging van een gebruikersnaam kan slechts eenmaal worden gehonoreerd. Wordt er na verloop van tijd een tweede verzoek ingediend, zal daar geen gehoor aan worden gegeven.

2.4 - OntdekIslam is geen datingsite en oproepen tot een contact zullen worden verwijderd. Dit geldt tevens voor suggestieve oproepen. Pas als een forumlid langere tijd actief geweest is op het forum kan hiervoor een verzoek bij één van de forumbeheerders worden gedaan of een dergelijke oproep geplaatst kan worden. Dit zal van geval tot geval worden bekeken of een dergelijk verzoek gehonoreerd kan worden. Tevens is het niet toegestaan links te plaatsen naar datingssites.

2.5 - Het is niet toegestaan om via de eigenaar van een ander account berichten te plaatsen. Registreer zelf een persoonlijk account met een eigen gebruikersnaam. Bij het niet navolgen hiervan, worden deze berichten zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd. Het doet niet ter zake of het met toestemming van de gebruiker van het andere account gebeurd, ja of nee.

2.6 - Voordat u een nieuwe topic opent, gebruik dan eerst de zoekfunctie of er al bestaande topics zijn over het onderwerp waarover u een bericht wilt plaatsen. Houdt u zich hier niet aan zal dit nieuwe topic worden gesloten, c.q. verwijderd.

2.7 - Plaats uw bericht op het forum waar het thuishoort. Bent u niet zeker waar uw onderwerp thuishoort, zullen de moderators c.q. beheerders hierover oordelen en indien nodig het topic verplaatsen.

2.8 - Indien u vanuit hotmail of anderzijds een tekst kopieert, dient deze aangepast te worden, door bijvoorbeeld overbodige enters en tekens te verwijderen, dit komt de leesbaarheid ten goede. Check ook even de spelling met de spellingscontrole van Word of in uw browser. Dergelijke berichten worden verwijderd nadat een verzoek tot aanpassing is gedaan en deze niet is nagekomen.

2.9 - Het is niet toegestaan om doorstuurmails te plaatsen.

2.10 - In het geval u een lange post wil plaatsen, type het dan eerst in Word. Dit om te voorkomen dat u uw post niet kwijtraakt door stroomuitval, hapering van de site of anderszins en gebruik de spellingscontrole om eventuele fouten te verbeteren.

2.11 - Dubbele berichten of topics zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.

2.12 - Indien men een topic wil openen om aaneensluitende artikelen te plaatsen, dient men contact op te nemen met één van de moderators c.q. beheerders, zodat deze hiervan op de hoogte zijn en een openingstopic kunnen plaatsen met het verzoek hier niet te posten totdat men aangeeft dat men klaar is met de artikelen en reacties c.q. opmerkingen of vragen, geplaatst kunnen worden.

2.13 - Gebruik zoveel mogelijk de Nederlandse taal, complete Engelse teksten worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd of verplaatst naar het Engelstalige gedeelte. Een link naar een Engelstalige site is voldoende. Een korte Engelse tekst met vertaling naar het Nederlands, is toegestaan. Arabische woorden, c.q. teksten dienen geplaatst te worden met een Nederlandse vertaling, (tussen haakjes). Algehele Arabische, Engelse, Turkse en overige anderstalige teksten zonder Nederlandse vertaling zullen worden verwijderd. Indien men een Google-vertaling gebruikt, maak hiervan dan een leesbaar stuk in het Nederlands. Zo niet, wordt het verwijderd. Tevens is het gebruik van msn-taal niet toegestaan.

2.14 - Plaats altijd de bronvermelding van een artikel. Vermeld tevens als het artikel van eigen hand is.

2.15 - Nieuwe onderwerpen dienen een duidelijke en passende naam te hebben. Dus niet: ´Vraag´, ´Help´, ´Verzoek´, ´Lees dit´, enz. Deze zullen worden gesloten of verwijderd.
Een voorbeeld van een passende benaming van een onderwerp is: ´Vraag over de rituele wassing´.

2.16 - Bij het plaatsen van een afscheidstopic bij het verlaten van het forum zal deze na de plaatsing een slotje krijgen omdat het vertrekkende forumlid na de post toch niet meer aanwezig zal zijn en discussie hierover verder overbodig is.

2.17 - In het geval een topic wordt gesloten, is het niet toegestaan dit onderwerp weer in een nieuw topic te openen.

2.18 - Verwijderde berichten, reacties, plaatjes, links, video’s, geluidsfragmenten, etc. dienen niet opnieuw geplaatst te worden. Forumleden die hier geen gehoor aan geven riskeren verwijdering c.q. (tijdelijke of permanente) ban van het forum.

2.19 - Het is niet toegestaan om video's te plaatsen die verwijzen naar sites of blogs, etc. waarvan de links zijn gecensureerd. Klachten hierover worden niet in behandeling genomen. Betreffende topics en berichten zullen zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd.

2.20 - Het wordt zeer op prijs gesteld indien een nieuw forumlid zich registreert, deze zichzelf even voorstelt. Forumleden die veel berichten op het forum wensen te plaatsen verzoeken wij zelfs dringend zichzelf voor te stellen.

2.21 - Het is niet toegestaan om volledige eigen teksten uit berichten achteraf te verwijderen. Aanpassen is wel toegestaan. Forumleden die hier geen gehoor aan geven riskeren een (tijdelijke) ban.

2.22 - Op verzoeken om topics te verwijderen wordt niet geantwoord. Het beheer zal na een dergelijk verzoek het topic bekijken en beslissen of het wel of niet verwijderd wordt.

2.23 - Als een nieuw forumlid zich voorstelt en u deze welkom wilt heten, doe dit dan op een passende wijze en kraak niet meteen een nieuwe forumlid af als reactie op hetgeen men over zichzelf vertelt.

2.24 - De beheerders/moderators behouden zich het recht voor berichten van een forumlid, die zich niet op passende wijze heeft voorgesteld, te verwijderen.

2.25 - Onder geen enkele voorwaarde of voorwendsel is het toegestaan, privé-berichten openbaar te maken op het forum. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zijn de beheerders genoodzaakt de functie van privé-berichten uit te schakelen van betreffend forumlid.

2.26 - Bij de respectievelijke topics, ’Voorstellen’ en ’Verhalen’ van bekeerde moslims´ zijn discussies niet toegestaan. Open daar een apart topic voor. Bij het niet nakomen hiervan worden de berichten zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd.

2.27 - Offtopic-berichten worden zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd door de moderators c.q. beheerders.

2.28 - Volledige nieuwsberichten die in de sectie Actueel worden geplaatst, zijn niet toegestaan, wel is een link toegestaan met een korte uiteenzetting van het nieuwsbericht. Actuele zaken die met moslims c.q. islam te maken hebben, kunnen worden besproken in het onderdeel Maatschappij en Islam. Verwijzingen naar nieuwsberichten (of andere websites, mits deze voldoen aan het gestelde in punt 1.18) door middel van een link, zijn toegestaan.

2.29 - Probeer in een bericht zo duidelijk mogelijk en niet kwetsend en/of aanvallend over te komen, zodat de lezer voor wie dit bericht bestemd is zich hier niet onbehaaglijk bij voelt. Neem de tijd om uw eigen bericht nog eens door te lezen voordat u het plaatst.

2.30 - Forumleden die aanhoudend schelden, grove beledigingen en lastering uiten, krijgen een acute permanente ban van het forum.

2.31 - Probeer uw berichten overzichtelijk te houden door niet al te grote quotes te hanteren. Quote alleen dat gedeelte waarop u wilt reageren.

2.32 - Het is niet toegestaan vragen of klachten over medeforumleden, moderators en beheer, over genomen beslissingen op het forum te plaatsen tenzij u een ban wilt riskeren. Deze dienen gestuurd te worden naar de moderators of beheerder door middel van een privé-bericht of via mail naar [email protected]. De vraag en/of klacht zal worden bekeken en afhankelijk van de situatie zal worden beslist of informatie zal worden verstrekt over het betreffende forumlid.

2.33 - Accounts die aangemaakt worden met de bedoeling een klacht te plaatsen over forumleden cq beheer en moderators zullen onmiddellijk verwijderd worden inclusief het geplaatste bericht en het account zal worden gedeactiveerd. Indien er klachten zijn over een bepaald forumlid kunt u een mail sturen naar [email protected] of naar [email protected]

2.34 - Na overtreding van de regels, afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan een officiële waarschuwing volgen. Worden hierna de regels nog steeds overtreden, dan volgt een permanente ban. In uitzonderlijke situaties kan een ban optreden zonder voorafgaande waarschuwing. Ook volgt een tijdelijke of permanente ban na 3 forumwaarschuwingen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het is aan het beheer of een (permanente) ban weer kan worden opgeheven.

2.35 - Na registratie ontvangt u automatisch aankondigingen van onze website, u kunt deze mailing stopzetten in uw profiel. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

2.36 - Het beheer en de moderators zijn niet aansprakelijk voor hetgeen geplaatst wordt door forumleden. Gaat het om teksten, bedoeld om een forumlid of een bepaalde geloofsrichting te beledigen en te lasteren, behouden beheerders en moderators zich het recht voor deze bij ontdekking hiervan, terstond te verwijderen. Bewuste forumleden die zich hieraan schuldig maken riskeren hiermee een ban.

2.37 - Er wordt geen informatie aan forumleden verstrekt omtrent een ban van een geband
forumlid.

2.38 - Indien men zich aanmeld met de bedoeling een enquête te houden van welke aard dan ook, voor studie of anderzijds, dient men deze ter beoordeling te richten aan [email protected]. Het beheer zal dan beslissen of deze enquête kan worden geplaatst op het forum. Bij het niet naleven hiervan, zal de enquête worden verwijderd.

2.39 - Het is niet toegestaan om, in verband met copyright, volledige artikelen over te nemen uit dagbladen die op internet zijn geplaatst. Dit geldt zowel voor de Nederlandse als de buitenlandse dagbladen. Bij overtreding kan (minstens) een ban volgen.

2.40 - Aangemaakte accounts worden niet op verzoek van leden opgeheven. Denk goed na voordat je een account aanmaakt en denk goed na over wat je op het forum plaatst. In het geval een forumlid definitief afscheid neemt van het forum, hetzij via het forum, hetzij via email aan het beheer, zal het betreffende account gesloten worden, d.w.z. gedeactiveerd. Een eventueel nieuw aangemaakt account zal worden verwijderd. Een verzoek om een nieuw account aan te maken zal niet worden gehonoreerd.

2.41 - Geldinzamelingsacties voor anderen en voor jezelf zijn niet op het forum toegestaan. Topics die daarvoor worden geopend zullen worden gesloten c.q. verwijderd.

2.42 - Accounts die aangemaakt worden via een proxysite, proxyserver (mede de z.g. 'spambots'), universiteiten, scholen, bibliotheken, ziekenhuizen of andere openbare instellingen, worden niet geaccepteerd. Alleen accounts die via de eigen provider worden aangemaakt zullen worden geaccepteerd. Deze regel is van kracht omdat er door spambotmachines misbruik wordt gemaakt van servers van openbare instellingen.

2.43 - Een verzoek aan niet-moslims om als men over de profeet s.a.w. spreekt, dit met enig respect te doen. Dit kunt u doen op volgende manier: 'de profeet van de Islam'.
3. PB-Functie


3.1 - De ´PB´-functie is een extra optie in dit forum en het beheer behoud zich het recht voor deze uit te schakelen zonder verdere toelichting. In het geval er klachten komen van forumleden die privé-berichten ontvangen waar men geen prijs op stelt, zonder dat er op het forum wordt gepost, zal deze functie worden uitgezet.

3.2 - Vanaf 50 forumposts kun je pas privé-berichten verzenden, mits betreffend forumlid zich op een behoorlijke manier heeft voorgesteld na de activering van het account in het daarvoor bedoelde hoekje 'Voorstellen'.

3.3 - Spamposten tellen hierbij niet mee. Hiermee worden niet alleen de berichten in het spamhoekje bedoeld, maar ook de berichten die geen enkele inhoud of enige bijdrage leveren aan topics. Ook het overmatig "uppen" van topics gaat van de telling af. Als de 50 berichten zijn bereikt, en een moderator/beheerder neemt dit door en ziet dat er 40x "Masha’allah", "Up" en "barrakkallahufeek", etc., gepost is, dan kun je het -zelfs na die 50 posten- gewoon vergeten dat de pb-functie wordt geactiveerd. Ook posten waarin achteraf de tekst is verwijderd (wat overigens niet is toegestaan) door betreffend forumlid en vervangen door b.v.: "verwijderd", "-", "....", “x” of anderszins tellen niet mee voor de 50 berichten. Topics die o.a. geopend worden met een gekopieerd artikel van een andere website, het plaatsen van aankondigingen en video's, met het doel heel snel aan de 50 berichten te komen, tellen hierbij tevens niet mee.

3.4 - Probeer op een eerlijke manier, zonder al teveel spam aan de 50 berichten te komen. Dit kun je doen door actief mee te doen in topics. Het is de bedoeling dat wij (moderators/beheerders) onze leden goed leren kennen voordat de pb-functie wordt geactiveerd.

3.5 - Sommigen zullen misschien al voor 50 berichten de pb-functie ingeschakeld zien. Dit wegens goed gedrag, leerzame berichten (uitgezonderd zoals genoemd in 3.4) of omdat zij op een andere manier een goede bijdrage leveren aan de website of dit forum. Wel zal over het algemeen de grens van 50 posten worden gehanteerd. Het heeft dus ook geen nut om zelf navraag te doen bij een moderator/beheerder of de pg-functie eerder aangezet kan worden. Wanneer een moderator/beheerder dit verantwoordelijk acht, zal hij of zij zelf een seintje geven.

Deze maatregel is in het leven geroepen voor uw eigen veiligheid. Op deze manier willen wij misbruik van de pb-functie zoveel mogelijk beperken.

Het besluit van de moderators en beheerders is definitief en staat niet ter discussie.

Verzoeken om een ban van een eigen account worden niet gehonoreerd.

In het geval men het niet eens is met genoemde forumregels is men vrij het forum te verlaten.


***********************************************************


Bij klachten willen wij de gebruikers verzoeken om minimaal 2 moderators te mailen d.m.v. een privé-bericht en indien men nog geen privé-berichten kan verzenden een mail te sturen naar [email protected] en naar [email protected]. Vermeld bij het verzenden naar de laatste 2 mailadressen duidelijk uw gebruikersnaam die u op het forum hanteert. Bij het niet vermelden van uw gebruikersnaam kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen en zal er geen antwoord volgen.

Deze lijst is niet definitief dus kijk zo nu en dan voor aanvullingen c.q. wijzigingen.

Dank u voor uw medewerking,

-Het Beheer-

Avatar gebruiker
G.Salem
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 9538
Geregistreerd: zo _23-_okt-_2005ah, 23-10-2005ad, 7:55 pm
Woonplaats: Rotterdam

door G.Salem » zo _13-_apr-_2008ah, 13-4-2008ad, 5:03 pm

Geachte bezoekers,

Met de toename en variatie van de steeds grotere aantallen bezoekers op Ontdekislam is het logischerwijs steeds drukker geworden op de site.
Dit heeft tot gevolg gehad dat wij het als beheer ook steeds drukker hebben gekregen en dat het er wegens tijdgebrek onzerzijds, zo nu en dan allemaal wat rommelig en ongestructureerd aan toe is gegaan.
Hierbij bieden we jullie allemaal middels dit korte schrijven excuses aan voor de voornoemde loop van zaken en beloven we in de toekomst alles in het werk te stellen herhaling van deze situatie te voorkomen.
Verder willen we jullie erop wijzen dat we als beheer besloten hebben het forum, in aansluiting op de website, toe te gaan spitsen op laagdrempelige en voor niet-moslims en beginnende ontdekkers van de islam toegankelijke onderwerpen en discussies.
Dit houdt o.a. in dat we geen voor deze doelgroep te ingewikkelde discussies over specifieke en diepgaande kwesties en vraagstukken van gevorderde aard meer zullen toelaten op het forum en bezoekers dus om begrip vragen in deze.
Wij benadrukken tot slot dat de beoordeling of toekomstige onderwerpen en posten voldoen aan deze nieuwe toelatingsvoorwaarden bij het beheer ligt en niet bij de leden. Discussie is wat dit betreft dan ook uitgesloten.


Het beheer

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40500
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: De gouden regels van dit forum

door Ayasha » zo _13-_apr-_2008ah, 13-4-2008ad, 6:11 pm

Insha'allah is het bovenstaande begrijpelijk en zal het forum hierdoor toegankelijker worden voor iedereen die geinteresseerd is in de Islam. Ik vraag alle forumleden regelmatig de forumregels even door te nemen zodat men niet voor verrassingen komt te staan omdat opeens blijkt dat een bepaald topic wordt verwijderd of gesloten. Het is regelmatig voorgekomen dat wij als beheer klachten krijgen omdat een post is verwijderd of gesloten. Niet altijd, maar heel vaak is dat terug te voeren op het feit dat de forumregels niet of nauwelijks in acht worden genomen.
Mijn wens is dat iedereen zich prettig voelt op het forum, zowel wij als moslims als andersdenkenden.

Het beheer.

Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40500
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: De gouden regels van dit forum

door Ayasha » zo _20-_maart-_2016ah, 20-3-2016ad, 1:19 pm

Indien u problemen heeft met inloggen en activeren van uw account, zend een mail naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en (geldig) e-mailadres hetwelk u heeft gebruikt voor aanmelding.

Let op!

Als u geen geldig of een tijdelijk e-mailadres gebruikt met de intentie deze alleen te gebruiken voor een aanmelding, zult u geen activatie-mail (kunnen) ontvangen. In dat geval zal uw account automatisch vervallen.

Het beheer Ontdekislam


Avatar gebruiker
Ayasha
Forum Beheerder
Forum Beheerder
 
Berichten: 40500
Geregistreerd: do _13-_okt-_2005ah, 13-10-2005ad, 1:10 pm

Re: De gouden regels van dit forum

door Ayasha » di _28-_jun-_2016ah, 28-6-2016ad, 12:59 pm

Beste forumbezoekers

salam aleikum

Per heden enkele kleine wijzigingen in de forumregels. Lees deze regelmatig even door zodat u op de hoogte blijft. ;)

wa salam

Ayasha
Indien er problemen zijn met inloggen, stuur een mailtje naar [email protected] onder vermelding van uw gebruikersnaam en emailadres waarmee u hebt aangemeld.

www.islamboeken.nl


Keer terug naar Belangrijk! Lees dit voordat je post!

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast